พ̴่อ̴ถ̴อ̴ย̴ร̴ถ̴ ล̴ูก̴อ̴ย̴ู่ก̴้าง̴ห̴ล̴ัง̴ แต̴่เซ̴น̴เซ̴อ̴ร̴์ไม̴่ด̴ัง̴

0

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴อ̴ุท̴าห̴ร̴ณ̴์ ท̴ี่ต̴้อ̴ง̴ย̴้ำเต̴ือ̴น̴ก̴ัน̴อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ โด̴ย̴เป̴็น̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์ม̴ีร̴ถ̴ค̴ัน̴ห̴น̴ึ่ง̴ได̴้ก̴ับ̴อ̴อ̴ก̴จ̴าก̴บ̴้าน̴โด̴ย̴ม̴ีเด̴็ก̴ 2 ค̴น̴เด̴ิน̴ต̴าม̴ม̴า แล̴ะจ̴ัง̴ห̴ว̴ะท̴ี่ร̴ถ̴ถ̴อ̴ย̴ห̴ล̴ัง̴น̴ั้น̴ได̴้ม̴ีเด̴็ก̴ค̴น̴เล̴็ก̴น̴ั่ง̴อ̴ย̴ู่ แล̴ะด̴้ว̴ย̴ส̴ัญ̴ช̴าต̴ิญ̴าณ̴เด̴็ก̴ได̴้ท̴ำท̴่าเอ̴าม̴ือ̴ด̴ัน̴เพ̴ื่อ̴ไม̴่ให̴้ร̴ถ̴เก̴้าม̴า ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ภ̴าพ̴ท̴ี่ล̴ุ้น̴ร̴ะท̴ึก̴แล̴ะน̴่าห̴ว̴าด̴เส̴ีย̴ว̴ ด̴ีท̴ี่จ̴ัง̴ห̴ว̴ะน̴ั้น̴ร̴ถ̴ได̴้ห̴ย̴ุด̴ก̴่อ̴น̴ท̴ี่จ̴ะถ̴อ̴ย̴ม̴าม̴าก̴ก̴ว̴่าน̴ี้

โด̴ย̴ค̴น̴ก̴ับ̴ร̴ถ̴ เล̴่าว̴่า ร̴ถ̴ม̴ีท̴ั้ง̴ก̴ล̴้อ̴ง̴แล̴ะเซ̴น̴เซ̴อ̴ร̴์ ช̴่ว̴ง̴ท̴ี่ถ̴อ̴ย̴ได̴้ม̴อ̴ง̴เห̴็น̴ค̴น̴พ̴ี่ท̴าง̴ก̴ร̴ะจ̴ก̴ก̴้าง̴ ก̴็เล̴ย̴ค̴่อ̴ย̴ ๆ ถ̴อ̴ย̴ร̴อ̴ให̴้พ̴้น̴ร̴ะย̴ะ แต̴่ไม̴่เห̴็น̴ค̴น̴น̴้อ̴ง̴ท̴ี่เด̴ิน̴ต̴าม̴อ̴อ̴ก̴ม̴า (ซ̴ึ่ง̴ท̴ำก̴อ̴ง̴ต̴ก̴แล̴ะก̴้ม̴เก̴็บ̴อ̴ย̴ู่ต̴ร̴ง̴ท̴้าย̴ร̴ถ̴) ก̴็เล̴ย̴เอ̴ะใจ̴ม̴อ̴ง̴ก̴ล̴้อ̴ง̴ พ̴อ̴เห̴็น̴น̴้อ̴ง̴เล̴ย̴ห̴ย̴ุด̴ร̴ถ̴ เซ̴น̴เซ̴อ̴ร̴์ไม̴่ด̴ัง̴ เพ̴ร̴าะน̴้อ̴ง̴อ̴ย̴ู่ต̴ร̴ง̴ก̴ล̴าง̴ต̴ัว̴ร̴ถ̴ไม̴่ต̴ร̴ง̴ต̴ำแห̴น̴่ง̴เซ̴น̴เซ̴อ̴ร̴์

ช̴่ว̴ง̴เก̴ิด̴เห̴ต̴ุก̴ำล̴ัง̴จ̴ะไป̴ก̴้าง̴น̴อ̴ก̴ บ̴อ̴ก̴ให̴้เด̴็ก̴ ๆ อ̴ย̴ู่ใน̴บ̴้าน̴ แล̴ะก̴็บ̴อ̴ก̴เด̴็ก̴ ๆ ท̴ุก̴ค̴ร̴ั้ง̴ว̴่าห̴้าม̴อ̴ย̴ู่ใก̴ล̴้ร̴ถ̴เว̴ล̴าถ̴อ̴ย̴ แต̴่ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ย̴ัง̴ไง̴ไม̴่ท̴ร̴าบ̴เด̴ิน̴ต̴าม̴ก̴ัน̴อ̴อ̴ก̴ม̴า จ̴ึง̴โพ̴ส̴ต̴์เพ̴ื่อ̴ช̴่ว̴ย̴เต̴ือ̴น̴พ̴่อ̴แม̴่ท̴่าน̴อ̴ื่น̴ ว̴่าถ̴ึง̴จ̴ะร̴ะว̴ัง̴ ถ̴้าเร̴าป̴ร̴ะม̴าท̴ก̴็เก̴ิด̴เห̴ต̴ุก̴ึ้น̴ได̴้

ค̴ล̴ิป̴

ท̴ี่ม̴า Ratchanee Ngamsangnin

Leave A Reply

Your email address will not be published.