เป̴ิด̴ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ ใส̴่ช̴ุด̴เว̴้าห̴ล̴ัง̴เห̴็น̴แล̴้ว̴ร̴้อ̴ง̴ว̴้าว̴เล̴ย̴

0

เป̴ิด̴ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ “แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ ภ̴ัก̴ด̴ิ์ส̴ุก̴เจ̴ร̴ิญ̴” ไป̴อ̴อ̴ก̴ง̴าน̴ล̴่าส̴ุด̴ โช̴ว̴์ห̴ล̴ัง̴อ̴ว̴ด̴ผ̴ิว̴เน̴ีย̴น̴เห̴็น̴แล̴้ว̴ร̴้อ̴ง̴ว̴้าว̴เล̴ย̴ ไม̴่ได̴้เห̴็น̴ก̴ัน̴บ̴่อ̴ย̴ๆน̴ะจ̴๊ะ

ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าต̴ั้ง̴แต̴่ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ ภ̴ัก̴ด̴ิ์ส̴ุก̴เจ̴ร̴ิญ̴ น̴ั้น̴ได̴้ก̴ล̴ับ̴ม̴าเป̴็น̴โส̴ด̴อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ ห̴ล̴ัง̴เล̴ิก̴ก̴ับ̴อ̴ด̴ีต̴ส̴าม̴ี ส̴ง̴ก̴ร̴าน̴ต̴์ เต̴ช̴ะณ̴ร̴ง̴ค̴์ แล̴ะต̴้อ̴ง̴ท̴ำห̴น̴้าท̴ี่ค̴ุณ̴แม̴่เล̴ี้ย̴ง̴เด̴ี่ย̴ว̴ด̴ูแล̴ล̴ูก̴ส̴าว̴อ̴ย̴่าง̴ น̴้อ̴ง̴ป̴ีให̴ม̴่ แต̴่ใบ̴ห̴น̴้าก̴อ̴ง̴ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ ย̴ัง̴ค̴ง̴ค̴ว̴าม̴ส̴ว̴ย̴เป̴๊ะต̴ล̴อ̴ด̴ก̴าล̴

เป̴ิด̴ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ ใน̴ช̴ุด̴เว̴้าห̴ล̴ัง̴

แล̴ะเป̴็น̴ท̴ี่ท̴ร̴าบ̴ก̴ัน̴ด̴ีว̴่าท̴าง̴ด̴้าน̴ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ ก̴ล̴ับ̴เก̴้าส̴ู่ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ แล̴ะต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าก̴าร̴ก̴ล̴ับ̴ม̴าใน̴ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ก̴อ̴ง̴ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ น̴ั้น̴เร̴ีย̴ก̴ได̴้ฮ̴อ̴ต̴ส̴ุด̴ๆเพ̴ร̴าะไม̴่ว̴่าม̴ีง̴าน̴เก̴้าม̴าร̴ุม̴เพ̴ีย̴บ̴ ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ ก̴็ได̴้ท̴ำห̴น̴้าท̴ี่เป̴็น̴พ̴ิธ̴ีก̴ร̴ห̴ล̴ัก̴อ̴ย̴ู่ห̴ล̴าย̴ร̴าย̴ก̴าร̴ ไม̴่ว̴่าจ̴ะเป̴็น̴ร̴าย̴ก̴าร̴3แซ̴่บ̴ แช̴ร̴์ก̴่าว̴ส̴าว̴ส̴ต̴ร̴อ̴ง̴ ห̴ร̴ือ̴แม̴้ก̴ร̴ะท̴ั่ง̴ง̴าน̴ล̴ะค̴ร̴ก̴็ม̴ีต̴ิด̴ต̴่อ̴เก̴้าม̴าอ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ม̴าย̴ อ̴ีก̴ท̴ั้ง̴ย̴ัง̴เถ̴ีย̴ง̴ไม̴่ได̴้จ̴ร̴ิง̴ๆว̴่าต̴ั้ง̴แต̴่ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ โส̴ด̴แล̴้ว̴ส̴ว̴ย̴อ̴อ̴ร̴่าค̴ว̴าม̴ส̴ว̴ย̴ก̴อ̴ง̴เจ̴้าต̴ัว̴จ̴ะเป̴ล̴่ง̴ป̴ร̴ะก̴าย̴ม̴าก̴ก̴ึ้น̴ เพ̴ร̴าะไม̴่ว̴่าจ̴ะม̴าใน̴ล̴ุค̴ไห̴น̴ก̴็ส̴ว̴ย̴ป̴ัง̴ท̴ุก̴ล̴ุค̴

เป̴ิด̴ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ ใน̴ช̴ุด̴เว̴้าห̴ล̴ัง̴

เป̴ิด̴ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ ใน̴ช̴ุด̴เว̴้าห̴ล̴ั

ล̴่าส̴ุด̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ ได̴้ไป̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴ท̴ี่ destinyclinic  โด̴ย̴ได̴้ม̴าใน̴ช̴ุด̴ร̴าต̴ร̴ีย̴าว̴ส̴ีช̴ม̴พ̴ู ท̴ี่ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าด̴ูส̴ว̴ย̴แพ̴ง̴ม̴าก̴ๆ แต̴่ย̴ิ่ง̴ท̴ำเอ̴าแฟ̴น̴ๆถ̴ึง̴ก̴ับ̴ต̴้อ̴ง̴ร̴้อ̴ง̴ว̴้าว̴ เม̴ื่อ̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ ห̴ัน̴ห̴ล̴ัง̴เพ̴ร̴าะช̴ุด̴เว̴้าห̴ล̴ัง̴อ̴ว̴ด̴ผ̴ิว̴เน̴ีย̴น̴ส̴ว̴ย̴ ซ̴ึ่ง̴ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าไม̴่ได̴้เห̴็น̴ก̴ัน̴บ̴่อ̴ย̴ๆน̴ะจ̴๊ะ ว̴ัน̴น̴ี้เร̴าจ̴ะพ̴าไป̴เป̴ิด̴ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ ใน̴ช̴ุด̴เว̴้าห̴ล̴ัง̴ จ̴ะส̴ว̴ย̴ก̴น̴าด̴ไห̴น̴ไป̴ช̴ม̴จ̴าก̴ภ̴าพ̴ก̴ัน̴ได̴้เล̴ย̴

เป̴ิด̴ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ ใน̴ช̴ุด̴เว̴้าห̴ล̴ัง̴

เป̴ิด̴ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ ใน̴ช̴ุด̴เว̴้าห̴ล̴ัง̴

เป̴ิด̴ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ แอ̴ฟ̴ ท̴ัก̴ษ̴อ̴ร̴ ใน̴ช̴ุด̴เว̴้าห̴ล̴ัง̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.