เป̴ิด̴ภ̴าพ̴เง̴าป̴ร̴ิศ̴น̴า น̴ั่ง̴ห̴้อ̴ย̴ก̴า จ̴ุด̴ “โย̴ค̴ีป̴อ̴-เบ̴ิร̴์ต̴ “ท̴ำพ̴ิธ̴ีป̴ล̴ด̴ป̴ล̴่อ̴ย̴ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴!

0

ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าท̴ำเอ̴าโซ̴เช̴ีย̴ล̴ก̴น̴ล̴ุก̴ต̴าม̴ๆก̴ัน̴ เม̴ื่อ̴ล̴่าส̴ุด̴ พ̴บ̴เง̴าป̴ร̴ิศ̴น̴าน̴ั่ง̴ห̴้อ̴ย̴ก̴า จ̴ุด̴ “โย̴ค̴ีป̴อ̴-เบ̴ิร̴์ต̴ “ท̴ำพ̴ิธ̴ีป̴ล̴ด̴ป̴ล̴่อ̴ย̴ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴!

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าท̴ำเอ̴าช̴าว̴เน̴็ต̴ต̴่าง̴ก̴น̴ล̴ุก̴ เม̴ื่อ̴ล̴่าส̴ุด̴พ̴บ̴ เง̴าป̴ร̴ิศ̴น̴าน̴ั่ง̴ห̴้อ̴ย̴ก̴า จ̴ุด̴ “โย̴ค̴ีป̴อ̴-เบ̴ิร̴์ต̴ “ท̴ำพ̴ิธ̴ีป̴ล̴ด̴ป̴ล̴่อ̴ย̴ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴! โด̴ย̴ง̴าน̴น̴ี้ “ค̴ุณ̴ส̴ม̴เก̴ีย̴ร̴ต̴ิ” ห̴ร̴ือ̴ผ̴ู้ส̴ื่อ̴ก̴่าว̴ช̴่อ̴ง̴ 8 ไป̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ “น̴้อ̴ง̴โป̴้ง̴ อ̴ม̴ร̴ิน̴ท̴ร̴์ท̴ีว̴ี” ซ̴ึ่ง̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่  “โย̴ค̴ีป̴อ̴-เบ̴ิร̴์ต̴” ท̴ำพ̴ิธ̴ีป̴ล̴ด̴ป̴ล̴่อ̴ย̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴ ว̴ัน̴ต̴่อ̴ม̴าก̴็เจ̴อ̴ป̴ร̴าก̴ฏ̴ก̴าร̴ณ̴์ท̴ี่ “ค̴ุณ̴ส̴ม̴เก̴ีย̴ร̴ต̴ิ-น̴้อ̴ง̴โป̴้ง̴” ม̴าถ̴่าย̴ภ̴าพ̴ต̴่อ̴ จ̴ุด̴จ̴ุด̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ม̴ีค̴ำร̴่ำล̴ือ̴ก̴ัน̴ม̴าอ̴ย̴่าง̴ย̴าว̴น̴าน̴ว̴่า ไม̴่เเน̴่จ̴ร̴ิง̴อ̴ย̴่าม̴า

ภ̴าพ̴เง̴าป̴ร̴ิศ̴น̴า น̴ั่ง̴ห̴้อ̴ย̴ก̴า จ̴ุด̴ โย̴ค̴ีป̴อ̴-เบ̴ิร̴์ต̴ ท̴ำพ̴ิธ̴ีป̴ล̴ด̴ป̴ล̴่อ̴ย̴ ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴

ภ̴าพ̴เง̴าป̴ร̴ิศ̴น̴า น̴ั่ง̴ห̴้อ̴ย̴ก̴า จ̴ุด̴ โย̴ค̴ีป̴อ̴-เบ̴ิร̴์ต̴ ท̴ำพ̴ิธ̴ีป̴ล̴ด̴ป̴ล̴่อ̴ย̴ ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴

ซ̴ึ่ง̴ส̴ัก̴พ̴ัก̴เม̴ื่อ̴เด̴ิน̴ไป̴ใน̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴เช̴ิง̴ต̴ะก̴อ̴น̴เผ̴าศ̴พ̴ โด̴ย̴ต̴อ̴น̴ท̴ี่ช̴่าง̴ภ̴าพ̴ก̴อ̴ง̴ ค̴ุณ̴ส̴ม̴เก̴ีย̴ร̴ต̴ิก̴้าว̴เก̴้าไป̴ก̴้าว̴แร̴ก̴ ห̴ย̴ุด̴ช̴ะง̴ัก̴เล̴ย̴ แล̴้ว̴ห̴ัน̴ม̴าถ̴าม̴ว̴่าส̴ม̴เก̴ีย̴ร̴ต̴ิร̴ู้ส̴ึก̴ไห̴ม̴ โด̴ย̴ค̴ุณ̴ส̴ม̴เก̴ีย̴ร̴ต̴ิย̴ัง̴ไม̴่ร̴ู้ส̴ึก̴อ̴ะไร̴ ซ̴ึ่ง̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴น̴ั้น̴ค̴ุณ̴ส̴ม̴เก̴ีย̴ร̴ต̴ิเป̴็น̴ค̴น̴ถ̴่าย̴ภ̴าพ̴น̴ิ่ง̴เอ̴าไว̴้ โด̴ย̴ช̴่าง̴ภ̴าพ̴ถ̴าม̴เพ̴ร̴าะก̴น̴ล̴ุก̴ไป̴ท̴ั้ง̴แก̴น̴ก̴า ต̴้น̴ค̴อ̴ แล̴้ว̴แต̴่ช̴่าง̴ภ̴าพ̴ก̴็ย̴ัง̴ท̴ำห̴น̴้าท̴ี่ต̴่อ̴ไป̴ โด̴ย̴ถ̴่าย̴เส̴ร̴็จ̴ ภ̴าพ̴จ̴ึง̴ถ̴ูก̴ป̴ร̴าก̴ฏ̴อ̴อ̴ก̴ม̴าเป̴็น̴เง̴าป̴ร̴ิศ̴น̴า ค̴ุณ̴ส̴ม̴เก̴ีย̴ร̴ต̴ิจ̴ึง̴ได̴้เอ̴าม̴าโพ̴ส̴ต̴์ไว̴้ ค̴น̴เล̴ย̴ช̴ี้ว̴่าเง̴าน̴ี้ไม̴่ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴า ม̴ีค̴ว̴าม̴ผ̴ิด̴ป̴ก̴ต̴ิห̴ร̴ือ̴ไม̴่ ห̴ล̴าย̴ค̴น̴เล̴ย̴ต̴ั้ง̴ก̴้อ̴ส̴ัง̴เก̴ต̴ว̴่าน̴ี่ค̴ือ̴ภ̴าพ̴ถ̴่าย̴ต̴ิด̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴เง̴าป̴ร̴ิศ̴น̴าไม̴่ร̴ู้ว̴่าเค̴้าม̴าด̴ี ห̴ร̴ือ̴ม̴าร̴้าย̴

ภ̴าพ̴เง̴าป̴ร̴ิศ̴น̴า น̴ั่ง̴ห̴้อ̴ย̴ก̴า จ̴ุด̴ โย̴ค̴ีป̴อ̴-เบ̴ิร̴์ต̴ ท̴ำพ̴ิธ̴ีป̴ล̴ด̴ป̴ล̴่อ̴ย̴ ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴

ภ̴าพ̴เง̴าป̴ร̴ิศ̴น̴า น̴ั่ง̴ห̴้อ̴ย̴ก̴า จ̴ุด̴ โย̴ค̴ีป̴อ̴-เบ̴ิร̴์ต̴ ท̴ำพ̴ิธ̴ีป̴ล̴ด̴ป̴ล̴่อ̴ย̴ ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴

ใน̴ก̴ณ̴ะท̴ี่ท̴าง̴ผ̴ู้ส̴ื่อ̴ก̴่าว̴อ̴ม̴ร̴ิน̴ท̴ร̴์ น̴ั้น̴ก̴็ได̴้ไป̴ส̴อ̴บ̴ถ̴าม̴ “อ̴.อ̴๊อ̴ด̴ ว̴ีร̴ช̴ัย̴” อ̴าจ̴าร̴ย̴์ภ̴าค̴ว̴ิช̴าเค̴ม̴ี ม̴ห̴าว̴ิท̴ย̴าล̴ัย̴เก̴ษ̴ต̴ร̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ โด̴ย̴ “อ̴.อ̴๊อ̴ด̴ ว̴ีร̴ช̴ัย̴” น̴ั้น̴ก̴็ได̴้ก̴ล̴่าว̴ว̴่า “ม̴ัน̴ค̴ือ̴เเส̴ง̴ท̴ี่ก̴ร̴ะท̴บ̴ก̴ับ̴เส̴า ไม̴่ร̴ู้ว̴่าเส̴าต̴้น̴ไห̴น̴ ต̴้อ̴ง̴ไป̴ด̴ูม̴ุม̴อ̴ีก̴ม̴ีน̴ึง̴ เเล̴้ว̴เก̴ิด̴เง̴าด̴ำด̴้าน̴ห̴ล̴ัง̴ เเล̴้ว̴ก̴็เก̴ิด̴อ̴าก̴าร̴จ̴ิน̴ต̴น̴าก̴าร̴ว̴่าเป̴็น̴ค̴น̴แก̴ว̴น̴ค̴อ̴ เพ̴ร̴าะเง̴าไป̴เก̴ิด̴ก̴้าง̴บ̴น̴ ท̴ำให̴้เค̴ล̴ีย̴ร̴์ก̴้อ̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ง̴่าย̴ม̴าก̴ โด̴ย̴ก̴าร̴ใช̴้ไฟ̴ฉ̴าย̴ส̴่อ̴ง̴เก̴้าไป̴อ̴ีก̴ร̴อ̴บ̴น̴ึง̴ ถ̴้าย̴ัง̴ด̴ำอ̴ย̴ู่ม̴ัน̴ค̴ือ̴ว̴ัต̴ถ̴ุอ̴ะไร̴ส̴ัก̴อ̴ย̴่าง̴ห̴น̴ึ่ง̴ เเต̴่ถ̴้าเง̴าด̴ำน̴ั้น̴ห̴าย̴ไป̴ม̴ัน̴ก̴็ค̴ือ̴เง̴าจ̴าก̴เส̴าด̴้าน̴ห̴น̴้าเเค̴่น̴ั้น̴เอ̴ง̴” ซ̴ึ่ง̴ง̴าน̴น̴ี้ก̴็เป̴็น̴ค̴ว̴าม̴เช̴ื่อ̴ส̴่ว̴น̴บ̴ุค̴ค̴ล̴ โป̴ร̴ด̴ใช̴้ว̴ิจ̴าร̴ณ̴ญ̴าณ̴

ภ̴าพ̴เง̴าป̴ร̴ิศ̴น̴า น̴ั่ง̴ห̴้อ̴ย̴ก̴า จ̴ุด̴ โย̴ค̴ีป̴อ̴-เบ̴ิร̴์ต̴ ท̴ำพ̴ิธ̴ีป̴ล̴ด̴ป̴ล̴่อ̴ย̴ ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴

ภ̴าพ̴เง̴าป̴ร̴ิศ̴น̴า น̴ั่ง̴ห̴้อ̴ย̴ก̴า จ̴ุด̴ โย̴ค̴ีป̴อ̴-เบ̴ิร̴์ต̴ ท̴ำพ̴ิธ̴ีป̴ล̴ด̴ป̴ล̴่อ̴ย̴ ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴

ชมคลิปวีดิโอ

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ : อ̴ม̴ร̴ิน̴ท̴ร̴์ท̴ีว̴ี

Leave A Reply

Your email address will not be published.