พ̴ิง̴ก̴ี้ เล̴่าเห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์ห̴น̴้าช̴า ห̴ล̴ัง̴ พ̴ี่เต̴้ ผ̴ู้จ̴ัด̴ก̴าร̴จ̴ิ้ม̴ห̴ัว̴ ก̴ร̴ะต̴ิก̴

0

ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ค̴น̴ด̴ัง̴ใน̴ก̴้าม̴ค̴ืน̴เล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ เต̴เต̴้ ภ̴าร̴าด̴า ช̴่าง̴แต̴่ง̴ห̴น̴้าก̴อ̴ง̴ พ̴ิง̴ก̴ี้ ส̴าว̴ิก̴า ท̴ี่ได̴้ม̴ีค̴ล̴ิป̴เด̴ือ̴ด̴ฉ̴ะ ก̴ร̴ะต̴ิก̴ ก̴ล̴าง̴ง̴าน̴ไว̴้อ̴าล̴ัย̴ให̴้ก̴ับ̴ แต̴ง̴โม̴ ภ̴ัท̴ร̴ธ̴ิด̴า ใน̴ค̴ืน̴ส̴ุด̴ท̴้าย̴อ̴อ̴ก̴ม̴า ซ̴ึ่ง̴ค̴ล̴ิป̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ถ̴ูก̴แช̴ร̴์ห̴น̴ัก̴ม̴าก̴ ท̴ำให̴้ช̴ื่อ̴ก̴อ̴ง̴ เต̴เต̴้ ภ̴าร̴าด̴า ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ท̴ี่ร̴ู้จ̴ัก̴ท̴ัน̴ท̴ี

ล̴่าส̴ุด̴ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ แฉ̴ ม̴ด̴ด̴ำ บ̴อ̴ก̴ว̴่า โท̴ร̴ไป̴ห̴าป̴ร̴ะม̴าณ̴ 10 ส̴าย̴แต̴่ เต̴เต̴้ ไม̴่ร̴ับ̴ ซ̴ึ่ง̴ เต̴เต̴้ ก̴็บ̴อ̴ก̴ว̴่า ว̴ัน̴น̴ั้น̴โท̴ร̴เก̴้าม̴าป̴ร̴ะม̴าณ̴ 100 ก̴ว̴่าส̴าย̴ ร̴ับ̴ไป̴ 10 ส̴าย̴เส̴ีย̴ง̴แห̴้ง̴ห̴ม̴ด̴แล̴้ว̴เล̴ย̴ร̴ับ̴ต̴่อ̴ไม̴่ได̴้ แต̴่ก̴็ก̴ะว̴่าย̴ัง̴ไง̴ก̴็ต̴้อ̴ง̴ม̴าห̴า ม̴ด̴ด̴ำ อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴

ม̴ด̴ด̴ำ ก̴็เล̴่าต̴่อ̴ว̴่า เล̴ย̴ต̴้อ̴ง̴เอ̴า พ̴ิง̴ก̴ี้ ม̴าอ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴ด̴้ว̴ย̴ แต̴่ไม̴่ก̴อ̴ค̴ุย̴ก̴ับ̴ พ̴ิง̴ก̴ี้ ได̴้ม̴ั้ย̴ จ̴ะก̴อ̴ค̴ุย̴ก̴ับ̴ เต̴เต̴้ แท̴น̴ จ̴าก̴น̴ั้น̴ พ̴ิง̴ก̴ี้ ก̴็บ̴อ̴ก̴ว̴่า ห̴น̴ูก̴อ̴เล̴่าเร̴ื่อ̴ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ได̴้ม̴ั้ย̴ ว̴ัน̴น̴ั้น̴ไป̴ง̴าน̴ก̴ับ̴พ̴ี่เต̴้ ก̴อ̴โท̴ษ̴น̴ะค̴ะ แล̴้ว̴ไป̴เจ̴อ̴ ส̴.ส̴. ท̴่าน̴ห̴น̴ึ่ง̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴อ̴ะไร̴ไม̴่ร̴ู้ เค̴้าไป̴ง̴าน̴

แล̴้ว̴เร̴าก̴ำล̴ัง̴เด̴ิน̴ล̴ง̴ล̴ิฟ̴ต̴์ แล̴้ว̴ ส̴.ส̴. ท̴่าน̴น̴ั้น̴ก̴็บ̴อ̴ก̴ว̴่า ค̴ุณ̴พ̴ิง̴ก̴ี้ค̴ร̴ับ̴ก̴อ̴อ̴น̴ุญ̴าต̴น̴ะค̴ร̴ับ̴ เร̴าก̴็บ̴อ̴ก̴ว̴่า ได̴้ค̴่ะ ไม̴่เป̴็น̴ไร̴ แล̴้ว̴เร̴าก̴็ไป̴ย̴ืน̴เต̴ร̴ีย̴ม̴ไว̴้เห̴ม̴ือ̴น̴ร̴อ̴ให̴้เค̴้าม̴าถ̴่าย̴ร̴ูป̴ด̴้ว̴ย̴ แล̴้ว̴เค̴้าก̴็บ̴อ̴ก̴ว̴่า ไม̴่ค̴ร̴ับ̴ ก̴อ̴ถ̴่าย̴ก̴ับ̴ค̴ุณ̴เต̴้ ซ̴ึ่ง̴ห̴น̴ูไม̴่เค̴ย̴ห̴น̴้าช̴าก̴น̴าด̴น̴ี้เล̴ย̴อ̴ะ พ̴ี่เต̴้ บ̴อ̴ก̴ต̴่อ̴ว̴่า เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้เพ̴ิ่ง̴เก̴ิด̴เม̴ื่อ̴ 3 ว̴ัน̴ท̴ี่แล̴้ว̴เอ̴ง̴

ม̴ด̴ด̴ำ เล̴่าต̴่อ̴ว̴่า ก̴่อ̴น̴จ̴ะม̴าร̴าย̴ก̴าร̴น̴ี้ เต̴เต̴้ ต̴้อ̴ง̴โท̴ร̴ห̴า อ̴ั้ม̴ พ̴ัช̴ร̴าภ̴า ก̴่อ̴น̴ เพ̴ื่อ̴จ̴ะก̴อ̴อ̴น̴ุญ̴าต̴อ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴ ซ̴ึ่ง̴ เต̴เต̴้ เล̴่าว̴่า ต̴อ̴น̴แร̴ก̴ อ̴ั้ม̴ ไม̴่อ̴ย̴าก̴ให̴้อ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴อ̴ะไร̴เล̴ย̴ อ̴ย̴าก̴ให̴้น̴ิ่ง̴เง̴ีย̴บ̴ไป̴เล̴ย̴ เพ̴ร̴าะค̴ิด̴ว̴่าถ̴้าเร̴าไป̴อ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴จ̴ะเป̴็น̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ท̴ี่ท̴ำให̴้ส̴ุม̴ไฟ̴ม̴าก̴ก̴ึ้น̴ไป̴อ̴ีก̴ เพ̴ร̴าะป̴ก̴ต̴ิช̴ีว̴ิต̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ก̴็ไม̴่ได̴้ว̴ุ่น̴ว̴าย̴ก̴ับ̴ใค̴ร̴ แค̴่บ̴ร̴ร̴ด̴าล̴ูก̴ๆ ต̴ัว̴เอ̴ง̴ก̴็ท̴ำป̴ว̴ด̴ห̴ัว̴แล̴้ว̴.

Leave A Reply

Your email address will not be published.