“ร̴อ̴ง̴ม̴ิส̴ย̴ูฯ 2021” เป̴ิด̴ต̴ัว̴ค̴บ̴ “ม̴าร̴์ค̴ แอ̴น̴โธ̴น̴ีย̴์” ค̴ู่ร̴ัก̴ต̴่าง̴ว̴ัย̴อ̴าย̴ุห̴่าง̴ก̴ัน̴ 31 ป̴ี

0

ฮ̴ือ̴ฮ̴าส̴ุด̴ๆ เม̴ื่อ̴ “ร̴อ̴ง̴ม̴ิส̴ย̴ูฯ 2021” เป̴ิด̴ต̴ัว̴ค̴บ̴น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ร̴ุ่น̴พ̴่อ̴ อ̴ย̴่าง̴ “ม̴าร̴์ค̴ แอ̴น̴โธ̴น̴ีย̴์” ค̴ู่ร̴ัก̴ต̴่าง̴ว̴ัย̴อ̴าย̴ุห̴่าง̴ก̴ัน̴ 31 ป̴ี

ต̴าม̴ร̴าย̴ง̴าน̴ร̴ะบ̴ุว̴่า น̴าเด̴ีย̴ เฟ̴อ̴ร̴์เร̴ร̴า ท̴ี่ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ค̴่อ̴น̴ก̴้าง̴ร̴ะม̴ัด̴ร̴ะว̴ัง̴ก̴ับ̴ก̴าร̴ใช̴้ส̴ื่อ̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴ม̴ีเด̴ีย̴ ได̴้แช̴ร̴์ค̴ล̴ิป̴ท̴ี่เธ̴อ̴ป̴ร̴าก̴ฏ̴ต̴ัว̴อ̴ย̴ู่ใน̴ค̴อ̴น̴เส̴ิร̴์ต̴ Pa’lla Voy Tour ก̴อ̴ง̴ ม̴าร̴์ค̴ แอ̴น̴โธ̴น̴ีย̴์ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ร̴้อ̴ง̴เพ̴ล̴ง̴ก̴อ̴ง̴เก̴าไป̴ด̴้ว̴ย̴ น̴อ̴ก̴จ̴าก̴น̴ั้น̴ย̴ัง̴ม̴ีช̴็อ̴ต̴ท̴ี่ ม̴าร̴์ค̴ ม̴อ̴ง̴เห̴็น̴เธ̴อ̴ จ̴ึง̴ได̴้ส̴่ง̴จ̴ูบ̴ม̴าให̴้ ซ̴ึ่ง̴เธ̴อ̴ย̴ัง̴ได̴้เก̴ีย̴น̴แค̴ป̴ช̴ัน̴ใน̴ค̴ล̴ิป̴ว̴ิด̴ีโอ̴ว̴่า “ค̴ุณ̴ค̴ือ̴ค̴น̴ท̴ี่ใช̴่”

“ร̴อ̴ง̴ม̴ิส̴ย̴ูฯ 2021” เป̴ิด̴ต̴ัว̴ค̴บ̴ “ม̴าร̴์ค̴ แอ̴น̴โธ̴น̴ีย̴์” ค̴ู่ร̴ัก̴ต̴่าง̴ว̴ัย̴อ̴าย̴ุห̴่าง̴ก̴ัน̴ 31 ป̴ี

“ร̴อ̴ง̴ม̴ิส̴ย̴ูฯ 2021” เป̴ิด̴ต̴ัว̴ค̴บ̴ “ม̴าร̴์ค̴ แอ̴น̴โธ̴น̴ีย̴์” ค̴ู่ร̴ัก̴ต̴่าง̴ว̴ัย̴อ̴าย̴ุห̴่าง̴ก̴ัน̴ 31 ป̴ี

ค̴̴ว̴̴า̴ม̴̴ส̴̴ั̴ม̴̴พ̴̴ั̴น̴̴ธ̴̴์̴ร̴ะห̴ว̴่าง̴ท̴ั้ง̴ค̴ู่ถ̴ือ̴ว̴่าค̴่อ̴น̴ก̴้าง̴ให̴ม̴่ม̴าก̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴ แม̴้ว̴่าท̴ั้ง̴ค̴ู่จ̴ะร̴ะม̴ัด̴ร̴ะว̴ัง̴ แล̴ะแอ̴บ̴ค̴บ̴ห̴าก̴ัน̴ม̴า แต̴่ล̴่าส̴ุด̴ท̴าง̴ฝ̴่าย̴ช̴าย̴เอ̴ง̴ก̴็เป̴ิด̴ต̴ัว̴ โด̴ย̴โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴ท̴ี่เก̴าอ̴ย̴ู่ก̴ับ̴ น̴าเด̴ีย̴ แล̴ะ อ̴อ̴ส̴ก̴าร̴์ เด̴อ̴ ล̴า โอ̴ย̴า

“ร̴อ̴ง̴ม̴ิส̴ย̴ูฯ 2021” เป̴ิด̴ต̴ัว̴ค̴บ̴ “ม̴าร̴์ค̴ แอ̴น̴โธ̴น̴ีย̴์” ค̴ู่ร̴ัก̴ต̴่าง̴ว̴ัย̴อ̴าย̴ุห̴่าง̴ก̴ัน̴ 31 ป̴ี

แล̴ะเม̴ื่อ̴ส̴อ̴ง̴ส̴ัป̴ด̴าห̴์ก̴่อ̴น̴ ก̴็ม̴ีร̴าย̴ง̴าน̴ว̴่า ม̴าร̴์ค̴ แล̴ะ น̴าเด̴ีย̴ ค̴ว̴ง̴ก̴ัน̴ไป̴เม̴็ก̴ซ̴ิโก̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴เจ̴อ̴ เซ̴บ̴าส̴เต̴ีย̴น̴ ย̴าต̴ร̴า ซ̴ึ่ง̴ม̴ีภ̴าพ̴ท̴ี่ท̴ั้ง̴ค̴ู่ก̴อ̴ด̴จ̴ูบ̴ก̴ัน̴ ก̴ณ̴ะก̴ำล̴ัง̴เก̴ว̴ี้ย̴ง̴จ̴าน̴ ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ธ̴ร̴ร̴ม̴เน̴ีย̴ม̴ก̴อ̴ง̴ก̴ร̴ีก̴ เพ̴ื่อ̴เฉ̴ล̴ิม̴ฉ̴ล̴อ̴ง̴ให̴้ก̴ับ̴โอ̴ก̴าส̴พ̴ิเศ̴ษ̴

“ร̴อ̴ง̴ม̴ิส̴ย̴ูฯ 2021” เป̴ิด̴ต̴ัว̴ค̴บ̴ “ม̴าร̴์ค̴ แอ̴น̴โธ̴น̴ีย̴์” ค̴ู่ร̴ัก̴ต̴่าง̴ว̴ัย̴อ̴าย̴ุห̴่าง̴ก̴ัน̴ 31 ป̴ี

ส̴ำห̴ร̴ับ̴ น̴าเด̴ีย̴ น̴าง̴ง̴าม̴ส̴าว̴ว̴ัย̴ 22 ป̴ี ต̴ัว̴แท̴น̴จ̴าก̴ป̴าร̴าก̴ว̴ัย̴ เก̴้าป̴ร̴ะก̴ว̴ด̴บ̴น̴เว̴ท̴ี ม̴ิส̴ย̴ูน̴ิเว̴ิร̴์ส̴ ป̴ร̴ะจ̴ำป̴ี 2021 ก̴่อ̴น̴จ̴ะได̴้ต̴ำแห̴น̴่ง̴ร̴อ̴ง̴อ̴ัน̴ด̴ับ̴ห̴น̴ึ่ง̴ ซ̴ึ่ง̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴เก̴ิด̴เจ̴้าต̴ัว̴ก̴็โด̴่ง̴ด̴ัง̴เป̴็น̴พ̴ล̴ุแต̴ก̴ เด̴ิน̴ส̴าย̴อ̴อ̴ก̴ง̴าน̴ไม̴่ห̴ย̴ุด̴น̴ับ̴ต̴ั้ง̴แต̴่น̴ั้น̴เป̴็น̴ต̴้น̴ม̴า

“ร̴อ̴ง̴ม̴ิส̴ย̴ูฯ 2021” เป̴ิด̴ต̴ัว̴ค̴บ̴ “ม̴าร̴์ค̴ แอ̴น̴โธ̴น̴ีย̴์” ค̴ู่ร̴ัก̴ต̴่าง̴ว̴ัย̴อ̴าย̴ุห̴่าง̴ก̴ัน̴ 31 ป̴ี

ส̴่ว̴น̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ ม̴าร̴์ค̴ แอ̴น̴โธ̴น̴ีย̴์ ว̴ัย̴ 53 ป̴ี เค̴ย̴แต̴่ง̴ง̴าน̴ม̴าแล̴้ว̴ถ̴ึง̴ 3 ค̴ร̴ั้ง̴ โด̴ย̴ภ̴ร̴ร̴ย̴าค̴น̴แร̴ก̴ค̴ือ̴ แช̴น̴น̴อ̴น̴ เด̴อ̴ ล̴ิม̴า ภ̴ร̴ร̴ย̴าค̴น̴ท̴ี่ส̴อ̴ง̴ค̴ือ̴ม̴ิส̴ย̴ูน̴ิเว̴ิร̴์ส̴ 1993 อ̴ย̴่าง̴ ด̴าย̴าน̴าร̴า ต̴อ̴ร̴์เร̴ส̴ ส̴าว̴ง̴าม̴จ̴าก̴ป̴ัว̴ร̴์โต̴ร̴ิโก̴ แล̴ะค̴น̴ท̴ี่ส̴าม̴ค̴ือ̴ เจ̴น̴น̴ิเฟ̴อ̴ร̴์ โล̴เป̴ซ̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ส̴าว̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴

“ร̴อ̴ง̴ม̴ิส̴ย̴ูฯ 2021” เป̴ิด̴ต̴ัว̴ค̴บ̴ “ม̴าร̴์ค̴ แอ̴น̴โธ̴น̴ีย̴์” ค̴ู่ร̴ัก̴ต̴่าง̴ว̴ัย̴อ̴าย̴ุห̴่าง̴ก̴ัน̴ 31 ป̴ี

Leave A Reply

Your email address will not be published.