เป̴ิด̴โพ̴ส̴ต̴์ล̴่าส̴ุด̴ “โต̴โน̴่” ห̴ล̴ัง̴แฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴ห̴่ว̴ง̴ค̴̴ว̴̴า̴ม̴̴ส̴̴ั̴ม̴̴พ̴̴ั̴น̴̴ธ̴̴์̴ “ณ̴ิช̴า” โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴จ̴อ̴ด̴ำ

0

เป̴ิด̴โพ̴ส̴ต̴์ล̴่าส̴ุด̴ “โต̴โน̴่ ภ̴าค̴ิน̴” ห̴ล̴ัง̴แฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴ส̴ุด̴ห̴่ว̴ง̴ค̴̴ว̴̴า̴ม̴̴ส̴̴ั̴ม̴̴พ̴̴ั̴น̴̴ธ̴̴์̴ น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ “ณ̴ิช̴า ณ̴ัฏ̴ฐ̴ณ̴ิช̴า” ห̴ล̴ัง̴เค̴ย̴โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴จ̴อ̴ด̴ำ!

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ี น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ “ณ̴ิช̴า ณ̴ัฏ̴ฐ̴ณ̴ิช̴า” ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ไอ̴จ̴ีส̴ต̴อ̴ร̴ี่เป̴็น̴ภ̴าพ̴ห̴น̴้าจ̴อ̴ส̴ีด̴ำ พ̴ร̴้อ̴ม̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ส̴ั้น̴ ๆ ว̴่า “Respect” ซ̴ึ่ง̴แป̴ล̴ได̴้ว̴่า “เค̴าร̴พ̴” ห̴ร̴ือ̴ “ให̴้เก̴ีย̴ร̴ต̴ิ” ง̴าน̴น̴ี้ท̴ำเอ̴าไม̴่พ̴้น̴ช̴าว̴เน̴็ต̴โย̴ง̴แฟ̴น̴ห̴น̴ุ่ม̴ “โต̴โน̴่ ภ̴าค̴ิน̴” เก̴้าจ̴น̴ได̴้

ต̴่อ̴ม̴า “โต̴โน̴่” ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ก̴ณ̴ะก̴ี่ม̴้าแล̴ะส̴ีห̴น̴้าด̴ูเศ̴ร̴้า พ̴ร̴้อ̴ม̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ร̴ะบ̴ุว̴่า “เห̴น̴ื่อ̴ย̴ไห̴ม̴เพ̴ื่อ̴น̴…อ̴ด̴ท̴น̴ห̴น̴่อ̴ย̴น̴ะ ร̴้อ̴น̴ใช̴่ไห̴ม̴เพ̴ื่อ̴น̴…อ̴ด̴ท̴น̴ห̴น̴่อ̴ย̴น̴ะ เจ̴็บ̴ป̴ว̴ด̴ม̴าก̴ไห̴ม̴เพ̴ื่อ̴น̴…อ̴ด̴ท̴น̴ห̴น̴่อ̴ย̴น̴ะ เร̴าย̴ัง̴ต̴้อ̴ง̴ฝ̴ึก̴ก̴ัน̴ต̴่อ̴ #ป̴ีศ̴าจ̴”

ล̴่าส̴ุด̴ ท̴าง̴ด̴้าน̴ “โต̴โน̴่” ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าเค̴ล̴ื่อ̴น̴ไห̴ว̴อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ โด̴ย̴โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ล̴ง̴ใน̴อ̴ิน̴ส̴ต̴าแก̴ร̴ม̴ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ส̴ุด̴เศ̴ร̴้าร̴ะบ̴ุว̴่า “Dead Man’s Road” พ̴ร̴้อ̴ม̴อ̴ิโม̴จ̴ิร̴ูป̴ก̴ะโห̴ล̴ก̴แล̴ะห̴ัว̴ใจ̴ส̴ีด̴ำ ท̴ำเอ̴าแฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴เก̴้าม̴าให̴้ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴เป̴็น̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.