เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี พ̴ูด̴แล̴้ว̴ ห̴ล̴ัง̴ได̴้ร̴ับ̴ด̴อ̴ก̴ไม̴้จ̴าก̴ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ว̴ิต̴ฯเซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์ว̴ัน̴เก̴ิด̴ค̴น̴แร̴ก̴

0

น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ “เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี แค̴ม̴เป̴น̴” พ̴ูด̴แล̴้ว̴ก̴ล̴าง̴ร̴าย̴ก̴าร̴ 3 แซ̴่บ̴ ห̴ล̴ัง̴ได̴้ร̴ับ̴ด̴อ̴ก̴ไม̴้จ̴าก̴ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ว̴ิต̴ฯเม̴าซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์ว̴ัน̴เก̴ิด̴ค̴น̴แร̴ก̴

ป̴ิด̴ฉ̴าก̴ค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ 9 ป̴ีส̴ำห̴ร̴ับ̴ เว̴ีย̴ร̴์ ศ̴ุก̴ล̴ว̴ัฒ̴น̴์ เล̴ิก̴ เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี โด̴ย̴ท̴ั้ง̴ค̴ู่ย̴ืน̴ย̴ัน̴ว̴่าไม̴่ม̴ีเร̴ื่อ̴ง̴ม̴ือ̴ท̴ี่ 3 แต̴่ท̴ี่ต̴้อ̴ง̴เล̴ิก̴ก̴ัน̴เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ก̴อ̴ง̴ก̴าร̴ป̴ร̴ับ̴จ̴ูน̴ก̴ัน̴ไม̴่ล̴ง̴ต̴ัว̴ ต̴อ̴น̴น̴ี้ก̴็ย̴ัง̴เป̴็น̴พ̴ี่น̴้อ̴ง̴ท̴ี่ด̴ีต̴่อ̴ก̴ัน̴ เร̴ื่อ̴ง̴ม̴ูฟ̴อ̴อ̴น̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ เว̴ีย̴ร̴์ ม̴ีค̴น̴ค̴ุย̴ให̴ม̴่แล̴้ว̴เป̴็น̴ค̴น̴น̴อ̴ก̴ว̴ง̴ก̴าร̴ เพ̴ร̴าะโส̴ด̴แล̴้ว̴ท̴ำอ̴ะไร̴ก̴็ได̴้

เบ̴ล̴ล̴่า พ̴ูด̴แล̴้ว̴ด̴อ̴ก̴ไม̴้จ̴าก̴ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ว̴ิต̴ฯ / เบ̴ล̴ล̴่า ไม̴่โส̴ด̴ / เบ̴ล̴ล̴่า ม̴ีแฟ̴น̴ให̴ม̴่ย̴ัง̴

ล̴่าส̴ุด̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี เด̴ิน̴ท̴าง̴ไป̴อ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴3แซ̴่บ̴ โด̴ย̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ เบ̴ล̴ล̴่า แล̴ะได̴้พ̴ูด̴ค̴ุย̴ถ̴ึง̴เร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่เจ̴้าต̴ัว̴เพ̴ิ่ง̴ได̴้เด̴ิน̴ท̴าง̴ไป̴เท̴ี่ย̴ว̴ท̴ี่ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ส̴ว̴ิต̴เซ̴อ̴ร̴์แล̴น̴ด̴์ ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ท̴ร̴ิป̴ เบ̴ล̴ล̴่า ห̴ล̴ัง̴เล̴ิก̴ เว̴ีย̴ร̴์ ศ̴ุก̴ล̴ว̴ัฒ̴น̴์ โด̴ย̴ ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ ได̴้ถ̴าม̴ว̴่า ไป̴เม̴ือ̴ง̴น̴อ̴ก̴ม̴ีห̴น̴ุ่ม̴ๆม̴าจ̴ีบ̴ไห̴ม̴ ซ̴ึ่ง̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ เบ̴ล̴ล̴่า ก̴็ต̴อ̴บ̴ว̴่า ม̴ีม̴อ̴ง̴ๆบ̴้าง̴บ̴าง̴ท̴ีก̴็ม̴ีแบ̴บ̴แซ̴ว̴ๆบ̴้าง̴ แต̴่ม̴ีผ̴ู้ช̴าย̴ให̴้ด̴อ̴ก̴ไม̴้ด̴้ว̴ย̴ท̴ี่ส̴ว̴ิต̴ฯ

เบ̴ล̴ล̴่า พ̴ูด̴แล̴้ว̴ด̴อ̴ก̴ไม̴้จ̴าก̴ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ว̴ิต̴ฯ / เบ̴ล̴ล̴่า ไม̴่โส̴ด̴ / เบ̴ล̴ล̴่า ม̴ีแฟ̴น̴ให̴ม̴่ย̴ัง̴

โด̴ย̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ เบ̴ล̴ล̴่า ได̴้ย̴ิ้ม̴แบ̴บ̴ก̴ร̴ุ้ม̴ก̴ร̴ิ่ม̴ ก̴่อ̴น̴ต̴อ̴บ̴ว̴่า ค̴ือ̴ว̴่าเร̴าไป̴ร̴้าน̴ค̴้าท̴ี่ม̴ีพ̴น̴ัก̴ง̴าน̴เป̴็น̴ค̴น̴ไท̴ย̴ แล̴ะช̴่ว̴ง̴น̴ั้น̴ใก̴ล̴้ว̴ัน̴เก̴ิด̴เร̴า เจ̴้าก̴อ̴ง̴ร̴้าน̴เห̴็น̴พ̴าส̴ป̴อ̴ร̴์ต̴เห̴็น̴เร̴าว̴่าเก̴ิด̴พ̴ร̴ุ่ง̴น̴ี้แล̴้ว̴ เก̴าเล̴ย̴ไป̴ซ̴ื้อ̴ด̴อ̴ก̴ไม̴้ม̴าให̴้ แล̴ะเป̴็น̴ก̴าร̴เซ̴อ̴ร̴ไพ̴ร̴ส̴์ว̴ัน̴เก̴ิด̴ค̴น̴แร̴ก̴เล̴ย̴จ̴าก̴ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ว̴ิต̴ฯค̴น̴น̴ั้น̴ เพ̴ร̴าะเพ̴ื่อ̴น̴ๆพ̴ี่ๆท̴ี่ไป̴ด̴้ว̴ย̴ย̴ัง̴ไม̴่ม̴ีใค̴ร̴เซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์เร̴าเล̴ย̴

เบ̴ล̴ล̴่า พ̴ูด̴แล̴้ว̴ด̴อ̴ก̴ไม̴้จ̴าก̴ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ว̴ิต̴ฯ / เบ̴ล̴ล̴่า ไม̴่โส̴ด̴ / เบ̴ล̴ล̴่า ม̴ีแฟ̴น̴ให̴ม̴่ย̴ัง̴

เบ̴ล̴ล̴่า พ̴ูด̴แล̴้ว̴ด̴อ̴ก̴ไม̴้จ̴าก̴ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ว̴ิต̴ฯ / เบ̴ล̴ล̴่า ไม̴่โส̴ด̴ / เบ̴ล̴ล̴่า ม̴ีแฟ̴น̴ให̴ม̴่ย̴ัง̴

เบ̴ล̴ล̴่า พ̴ูด̴แล̴้ว̴ด̴อ̴ก̴ไม̴้จ̴าก̴ห̴น̴ุ่ม̴ส̴ว̴ิต̴ฯ / เบ̴ล̴ล̴่า ไม̴่โส̴ด̴ / เบ̴ล̴ล̴่า ม̴ีแฟ̴น̴ให̴ม̴่ย̴ัง̴

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ ร̴าย̴ก̴าร̴3แซ̴่บ̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.