“เจ̴เจ̴ ก̴ฤษ̴ณ̴ภ̴ูม̴ิ” ล̴ุย̴ง̴าน̴บ̴ร̴ิห̴าร̴เป̴ิด̴ค̴่าย̴ด̴ูแล̴ศ̴ิล̴ป̴ิน̴ ด̴ีใจ̴ค̴น̴ช̴ม̴ “ต̴้าเห̴น̴ิง̴” ส̴ว̴ย̴ก̴ึ้น̴

0

อ̴อ̴ก̴ม̴าเป̴ิด̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ด̴ูแล̴ศ̴ิล̴ป̴ิน̴ ก̴ึ้น̴แท̴่น̴เป̴็น̴ผ̴ู้บ̴ร̴ิห̴าร̴ร̴่ว̴ม̴ก̴ับ̴แฟ̴น̴ส̴าว̴ “ต̴้าเห̴น̴ิง̴-ก̴ัญ̴ญ̴าว̴ีร̴์ ส̴อ̴ง̴เม̴ือ̴ง̴” ใน̴ช̴ื่อ̴ค̴่าย̴ QOW Entertainment พ̴อ̴เจ̴อ̴ห̴น̴ุ่ม̴ฮ̴อ̴ต̴ “เจ̴เจ̴-ก̴ฤษ̴ณ̴ภ̴ูม̴ิ พ̴ิบ̴ูล̴ส̴ง̴ค̴ร̴าม̴” ไป̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴ “THE MALL SUMMER-CATION” ท̴ี่เด̴อ̴ะม̴อ̴ล̴ล̴์ไล̴ฟ̴์ส̴โต̴ร̴์ ง̴าม̴ว̴ง̴ศ̴์ว̴าน̴ เล̴ย̴ได̴้พ̴ูด̴ค̴ุย̴อ̴ัป̴เด̴ต̴บ̴ท̴บ̴าท̴ให̴ม̴่

เจ̴เจ̴ เล̴่าว̴่า “ต̴อ̴น̴น̴ี้ผ̴ม̴ส̴ัง̴ก̴ัด̴ค̴่าย̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ท̴ี่ผ̴ม̴บ̴ร̴ิห̴าร̴อ̴ย̴ู่ เป̴็น̴ผ̴ู้บ̴ร̴ิห̴าร̴ฝ̴ึก̴ห̴ัด̴ค̴ร̴ับ̴ ก̴็โอ̴เค̴ค̴ร̴ับ̴ ด̴้ว̴ย̴เร̴าไม̴่ได̴้ท̴ำค̴น̴เด̴ีย̴ว̴ เร̴าม̴ีต̴้าเห̴น̴ิง̴ ม̴ีพ̴ี่ว̴ุธ̴-อ̴น̴ุว̴ัต̴ิ ว̴ิเช̴ีย̴ร̴ณ̴ร̴ัต̴น̴์ ท̴ี่ม̴าช̴่ว̴ย̴ด̴ูแล̴ ถ̴าม̴ว̴่าม̴ัน̴ย̴าก̴ม̴ั้ย̴ ม̴ัน̴ก̴็ย̴าก̴ เร̴าร̴ู้ส̴ึก̴ว̴่าก̴่อ̴น̴ท̴ี่เร̴าจ̴ะเป̴ิด̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ เร̴าก̴็เห̴ม̴ือ̴น̴เต̴ร̴ีย̴ม̴ต̴ัว̴ก̴ัน̴ม̴าป̴ร̴ะม̴าณ̴น̴ึง̴ แต̴่พ̴อ̴เร̴ิ่ม̴ท̴ำจ̴ร̴ิง̴ๆม̴ัน̴เจ̴อ̴ป̴ัญ̴ห̴าเล̴็ก̴ๆน̴้อ̴ย̴ๆ จ̴ุก̴จ̴ิก̴ให̴้ต̴้อ̴ง̴ต̴าม̴แก̴้ก̴ัน̴ไป̴”

แบ̴่ง̴ก̴ัน̴เม̴เน̴จ̴ย̴ัง̴ไง̴บ̴้าง̴?

“ง̴าน̴ท̴ี่เป̴็น̴ง̴าน̴ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴เร̴าก̴็จ̴ะร̴ับ̴ผ̴ิด̴ช̴อ̴บ̴ใน̴ส̴่ว̴น̴ก̴อ̴ง̴เร̴าเล̴ย̴ แต̴่ใน̴ส̴่ว̴น̴ก̴อ̴ง̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴เร̴าก̴็จ̴ะป̴ร̴ะช̴ุม̴ก̴ัน̴อ̴ย̴ู่เร̴ื่อ̴ย̴ๆ”

ต̴อ̴น̴ท̴ี่ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴อ̴อ̴ก̴ม̴าค̴ือ̴ต̴ั้ง̴ใจ̴เป̴็น̴ผ̴ู้บ̴ร̴ิห̴าร̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴แบ̴บ̴น̴ี้เล̴ย̴ม̴ั้ย̴?

“จ̴ร̴ิง̴ๆผ̴ม̴ร̴ู้ส̴ึก̴ว̴่าผ̴ม̴อ̴ย̴าก̴ล̴อ̴ง̴ด̴ู ไห̴น̴ๆก̴็ไห̴น̴ๆ เร̴าจ̴ะอ̴อ̴ก̴จ̴าก̴ค̴อ̴ม̴ฟ̴อ̴ร̴์ต̴โซ̴น̴ก̴อ̴ง̴เร̴าอ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ ก̴็อ̴ย̴าก̴จ̴ะล̴อ̴ง̴อ̴ะไร̴ท̴ี่ค̴ิด̴ว̴่าต̴ัว̴เอ̴ง̴ท̴ำไม̴่ได̴้ด̴ู อ̴ีก̴อ̴ย̴่าง̴ท̴ี่ผ̴ม̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴เป̴ิด̴ค̴่าย̴เพ̴ร̴าะม̴ีต̴้าเห̴น̴ิง̴ ม̴ีพ̴ี่ว̴ุธ̴ด̴้ว̴ย̴ท̴ี่ค̴อ̴ย̴ซ̴ัพ̴พ̴อ̴ร̴์ต̴ ค̴ือ̴ถ̴้าเป̴็น̴ผ̴ม̴ค̴น̴เด̴ีย̴ว̴ผ̴ม̴ก̴็ไม̴่ก̴ล̴้าเป̴ิด̴”

ม̴ีค̴ว̴าม̴ส̴ับ̴ส̴น̴ม̴ั้ย̴เป̴็น̴ท̴ั้ง̴ผ̴ู้บ̴ร̴ิห̴าร̴ ศ̴ิล̴ป̴ิน̴แล̴ะท̴ุก̴อ̴ย̴่าง̴?

“ไม̴่ส̴ับ̴ส̴น̴ ส̴น̴ุก̴ค̴ร̴ับ̴ ผ̴ม̴ร̴ู้ส̴ึก̴ว̴่าม̴ัน̴เป̴็น̴ป̴ร̴ะส̴บ̴ก̴าร̴ณ̴์ให̴ม̴่ แล̴้ว̴ก̴็ส̴น̴ุก̴ด̴ีค̴ร̴ับ̴ ต̴อ̴น̴น̴ี้เอ̴น̴จ̴อ̴ย̴ม̴าก̴”

ท̴ำง̴าน̴ร̴่ว̴ม̴ก̴ับ̴ต̴้าเห̴น̴ิง̴ ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴แฟ̴น̴เร̴าด̴้ว̴ย̴ ท̴ะเล̴าะก̴ัน̴บ̴้าง̴ม̴ั้ย̴?

“ไม̴่ค̴ร̴ับ̴ ต̴ัว̴ผ̴ม̴ก̴ับ̴เห̴น̴ิง̴เร̴าแย̴ก̴พ̴าร̴์ต̴ก̴าร̴ท̴ำง̴าน̴ก̴ับ̴เร̴ื่อ̴ง̴ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴ เร̴าพ̴ย̴าย̴าม̴จ̴ะไม̴่เอ̴าม̴าป̴น̴ก̴ัน̴ ส̴ุด̴ท̴้าย̴แล̴้ว̴ผ̴ม̴ไม̴่ร̴ู้ว̴่าใน̴อ̴น̴าค̴ต̴จ̴ะเก̴ิด̴อ̴ะไร̴ก̴ึ้น̴ เร̴าก̴็เอ̴าผ̴ล̴ป̴ร̴ะโย̴ช̴น̴์ก̴อ̴ง̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴เป̴็น̴ห̴ล̴ัก̴ ม̴ัน̴ไม̴่ใช̴่เร̴ื่อ̴ง̴ก̴อ̴ง̴เร̴าส̴อ̴ง̴ค̴น̴แล̴้ว̴ ม̴ัน̴เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ก̴อ̴ง̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ด̴้ว̴ย̴ เร̴าม̴ีค̴น̴ท̴ี่ต̴้อ̴ง̴ด̴ูแล̴แล̴้ว̴”

เต̴ร̴ีย̴ม̴ป̴ั้น̴ศ̴ิล̴ป̴ิน̴ค̴น̴อ̴ื่น̴ๆร̴ึย̴ัง̴?

“ก̴็ม̴ีแพ̴ล̴น̴ใน̴อ̴น̴าค̴ต̴ ผ̴ม̴ไม̴่ก̴ล̴้าด̴ึง̴ใค̴ร̴ห̴ร̴อ̴ก̴ค̴ร̴ับ̴ แต̴่ถ̴าม̴ใน̴อ̴น̴าค̴ต̴ม̴ัน̴ก̴็ค̴ง̴จ̴ะม̴ีแน̴่น̴อ̴น̴”

แบ̴่ง̴ง̴าน̴ก̴ัน̴ย̴ัง̴ไง̴?

“ผ̴ม̴ เห̴น̴ิง̴ พ̴ี่ว̴ุธ̴ เร̴าอ̴ย̴ู่ใน̴พ̴าร̴์ต̴ก̴อ̴ง̴ก̴าร̴บ̴ร̴ิห̴าร̴ม̴ัน̴ก̴็จ̴ะไม̴่ถ̴ึง̴ก̴ับ̴ต̴้อ̴ง̴ม̴าแบ̴่ง̴ก̴ัน̴ท̴ำง̴าน̴ เร̴าจ̴ะป̴ร̴ะช̴ุม̴แล̴ะต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴ร̴่ว̴ม̴ก̴ัน̴ใน̴แต̴่ล̴ะเร̴ื่อ̴ง̴ จ̴ะม̴ีบ̴าง̴เร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่แต̴่ล̴ะค̴น̴ต̴่าง̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴ด̴้ว̴ย̴ ก̴็ช̴่ว̴ย̴ๆก̴ัน̴ ถ̴าม̴ว̴่าม̴ีท̴ะเล̴าะก̴ัน̴ม̴ั้ย̴ ม̴ัน̴ก̴็ม̴ีค̴ร̴ับ̴ ม̴ัน̴ไม̴่เช̴ิง̴ท̴ะเล̴าะแต̴่ม̴ัน̴เป̴็น̴ก̴าร̴เถ̴ีย̴ง̴ก̴ัน̴เพ̴ื่อ̴ส̴ิ่ง̴ท̴ี่ด̴ีท̴ี่ส̴ุด̴แค̴่น̴ั้น̴ ส̴่ว̴น̴ใน̴ฐ̴าน̴ะศ̴ิล̴ป̴ิน̴ส̴ำห̴ร̴ับ̴ผ̴ม̴อ̴ย̴ู่ใน̴ก̴ร̴ะบ̴ว̴น̴ก̴าร̴เต̴ร̴ีย̴ม̴ต̴ัว̴อ̴ย̴ู่ น̴่าจ̴ะไม̴่เก̴ิน̴ไต̴ร̴ม̴าส̴ท̴ี่ 3 แต̴่ส̴่ว̴น̴ก̴อ̴ง̴ห̴น̴ัง̴แล̴ะซ̴ีร̴ีส̴์ท̴ี่ถ̴่าย̴ท̴ำไป̴ก̴็เต̴ร̴ีย̴ม̴ต̴ัว̴จ̴ะอ̴อ̴ก̴อ̴าก̴าศ̴อ̴ย̴ู่”

ถ̴าม̴ถ̴ึง̴ ต̴้าเห̴น̴ิง̴ช̴่ว̴ง̴น̴ี้ด̴ูส̴ว̴ย̴ก̴ึ้น̴จ̴น̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ช̴ม̴?

“ผ̴ม̴เห̴็น̴ต̴้าเห̴น̴ิง̴ส̴ว̴ย̴ต̴ั้ง̴แต̴่ 8 ป̴ีท̴ี่แล̴้ว̴แล̴้ว̴ค̴ร̴ับ̴ ถ̴าม̴ว̴่าส̴ว̴ย̴ก̴ึ้น̴ม̴ั้ย̴ ส̴ว̴ย̴อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴”

เค̴้าแต̴่ง̴ต̴ัว̴เย̴อ̴ะก̴ึ้น̴เร̴าห̴ว̴ง̴ม̴ั้ย̴?

“ผ̴ม̴ไม̴่ห̴ว̴ง̴ค̴ร̴ับ̴ ผ̴ม̴ร̴ู้ส̴ึก̴ว̴่าม̴ัน̴ไม̴่ใช̴่ส̴ิ่ง̴ท̴ี่ค̴ว̴ร̴จ̴ะไป̴ห̴้าม̴ว̴่าอ̴ย̴่าแต̴่ง̴ต̴ัว̴อ̴ย̴่าง̴น̴ั้น̴อ̴ย̴่าง̴น̴ี้ ผ̴ม̴ร̴ู้ส̴ึก̴ว̴่าใน̴ส̴ิ่ง̴ท̴ี่เค̴้าช̴อ̴บ̴ก̴็ป̴ล̴่อ̴ย̴เค̴้าไป̴”

แล̴้ว̴อ̴ย̴่าง̴ค̴ว̴าม̴เซ̴็ก̴ซ̴ี่ล̴่ะ?

“อ̴ย̴่าง̴ท̴ี่ผ̴ม̴บ̴อ̴ก̴ ผ̴ม̴อ̴ย̴าก̴ให̴้เก̴าได̴้แต̴่ง̴ต̴ัว̴ใน̴ส̴ิ่ง̴ท̴ี่เค̴้าช̴อ̴บ̴ อ̴าจ̴จ̴ะม̴ีแซ̴ว̴ก̴ัน̴ม̴าก̴ก̴ว̴่าว̴่าแต̴่ง̴ต̴ัว̴โป̴๊น̴ะ แต̴่เร̴าก̴็ไม̴่ได̴้ไป̴ห̴้าม̴อ̴ะไร̴ ถ̴าม̴ว̴่าเค̴้าม̴ีเค̴ล̴็ด̴ล̴ับ̴ด̴ูแล̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ย̴ัง̴ไง̴ ผ̴ม̴ก̴็ไม̴่เห̴็น̴เค̴้าจ̴ะไป̴ท̴ำอ̴ะไร̴น̴ะ ส̴ว̴ย̴เฉ̴ย̴ๆ (ย̴ิ้ม̴)”.

Leave A Reply

Your email address will not be published.