ว̴ุ่น̴! ส̴ุน̴ัก̴บ̴าง̴แก̴้ว̴ ก̴ัด̴ค̴น̴ไป̴ท̴ั่ว̴ ค̴ล̴ิน̴ิก̴โท̴ร̴แจ̴้ง̴จ̴ับ̴ ห̴ล̴ัง̴พ̴บ̴ค̴น̴เจ̴็บ̴ม̴าร̴ัก̴ษ̴าเย̴อ̴ะ

0

ส̴ุน̴ัก̴บ̴าง̴แก̴้ว̴ ห̴ล̴ุด̴จ̴าก̴บ̴้าน̴ห̴ล̴ัง̴เจ̴้าก̴อ̴ง̴ไม̴่อ̴ย̴ู่ ว̴ิ่ง̴ก̴ัด̴ค̴น̴ไป̴ท̴ั่ว̴ ค̴ล̴ิน̴ิก̴โท̴ร̴แจ̴้ง̴จ̴น̴ท̴.จ̴ับ̴ ห̴ล̴ัง̴พ̴บ̴ค̴น̴เจ̴็บ̴ม̴าร̴ัก̴ษ̴าเย̴อ̴ะ

ว̴ัน̴ท̴ี่ 21 ม̴ี.ค̴. 65 ร̴.ต̴.อ̴.อ̴น̴ุศ̴ิษ̴ฏ̴์ เค̴ล̴้าก̴ร̴ะโท̴ก̴ ร̴อ̴ง̴ ส̴ว̴ป̴.ส̴ภ̴.พ̴ิม̴าย̴ จ̴.น̴ค̴ร̴ร̴าช̴ส̴ีม̴า ร̴ับ̴แจ̴้ง̴ว̴่าม̴ีส̴ุน̴ัก̴ไล̴่ก̴ัด̴ป̴ร̴ะช̴าช̴น̴ ท̴ี่เด̴ิน̴ส̴ัญ̴จ̴ร̴ผ̴่าน̴ไป̴ม̴า บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ถ̴น̴น̴ส̴าย̴ส̴ะพ̴าน̴แก̴่ง̴เร̴ือ̴ไป̴ต̴ล̴าด̴พ̴ิม̴าย̴เม̴ือ̴ง̴ให̴ม̴่ ด̴้าน̴ห̴น̴้าค̴ล̴ิน̴ิก̴ห̴ม̴อ̴ห̴ิร̴ัญ̴พ̴ิม̴าย̴ อ̴.พ̴ิม̴าย̴ จ̴ึง̴ร̴ุด̴ไป̴ต̴ร̴ว̴จ̴ส̴อ̴บ̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ด̴้ว̴ย̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ต̴ำร̴ว̴จ̴ ช̴ุด̴191 ส̴ภ̴.พ̴ิม̴าย̴ โด̴ย̴พ̴บ̴ส̴ุน̴ัก̴พ̴ัน̴ธ̴ุ์บ̴าง̴แก̴้ว̴ ส̴ีก̴าว̴ล̴าย̴จ̴ุด̴ส̴ีน̴้ำต̴าล̴ เ̴พ̴̴ศ̴̴ผ̴ู้ อ̴าย̴ุป̴ร̴ะม̴าณ̴ 5 ป̴ี เด̴ิน̴ไป̴ม̴าอ̴ย̴ู่ใน̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

จ̴ึง̴ป̴ร̴ะส̴าน̴ห̴น̴่ว̴ย̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ให̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าช̴่ว̴ย̴จ̴ับ̴ แต̴่ก̴ู้ภ̴ัย̴ฯ ป̴ฏ̴ิเส̴ธ̴ว̴่าไม̴่ม̴ีอ̴ุป̴ก̴ร̴ณ̴์จ̴ับ̴ส̴ุน̴ัก̴ จ̴ึง̴ป̴ร̴ะส̴าน̴ไป̴ย̴ัง̴ป̴ศ̴ุส̴ัต̴ว̴์เท̴ศ̴บ̴าล̴ต̴ำบ̴ล̴พ̴ิม̴าย̴ แต̴่ก̴็ได̴้ร̴ับ̴ค̴ำต̴อ̴บ̴ว̴่าต̴้อ̴ง̴ก̴อ̴อ̴น̴ุญ̴าต̴จ̴าก̴น̴าย̴ก̴เท̴ศ̴เท̴ศ̴ม̴น̴ต̴ร̴ีก̴่อ̴น̴ ใน̴ท̴ี่ส̴ุด̴จ̴ึง̴ป̴ร̴ะส̴าน̴ไป̴ท̴ี่ป̴ศ̴ุส̴ัต̴ว̴์อ̴ำเภ̴อ̴พ̴ิม̴าย̴ ท̴าง̴น̴าย̴ฐ̴ิต̴พ̴ัฒ̴น̴์ พ̴ิพ̴ัฒ̴น̴เบ̴ญ̴จ̴ก̴ูล̴ ป̴ศ̴ุส̴ัต̴ว̴์อ̴ำเภ̴อ̴พ̴ิม̴าย̴ ได̴้ให̴้เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ป̴ศ̴ุส̴ัต̴ว̴์ น̴ำอ̴ุป̴ก̴ร̴ณ̴์อ̴อ̴ก̴ไป̴ช̴่ว̴ย̴จ̴ับ̴ส̴ุน̴ัก̴

ซ̴ึ่ง̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ฯ ต̴้อ̴ง̴ช̴่ว̴ย̴ก̴ัน̴ไล̴่ต̴้อ̴น̴จ̴ับ̴ส̴ุน̴ัก̴ต̴ัว̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ ไป̴ซ̴ื้อ̴ไก̴่ย̴่าง̴ม̴าผ̴ส̴ม̴ก̴ับ̴ย̴าน̴อ̴น̴ห̴ล̴ับ̴ โย̴น̴ให̴้ส̴ุน̴ัก̴ก̴ิน̴ พ̴อ̴ส̴ุน̴ัก̴เร̴ิ่ม̴ง̴่ว̴ง̴ซ̴ึม̴ ก̴็ย̴่อ̴ง̴ไป̴ด̴้าน̴ห̴ล̴ัง̴ฉ̴ีด̴ย̴าส̴ล̴บ̴ ก̴่อ̴น̴จ̴ะใช̴้อ̴ุป̴ก̴ร̴ณ̴์ท̴ี่เต̴ร̴ีย̴ม̴ม̴า ค̴ร̴อ̴บ̴ต̴ัว̴ส̴ุน̴ัก̴ไว̴้ได̴้โด̴ย̴ล̴ะม̴่อ̴ม̴ ใช̴้เว̴ล̴าก̴ว̴่า 2 ช̴ั่ว̴โม̴ง̴ จ̴ึง̴จ̴ับ̴ได̴้ส̴ำเร̴็จ̴

จ̴าก̴ก̴าร̴ส̴อ̴บ̴ถ̴าม̴ พ̴ย̴าบ̴าล̴ใน̴ค̴ล̴ิน̴ิก̴ห̴ม̴อ̴ห̴ิร̴ัญ̴ บ̴อ̴ก̴ว̴่า ม̴ีช̴าว̴ต̴่าง̴ช̴าต̴ิถ̴ูก̴ส̴ุน̴ัก̴ต̴ัว̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ก̴ัด̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ก̴าเป̴็น̴แผ̴ล̴เห̴ว̴อ̴ะห̴ว̴ะแล̴ะย̴ัง̴ม̴ีป̴ร̴ะช̴าช̴น̴ช̴าว̴ไท̴ย̴อ̴ีก̴ 2 ร̴าย̴ ถ̴ูก̴ห̴ม̴าก̴ัด̴ท̴ี่ก̴าด̴้ว̴ย̴เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ัน̴ ซ̴ึ่ง̴ท̴าง̴ค̴ล̴ิน̴ิก̴ได̴้ช̴่ว̴ย̴ร̴ัก̴ษ̴าให̴้ฟ̴ร̴ี โด̴ย̴ไม̴่ได̴้ค̴ิด̴เง̴ิน̴

ด̴้าน̴ น̴าย̴ฐ̴ิต̴พ̴ัฒ̴น̴์ พ̴ิพ̴ัฒ̴น̴เบ̴ญ̴จ̴ก̴ูล̴ ป̴ศ̴ุส̴ัต̴ว̴์อ̴ำเภ̴อ̴พ̴ิม̴าย̴ ได̴้ต̴ิด̴ต̴่อ̴ไป̴ย̴ัง̴น̴าย̴น̴ภ̴ด̴ล̴ เต̴็ม̴ภ̴ัท̴ร̴าโช̴ค̴ อ̴าย̴ุ 59 ป̴ี เจ̴้าก̴อ̴ง̴ร̴้าน̴ป̴ร̴ะช̴าไท̴ย̴ ซ̴ึ่ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่า เป̴็น̴เจ̴้าก̴อ̴ง̴ส̴ุน̴ัก̴ต̴ัว̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ โด̴ย̴ช̴่ว̴ง̴น̴ี้ไป̴เท̴ี่ย̴ว̴ต̴่าง̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ ได̴้ก̴ัง̴ส̴ุน̴ัก̴เอ̴าไว̴้ใน̴ก̴ร̴ง̴ก̴้าง̴บ̴้าน̴แล̴ะล̴่าม̴โซ̴่ไว̴้อ̴ย̴่าง̴ด̴ี แต̴่ไม̴่ร̴ู้ว̴่าม̴ัน̴ห̴ล̴ุด̴อ̴อ̴ก̴ไป̴ได̴้อ̴ย̴่าง̴ไร̴

ท̴าง̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ป̴ศ̴ุส̴ัต̴ว̴์ จ̴ึง̴ได̴้น̴ำส̴ุน̴ัก̴เก̴้าไป̴ใส̴่ก̴ร̴ง̴ไว̴้แล̴ะบ̴อ̴ก̴เจ̴้าก̴อ̴ง̴ส̴ุน̴ัก̴ให̴้ด̴ูแล̴ให̴้ด̴ี ป̴ร̴ะก̴อ̴บ̴ก̴ับ̴ช̴่ว̴ง̴น̴ี้อ̴าก̴าศ̴ร̴้อ̴น̴ ส̴ุน̴ัก̴จ̴ะห̴ง̴ุด̴ห̴ง̴ิด̴ง̴่าย̴ อ̴ย̴่าให̴้ห̴ล̴ุด̴อ̴อ̴ก̴ไป̴ท̴ำร̴้าย̴ค̴น̴อ̴ีก̴ โช̴ค̴ด̴ีท̴ี่ผ̴ู้ได̴้ร̴ับ̴บ̴าด̴เจ̴็บ̴ไม̴่ได̴้ไป̴แจ̴้ง̴ค̴ว̴าม̴เอ̴าผ̴ิด̴ก̴ับ̴เจ̴้าก̴อ̴ง̴ส̴ุน̴ัก̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.