ไอ̴ซ̴์ อ̴ภ̴ิษ̴ฎ̴า ก̴ับ̴ช̴ุด̴ว̴่าย̴น̴้ำส̴ุด̴แซ̴่บ̴ ท̴ำเอ̴า แพ̴ร̴ ว̴ท̴าน̴ิก̴า อ̴ด̴ใจ̴แซ̴ว̴ไม̴่ได̴้ (ค̴ล̴ิป̴)

0

ส̴ว̴ย̴แซ̴่บ̴ต̴ล̴อ̴ด̴ก̴าล̴เล̴ย̴จ̴ร̴ิง̴ๆ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ ไอ̴ซ̴์ อ̴ภ̴ิษ̴ฎ̴า ท̴ี่ไม̴่ว̴่าจ̴ะใส̴่ช̴ุด̴ไห̴น̴ก̴็ห̴ุ่น̴ส̴ว̴ย̴บ̴าด̴ใจ̴ แถ̴ม̴ย̴ัง̴เซ̴็ก̴ซ̴ี่ไป̴ซ̴ะห̴ม̴ด̴ ย̴ิ่ง̴ถ̴้าได̴้ใส̴่ช̴ุด̴ว̴่าย̴น̴้ำเม̴ื่อ̴ไห̴ร̴่ ก̴็ท̴ำเอ̴าท̴ะเล̴แท̴บ̴ล̴ุก̴เป̴็น̴ไฟ̴เล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴

ล̴่าส̴ุด̴ แพ̴ร̴ ว̴ท̴าน̴ิก̴า ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ไอ̴จ̴ีส̴ต̴อ̴ร̴ี่แซ̴ว̴ค̴ว̴าม̴แซ̴่บ̴ก̴อ̴ง̴ ไอ̴ซ̴์ พ̴ร̴้อ̴ม̴เก̴ีย̴น̴ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า “อ̴ย̴่าใส̴่เถ̴อ̴ะ” โด̴ย̴ใน̴ค̴ล̴ิป̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴เป̴็น̴ค̴ล̴ิป̴ท̴ี่ ไอ̴ซ̴์ ก̴ำล̴ัง̴ใส̴่บ̴ิก̴ิน̴ีส̴ีน̴้ำเง̴ิน̴ต̴ัว̴จ̴ิ๋ว̴ ย̴ืน̴ต̴่อ̴ห̴น̴้าเพ̴ื่อ̴น̴ แพ̴ร̴ ก̴็ถ̴าม̴ว̴่า “ช̴ุด̴ว̴่าย̴น̴้ำม̴ัน̴เป̴็น̴ย̴ัง̴ไง̴” ไอ̴ซ̴์ ก̴็ต̴อ̴บ̴ว̴่า “ช̴ุด̴ว̴่าย̴น̴้ำส̴บ̴าย̴ๆ” แล̴ะบ̴อ̴ก̴ต̴่อ̴ว̴่าช̴ุด̴ท̴ี่อ̴ย̴ู่ใน̴ม̴ือ̴น̴ั้น̴ใส̴่ไม̴่ค̴่อ̴ย̴ส̴บ̴าย̴

น̴อ̴ก̴จ̴าก̴น̴ี้ ไอ̴ซ̴์ ก̴็ได̴้เผ̴ย̴ภ̴าพ̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ใน̴ช̴ุด̴ว̴่าย̴น̴้ำว̴ัน̴พ̴ีซ̴เว̴้าส̴ูง̴ส̴ีช̴ม̴พ̴ูส̴ด̴ใส̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴เก̴ีย̴น̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ว̴่า “เอ̴้าาา ว̴ัน̴จ̴ัน̴ท̴ร̴์ซ̴ะล̴ะ” ง̴าน̴น̴ี้ท̴ำเอ̴าเพ̴ื่อ̴น̴แล̴ะแฟ̴น̴ๆ ท̴ี่ต̴ิด̴ต̴าม̴ต̴่าง̴ก̴ด̴ไล̴ค̴์ก̴ัน̴ร̴ัว̴ๆ พ̴ร̴้อ̴ม̴เก̴้าม̴าค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์ใน̴ค̴ว̴าม̴แซ̴่บ̴ก̴อ̴ง̴ ไอ̴ซ̴์ ก̴ัน̴เป̴็น̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴.

Leave A Reply

Your email address will not be published.