ค̴ุณ̴ย̴าย̴ห̴าเก̴็บ̴ผ̴ัก̴ป̴ร̴ะท̴ัง̴ช̴ีว̴ิต̴ เจ̴้าก̴อ̴ง̴ส̴ว̴น̴ไม̴่ให̴้เก̴็บ̴ เด̴ิน̴ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ม̴ือ̴เป̴ล̴่า

0

เศ̴ร̴้าเค̴ล̴้าน̴้ำต̴า! ห̴น̴ุ่ม̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ช̴่ว̴ย̴ย̴าย̴อ̴อ̴ก̴เก̴็บ̴ผ̴ัก̴ก̴ิน̴ป̴ร̴ะท̴ัง̴ช̴ีว̴ิต̴ เจ̴้าก̴อ̴ง̴ส̴ว̴น̴ไม̴่ให̴้เก̴็บ̴ ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ไป̴ห̴าต̴าม̴ือ̴เป̴ล̴่า

ส̴ว̴ัส̴ด̴ีค̴่ะ ว̴ัน̴ท̴ี่ 17 ม̴ิ.ย̴. ช̴าว̴เน̴็ต̴แห̴่แช̴ร̴์ภ̴าพ̴ส̴ุด̴ส̴ะเท̴ือ̴น̴ใจ̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ช̴ื่น̴ช̴ม̴น̴้ำใจ̴ห̴น̴ุ่ม̴น̴้อ̴ย̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ ท̴ี่เก̴้าช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ค̴ุณ̴ย̴าย̴ท̴ี่อ̴อ̴ก̴ห̴าเก̴็บ̴ผ̴ัก̴ก̴ิน̴ป̴ร̴ะท̴ัง̴ช̴ีว̴ิต̴ แต̴่ส̴ุด̴ท̴้าย̴ต̴้อ̴ง̴ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ม̴ือ̴เป̴ล̴่า

โด̴ย̴เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ถ̴ูก̴บ̴อ̴ก̴เล̴่าโด̴ย̴ ก̴ร̴ก̴ฤต̴ บ̴ัว̴พ̴ิม̴พ̴์ เป̴็น̴ภ̴าพ̴ห̴น̴ุ่ม̴น̴้อ̴ย̴ใน̴ช̴ุด̴ห̴น̴่ว̴ย̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ส̴ว̴่าง̴ว̴ิช̴ช̴าป̴าก̴ช̴่อ̴ง̴ ก̴ำล̴ัง̴พ̴าค̴ุณ̴ย̴าย̴เด̴ิน̴ม̴าจ̴าก̴ป̴่าผ̴่าน̴ไร̴่ท̴ี่ไถ̴แล̴้ว̴ซ̴ึ่ง̴ด̴้ว̴ย̴อ̴าย̴ุค̴ุณ̴ย̴าย̴แล̴ะภ̴าพ̴ร̴่าง̴ก̴าย̴ท̴ำให̴้ต̴้อ̴ง̴เด̴ิน̴ด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴ย̴าก̴ล̴ำบ̴าก̴

ก̴ร̴ก̴ฤต̴ บ̴ัว̴พ̴ิม̴พ̴์ บ̴อ̴ก̴เล̴่าเร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴น̴ี้ว̴่า ห̴ล̴ัง̴ได̴้เห̴็น̴ภ̴าพ̴ห̴น̴ุ่ม̴น̴้อ̴ย̴จ̴าก̴ห̴น̴่ว̴ย̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ส̴ว̴่าง̴ว̴ิช̴ช̴าป̴าก̴ช̴่อ̴ง̴ ก̴ำล̴ัง̴พ̴าค̴ุณ̴ย̴าย̴เด̴ิน̴ม̴าจ̴าก̴ป̴่าผ̴่าน̴ไร̴่ท̴ี่ไถ̴แล̴้ว̴แบ̴บ̴เด̴ิน̴ล̴ำบ̴าก̴ จ̴ึง̴ได̴้ต̴ิด̴ต̴่อ̴ส̴อ̴บ̴ถ̴าม̴ จ̴ึง̴ร̴ู้ว̴่า ค̴ุณ̴ย̴าย̴อ̴ย̴ู่บ̴้าน̴เก̴าแค̴บ̴ อ̴.ป̴าก̴ช̴่อ̴ง̴ จ̴.น̴ค̴ร̴ร̴าช̴ส̴ีม̴า ค̴ุณ̴ย̴าย̴อ̴ย̴ู่ก̴ับ̴ก̴ับ̴ต̴าส̴อ̴ง̴ค̴น̴ ก̴าร̴เป̴็น̴อ̴ย̴ู่ล̴ำบ̴าก̴ แล̴ะถ̴้าผ̴่าน̴ม̴าท̴าง̴น̴ี้ห̴น̴ุ่ม̴น̴้อ̴ย̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ก̴็จ̴ะแว̴ะม̴าเย̴ี่ย̴ม̴ย̴าย̴เส̴ม̴อ̴ แล̴ะว̴ัน̴น̴ี้ ได̴้ผ̴่าน̴ม̴าท̴าง̴บ̴้าน̴เก̴าแค̴บ̴ จ̴ึง̴แว̴ะม̴าห̴าย̴าย̴ถ̴าม̴ส̴าร̴ท̴ุก̴ก̴์ส̴ุก̴ด̴ิบ̴ แต̴่ต̴าบ̴อ̴ก̴ว̴่าย̴าย̴ไป̴ห̴าเก̴็บ̴ผ̴ัก̴

อ̴ัน̴ค̴ว̴าม̴ก̴ร̴ุณ̴าป̴ร̴าณ̴ี จ̴ะม̴ีใค̴ร̴บ̴ัง̴ค̴ับ̴ก̴็ห̴าไม̴่ ห̴ล̴ั่ง̴ม̴าเอ̴ง̴เห̴ม̴ือ̴น̴ฝ̴น̴อ̴ัน̴ช̴ื่น̴ใจ̴ จ̴าก̴ฝ̴าก̴ฟ̴้าส̴ุร̴าล̴ัย̴ส̴ู่แด̴น̴ด̴ิน̴

ห̴น̴ุ่ม̴น̴้อ̴ย̴ก̴ู้ภ̴ัย̴จ̴ึง̴เด̴ิน̴ม̴าห̴าย̴าย̴ท̴้าย̴ห̴ม̴ู่บ̴้าน̴ แล̴ะบ̴ัง̴เอ̴ิญ̴ผ̴ัก̴ท̴ี่ค̴ุณ̴ย̴าย̴จ̴ะไป̴เก̴็บ̴น̴ั้น̴เป̴็น̴ผ̴ัก̴ม̴ีเจ̴้าก̴อ̴ง̴ ซ̴ึ่ง̴เจ̴้าก̴อ̴ง̴ส̴ว̴น̴เก̴าไม̴่ให̴้เก̴็บ̴ ห̴น̴ุ่ม̴น̴้อ̴ย̴ก̴ู้ภ̴ัย̴เล̴ย̴พ̴าค̴ุณ̴ย̴าย̴ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ อ̴ย̴่าง̴ท̴ุล̴ัก̴ท̴ุเล̴ เป̴็น̴ภ̴าพ̴ท̴ี่ห̴ล̴าย̴ค̴น̴เห̴็น̴แล̴้ว̴ อ̴ด̴ส̴ง̴ส̴าร̴ไม̴่ได̴้ เศ̴ร̴้าใจ̴น̴้ำต̴าค̴ล̴อ̴

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ก̴้อ̴ม̴ูล̴จ̴าก̴ ก̴ร̴ก̴ฤต̴ บ̴ัว̴พ̴ิม̴พ̴์

Leave A Reply

Your email address will not be published.