เจ̴้าก̴อ̴ง̴ร̴้าน̴ ได̴้ช̴ุด̴เจ̴้าส̴าว̴ก̴ล̴ับ̴ม̴าไม̴่เห̴ม̴ือ̴น̴เด̴ิม̴

0

โด̴ย̴เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 20 ม̴ีน̴าค̴ม̴ได̴้ม̴ีผ̴ู้ใช̴้เฟ̴ส̴บ̴ุ๊ค̴ เจ̴้าร̴้าน̴เช̴่าช̴ุด̴แต̴่ง̴ง̴าน̴ ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าโพ̴ส̴ต̴์เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ท̴ี่ท̴ำเอ̴าเจ̴้าก̴อ̴ง̴ร̴้าน̴ช̴้ำห̴น̴ัก̴ ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่ม̴ีล̴ูก̴ค̴้าร̴าย̴ห̴น̴ึ่ง̴ได̴้เช̴่าช̴ุด̴แต̴่ง̴ง̴าน̴ก̴อ̴ง̴ท̴าง̴ร̴้าน̴ไป̴

ก̴่อ̴น̴ท̴ี่จ̴ะเอ̴าม̴าค̴ืน̴ใน̴ส̴ภ̴าพ̴ส̴ุด̴เล̴ะ ช̴าย̴ช̴ุด̴เป̴ล̴ี่ย̴น̴เป̴็น̴ส̴ีน̴้ำต̴าล̴ เพ̴ร̴าะด̴ิน̴โค̴ล̴น̴ส̴่ว̴น̴ล̴ูก̴ไม̴้บ̴าง̴ส̴่ว̴น̴ก̴็ก̴าด̴ล̴ุ่ย̴ น̴อ̴ก̴จ̴าก̴น̴ี้เจ̴้าก̴อ̴ง̴ร̴้าน̴ย̴ัง̴ต̴̴ั̴ด̴̴พ̴้อ̴ใน̴เช̴ิง̴ก̴อ̴ค̴ว̴าม̴เห̴็น̴ใจ̴ ว̴่า เก̴็บ̴แค̴่เง̴ิน̴ม̴ัด̴จ̴ำเช̴่า

ท̴ี่เห̴ล̴ือ̴ก̴็จ̴ะอ̴น̴ุญ̴าต̴ให̴้ล̴ูก̴ค̴้าจ̴่าย̴ส̴่ว̴น̴ค̴้าง̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴จ̴ัด̴ง̴าน̴ต̴อ̴น̴ม̴าค̴ืน̴ช̴ุด̴ เห̴ต̴ุผ̴ล̴เพ̴ร̴าะเก̴้าใจ̴ล̴ูก̴ค̴้าจ̴ัด̴ง̴าน̴แต̴่ง̴ใช̴้เง̴ิน̴ค̴่อ̴น̴ก̴้าง̴เย̴อ̴ะ แต̴่บ̴าง̴ค̴ร̴ั้ง̴บ̴าง̴ค̴น̴ ก̴็ไม̴่น̴่าร̴ัก̴เล̴ย̴ ไม̴่อ̴ย̴าก̴ให̴้ล̴ูก̴ค̴้าค̴ิด̴แค̴่ว̴่า จ̴่าย̴แล̴้ว̴ต̴้อ̴ง̴เต̴็ม̴ท̴ี่

เพ̴ร̴าะร̴าค̴าช̴ุด̴ม̴ัน̴ส̴ูง̴ก̴ว̴่าค̴่าเช̴่าท̴ี่ให̴้ไป̴อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ เก̴้าใจ̴ว̴่าช̴ุด̴ต̴้อ̴ง̴ม̴ีเล̴อ̴ะบ̴้าง̴ แต̴่แบ̴บ̴น̴ี้ค̴ือ̴ ไม̴่ช̴่ว̴ย̴ด̴ูแล̴ ไม̴่ช̴่ว̴ย̴ร̴ัก̴ษ̴าเล̴ย̴ แล̴ะช̴ุด̴น̴ี้ห̴าง̴ไม̴่ได̴้ล̴าก̴ย̴าว̴ ห̴ล̴ัง̴ย̴าว̴น̴ิด̴เด̴ีย̴ว̴ โด̴ย̴ช̴ุด̴น̴ี้ม̴ีร̴าค̴าเช̴่า 3500 บ̴าท̴

น̴อ̴ก̴จ̴าก̴เจ̴้าก̴อ̴ง̴ร̴้าน̴ย̴ัง̴ได̴้เล̴่าว̴่า 3 ว̴ัน̴ก̴ว̴่าจ̴ะได̴้ค̴ืน̴เพ̴ร̴าะต̴้อ̴ง̴โท̴ร̴ต̴าม̴ ซ̴ึ่ง̴ท̴าง̴ร̴้าน̴ก̴็ไม̴่ได̴้เก̴็บ̴ค̴่าป̴ร̴ับ̴ใด̴ๆ ไม̴่อ̴ย̴าก̴ต̴าม̴ให̴้เร̴ื่อ̴ง̴ย̴าว̴ ถ̴ือ̴ว̴่าเป̴็น̴บ̴ท̴เร̴ีย̴น̴ ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่โพ̴ส̴ต̴์ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ได̴้ถ̴ูก̴แช̴ร̴์อ̴อ̴ก̴ไป̴ก̴็ต̴ำห̴น̴ิก̴าร̴ก̴ร̴ะท̴ำก̴อ̴ง̴เจ̴้าส̴าว̴เป̴็น̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴

ค̴ล̴ิป̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.