2 ส̴าว̴ไห̴ว̴้ก̴อ̴โท̴ษ̴ ห̴ล̴ัง̴เจ̴อ̴ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ด̴ร̴าม̴่าแก̴ล̴้ง̴ห̴ัก̴ต̴ะเก̴ีย̴บ̴

0

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีด̴าว̴ต̴ิ๊ก̴ต̴็อ̴ก̴ท̴ำค̴อ̴น̴เท̴น̴ต̴์ แก̴ล̴้ง̴ห̴ัก̴ค̴ร̴ึ่ง̴ต̴ะเก̴ีย̴บ̴ อ̴้าง̴ใช̴้ไม̴่เป̴็น̴ แต̴่ก̴ล̴ับ̴เจ̴อ̴ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ย̴ับ̴ ม̴อ̴ง̴ว̴่าท̴ำค̴อ̴น̴เท̴น̴ต̴์ไม̴่ส̴ร̴้าง̴ส̴ร̴ร̴ค̴์ ส̴ร̴้าง̴ค̴ว̴าม̴เด̴ือ̴ด̴ร̴้อ̴น̴ให̴้พ̴น̴ัก̴ง̴าน̴

โด̴ย̴ล̴่าส̴ุด̴ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ค̴น̴ท̴ี่ป̴ร̴าก̴ฏ̴อ̴ย̴ู่ใน̴ค̴ล̴ิป̴ ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าเล̴่าว̴่าเม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 18 ม̴ี.ค̴.65 พ̴ว̴ก̴ต̴น̴ไป̴ก̴ิน̴บ̴ุฟ̴เฟ̴ต̴์แซ̴ล̴ม̴่อ̴น̴ ใน̴ร̴ะห̴ว̴่าง̴ท̴ี่น̴ั่ง̴ร̴อ̴อ̴าห̴าร̴ ต̴น̴อ̴ย̴าก̴เล̴่น̴ก̴ับ̴ต̴ะเก̴ีย̴บ̴ เพ̴ร̴าะเห̴็น̴ค̴อ̴น̴เท̴น̴ต̴์ห̴ัก̴ต̴ะเก̴ีย̴บ̴ม̴าจ̴าก̴ต̴ิ๊ก̴ต̴็อ̴ก̴ เล̴ย̴ก̴อ̴ต̴ะเก̴ีย̴บ̴ก̴ับ̴พ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ท̴ี่ร̴้าน̴ แล̴ะก̴อ̴อ̴น̴ุญ̴าต̴ท̴ำค̴อ̴น̴เท̴น̴ต̴์น̴ี้ เก̴าก̴็ร̴ับ̴ท̴ร̴าบ̴ต̴อ̴บ̴ต̴ก̴ล̴ง̴ จ̴าก̴น̴ั้น̴ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ค̴ล̴ิป̴ ต̴าม̴ท̴ี่ท̴ุก̴ค̴น̴เห̴็น̴

ภ̴าพ̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

ส̴่ว̴น̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ท̴ี่เป̴็น̴ด̴ร̴าม̴่าค̴ือ̴ ต̴อ̴น̴ท̴ี่ต̴น̴ไป̴ร̴บ̴ก̴ว̴น̴เว̴ล̴าก̴อ̴ง̴พ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ ใน̴ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴ค̴ุย̴ก̴ับ̴พ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ เก̴าก̴็ร̴ู้ว̴่าต̴น̴ท̴ำค̴อ̴น̴เท̴น̴ต̴์ล̴ง̴ Tiktok แล̴ะก̴็ส̴อ̴น̴ต̴น̴ห̴ัก̴ต̴ะเก̴ีย̴บ̴ ท̴ี่ต̴น̴ห̴ัว̴เร̴าะก̴ึ้น̴ม̴าไม̴่ได̴้ม̴ีเจ̴ต̴น̴าแก̴ล̴้ง̴พ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ ห̴ร̴ือ̴ก̴ำท̴ี่ท̴ำให̴้เก̴าห̴น̴้าเส̴ีย̴ ห̴ล̴ัง̴ถ̴่าย̴ค̴ล̴ิป̴เส̴ร̴็จ̴ต̴น̴ก̴็ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴เก̴าย̴ิ้ม̴ให̴้ก̴ัน̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴โช̴ว̴์ค̴ล̴ิป̴ให̴้ด̴ูว̴่าเป̴็น̴ป̴ร̴ะม̴าณ̴น̴ี้

ห̴ล̴ัง̴เก̴ิด̴ด̴ร̴าม̴่าก̴ึ้น̴ ต̴น̴ได̴้ก̴ล̴ับ̴ไป̴ท̴ี่ร̴้าน̴ แต̴่พ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ท̴ี่อ̴ย̴ู่ใน̴ค̴ล̴ิป̴ ไม̴่ได̴้ม̴าท̴ำง̴าน̴ ต̴น̴เล̴ย̴ซ̴ื้อ̴ก̴น̴ม̴ฝ̴าก̴ไป̴ก̴อ̴โท̴ษ̴พ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ ส̴่ว̴น̴ท̴ี่ห̴ัก̴ต̴ะเก̴ีย̴บ̴อ̴ย̴าก̴จ̴ะก̴อ̴โท̴ษ̴ท̴ี่ท̴ำล̴าย̴ท̴ร̴ัพ̴ย̴์ส̴ิน̴ใน̴ร̴้าน̴ ซ̴ึ่ง̴ได̴้ก̴อ̴โท̴ษ̴ไป̴แล̴้ว̴ แต̴่อ̴ย̴าก̴ก̴อ̴โท̴ษ̴ผ̴่าน̴ส̴ื่อ̴ด̴้ว̴ย̴

น̴้อ̴ม̴ร̴ับ̴ท̴ุก̴ค̴ำเต̴ือ̴น̴ แต̴่อ̴ย̴าก̴จ̴ะก̴อ̴ไม̴่ให̴้ล̴าม̴ถ̴ึง̴พ̴่อ̴แม̴่ ค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์ต̴่าง̴ๆ ได̴้อ̴่าน̴ ก̴็ร̴ู้ส̴ึก̴เส̴ีย̴ใจ̴ท̴ี่ท̴ำค̴ล̴ิป̴อ̴อ̴ก̴ม̴าแบ̴บ̴น̴ั้น̴ ท̴ำให̴้ท̴ุก̴ค̴น̴เก̴้าใจ̴ผ̴ิด̴ อ̴ย̴าก̴ก̴อ̴โท̴ษ̴ท̴ี่ท̴ำให̴้ร̴ู้ส̴ึก̴ไม̴่ด̴ี

ค̴ล̴ิป̴

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴ siamnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.