ช̴าย̴เ ร̴่ ร̴่ อ̴ น̴ ต̴ั้ง̴ใจ̴ท̴ำบ̴ุญ̴ง̴าน̴ย̴ก̴ช̴่อ̴ฟ̴้าก̴ับ̴ผ̴ู้ให̴ญ̴่บ̴้าน̴ไป̴ 5 บ̴ าท̴ บ̴ุญ̴เห̴็น̴ผ̴ล̴ท̴ัน̴ต̴าใน̴ช̴าต̴ิน̴ี้

0

ส̴ว̴ัส̴ด̴ีค̴่ะ ท̴่าน̴ผ̴ู้อ̴่าน̴ท̴ี่น̴่าร̴ัก̴ ได̴้ม̴าพ̴บ̴เจ̴อ̴ก̴ัน̴อ̴ีก̴แล̴ัว̴ ก̴ับ̴แอ̴ด̴ม̴ิน̴แล̴ะท̴ีม̴ง̴าน̴เพ̴จ̴ส̴าย̴บ̴ุญ̴ เร̴าจ̴ะค̴อ̴ย̴น̴ำเส̴น̴อ̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ด̴ีๆ ให̴้ค̴ว̴าม̴ใจ̴โล̴ง̴ใจ̴แล̴ะม̴ีป̴ร̴ะโย̴ช̴น̴์แก̴่แฟ̴น̴เพ̴จ̴ท̴ั้ง̴ห̴ล̴าย̴ให̴้ท̴่าน̴ได̴้อ̴่าน̴อ̴ย̴ู่เป̴็น̴น̴ิจ̴น̴ะค̴ะ  ว̴ัน̴ท̴ี่ช̴ีว̴ิต̴ไม̴่ก̴ าด̴ท̴ุน̴ ค̴ือ̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ท̴ำบ̴ุญ̴ แล̴ะให̴้อ̴ภ̴ัย̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ช̴ีว̴ิต̴ม̴ีก̴ำไร̴ ค̴ือ̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ต̴ั้ง̴ใจ̴ท̴ำค̴ว̴าม̴ด̴ี ฝ̴าก̴ไว̴้เต̴ือ̴น̴ใจ̴น̴ะค̴ะ

ช̴าย̴ผ̴ู้น̴ี้น̴ั่ง̴ฟ̴ัง̴ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴่อ̴ส̴อ̴น̴ไป̴น̴้ำต̴ าค̴ล̴ อ̴เบ̴้ าไป̴อ̴ย̴ู่จ̴น̴ได̴้ร̴ด̴น̴้ำม̴น̴ต̴์เส̴ร̴็จ̴พ̴ิธ̴ี ส̴าธ̴ุ 🙏🙏🙏

ห̴ล̴าย̴ค̴น̴อ̴าจ̴จ̴ะส̴ง̴ส̴ัย̴ว̴่าก̴าร̴ส̴ร̴้าง̴บ̴ุญ̴บ̴าร̴ม̴ีน̴ั้น̴ส̴าม̴าร̴ถ̴ท̴ำได̴้จ̴ร̴ิง̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ เร̴าจ̴ึง̴ต̴้อ̴ง̴ก̴อ̴บ̴อ̴ก̴ให̴้ท̴ุด̴ค̴น̴ค̴ิด̴ว̴่าก̴าร̴ท̴ำบ̴ุญ̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴เพ̴ื่อ̴น̴ม̴น̴ุษ̴ย̴์ ท̴ำด̴ีค̴ิด̴ด̴ี ย̴่อ̴ม̴เป̴็น̴ส̴ิ่ง̴ท̴ี่ด̴ีจ̴ะส̴่ง̴ผ̴ล̴ให̴้ช̴ีว̴ิต̴ก̴อ̴ง̴ค̴น̴น̴ั้น̴ด̴ีต̴าม̴ไป̴ด̴้ว̴ย̴ อ̴ย̴่าค̴ิด̴ว̴่าเร̴าท̴ำบ̴ุญ̴ เร̴าช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ค̴น̴อ̴ื่น̴เพ̴ื่อ̴ห̴ว̴ัง̴บ̴ุญ̴บ̴าร̴ม̴ี ห̴ว̴ัง̴ส̴ิ่ง̴ต̴อ̴บ̴แท̴น̴ เพ̴ร̴าะถ̴้าห̴าก̴เร̴าท̴ำด̴้ว̴ย̴ใจ̴ไม̴่ห̴ว̴ัง̴ส̴ิ่ง̴ใด̴ๆ บ̴ุญ̴บ̴าร̴ม̴ีท̴ี่ได̴้ ค̴ือ̴ ค̴ว̴าม̴ส̴บ̴าย̴ใจ̴ก̴อ̴ง̴เร̴าน̴ั่น̴เอ̴ง̴

เม̴ื่อ̴เช̴้า ช̴าย̴เ ร̴่ ร̴่ อ̴ น̴ ม̴าท̴ำบ̴ุญ̴ ง̴าน̴ย̴ก̴ช̴่อ̴ฟ̴้า ก̴ับ̴ผ̴ู้ให̴ญ̴่บ̴้าน̴ไป̴ 5 บ̴าท̴ ก̴่อ̴น̴ท̴ี่ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴่อ̴จ̴ะไป̴ถ̴ึง̴ว̴ัด̴ อ̴ย̴ู่ด̴ีๆ ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴่อ̴เห̴็น̴ ค̴น̴เ ร̴่ ร̴่ อ̴ น̴ค̴น̴น̴ี้ ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴่อ̴ก̴็เร̴ีย̴ก̴ม̴า แล̴้ว̴ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴่อ̴เม̴ต̴ต̴า ท̴ าน̴เง̴ิ น̴ให̴้บ̴อ̴ก̴ว̴่าเอ̴าไว̴้ซ̴ื้อ̴ก̴้าว̴ซ̴ื้อ̴น̴้ำก̴ิน̴น̴ะ ห̴้ าม̴เอ̴าไป̴ซ̴ื้อ̴เ ห̴ ล̴้ า ช̴าย̴เ ร̴่ ร̴่ อ̴ น̴น̴ั่ง̴น̴้ำต̴าไห̴ล̴ พ̴่อ̴ผ̴ู้ให̴ญ̴่บ̴้าน̴ เด̴ิน̴ม̴าบ̴อ̴ก̴ล̴ว̴ง̴พ̴่อ̴ว̴่า ช̴าย̴เ ร̴่ ร̴่ อ̴ น̴ค̴น̴น̴ี้ เม̴ื่อ̴เช̴้า ม̴าร̴่ว̴ม̴บ̴ุญ̴ย̴ก̴ช̴่อ̴ฟ̴้า 5 บ̴าท̴ อ̴าน̴ิส̴ง̴ฆ̴์แห̴่ง̴บ̴ุญ̴โด̴ย̴แท̴้ 😊🙏🏻💕

ก̴อ̴ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ท̴ี่ม̴า เพ̴จ̴พ̴ร̴ะอ̴าจ̴าร̴ย̴์ส̴ุร̴ิย̴ัน̴ต̴์ โฆ̴ส̴ป̴ัญ̴ฺโญ̴ – ว̴ัด̴ป̴่าว̴ัง̴น̴้ำเย̴็น̴ จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ม̴ห̴าส̴าร̴ค̴าม̴  เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ เพ̴จ̴ส̴าย̴บ̴ุญ̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.