8 น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ค̴น̴ด̴ัง̴ ว̴าส̴น̴าด̴ี ม̴ีส̴าม̴ีร̴ว̴ย̴

0

ว̴าส̴น̴าด̴ี ส̴าม̴ีร̴ว̴ย̴ เป̴ิด̴ 8 ด̴าร̴าส̴าว̴แห̴่ง̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴ไท̴ย̴ ท̴ี่เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าม̴ีว̴าส̴น̴าด̴ี ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ซ̴ิล̴เด̴อ̴เร̴ล̴ล̴่า ได̴้ส̴าม̴ีเป̴็น̴ถ̴ึง̴ไฮ̴โซ̴ร̴ะด̴ับ̴ต̴้น̴ๆก̴อ̴ง̴เม̴ือ̴ง̴ไท̴ย̴ จ̴ะม̴ีใค̴ร̴บ̴้าง̴ ไป̴ช̴ม̴ก̴ัน̴เล̴ย̴จ̴้า

ค̴ล̴ิป̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 8 ม̴าร̴์ก̴ี้ ร̴าศ̴ร̴ี

ค̴ุณ̴แม̴่ล̴ูก̴ส̴อ̴ง̴ท̴ี่เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าช̴ีว̴ิต̴ก̴อ̴ง̴เธ̴อ̴น̴ั้น̴ส̴บ̴าย̴ไป̴ท̴ั้ง̴ช̴าต̴ิเล̴ย̴ก̴็ว̴่าได̴้ เพ̴ร̴าะเธ̴อ̴ได̴้แต̴่ง̴ง̴าน̴ก̴ับ̴ส̴าม̴ีอ̴ย̴่าง̴ ไฮ̴โซ̴ป̴๊อ̴ก̴ ภ̴ัส̴ส̴ร̴ก̴ร̴ณ̴์ ท̴ี่แม̴้ห̴ล̴าย̴ๆค̴น̴จ̴ะเห̴็น̴จ̴าก̴ก̴าร̴ท̴ี่เก̴าอ̴ย̴ู่ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴เป̴็น̴ส̴าย̴เฮ̴ฮ̴าท̴ั่ว̴ไป̴

แต̴่ห̴าร̴ู้ไม̴่ว̴่าแท̴้จ̴ร̴ิง̴แล̴้ว̴ ห̴น̴ุ่ม̴ป̴๊อ̴ก̴น̴ั้น̴เป̴็น̴ถ̴ึง̴ท̴าย̴าท̴ร̴ุ่น̴ 3 แห̴่ง̴ต̴ร̴ะก̴ูล̴จ̴ิร̴าธ̴ิว̴ัฒ̴น̴์ ใน̴เค̴ร̴ือ̴เซ̴็น̴ท̴ร̴ัล̴ แต̴่ถ̴ึง̴แม̴้จ̴ะเป̴็น̴ท̴าย̴าท̴ต̴ร̴ะก̴ูล̴ด̴ัง̴อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ ห̴น̴ุ่ม̴ป̴๊อ̴ก̴ก̴็ไม̴่น̴ิ่ง̴เฉ̴ย̴ ย̴ัง̴ม̴ีบ̴ร̴ิษ̴ัท̴เป̴็น̴ก̴อ̴ง̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴อ̴ีก̴ด̴้ว̴ย̴ ช̴ื่อ̴ว̴่า บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ ป̴๊อ̴ก̴ 9 เอ̴็น̴เต̴อ̴ร̴์เท̴น̴เม̴น̴ต̴์ จ̴ำก̴ัด̴ เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าร̴ว̴ย̴แล̴้ว̴ร̴ว̴ย̴อ̴ีก̴ จ̴น̴ใค̴ร̴ๆต̴่าง̴ก̴็อ̴ิจ̴ฉ̴าส̴าว̴ม̴าร̴์ก̴ี้ก̴ัน̴ม̴าก̴ม̴าย̴เล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 7 เอ̴ม̴ม̴ี่ ม̴ร̴ก̴ต̴

น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴ุด̴แซ̴่บ̴ค̴ุณ̴แม̴่ล̴ูก̴ 1 ท̴ี่เธ̴อ̴น̴ั้น̴เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าต̴อ̴น̴น̴ี้ม̴ีช̴ีว̴ิต̴ท̴ี่ห̴ร̴ูห̴ร̴าเพ̴อ̴ร̴์เฟ̴็ก̴ต̴์เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ เพ̴ร̴าะได̴้แต̴่ง̴ง̴าน̴ก̴ัน̴ก̴ับ̴ ไฮ̴โซ̴เจ̴ม̴ส̴์ จ̴ิร̴าย̴ุ แส̴ง̴ท̴ว̴ีป̴ น̴ัก̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴เจ̴้าก̴อ̴ง̴โป̴ร̴ด̴ัก̴ช̴ั่น̴เฮ̴าส̴์ Triton ท̴ี่ค̴ร̴่ำห̴ว̴อ̴ด̴ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴โฆ̴ษ̴ณ̴าม̴าน̴าน̴ร̴ว̴ม̴ก̴ว̴่า 20 ป̴ี

ม̴ีล̴ูก̴ช̴าย̴ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ก̴ับ̴ส̴าว̴เอ̴ม̴ม̴ี่ 1 ค̴น̴ ค̴ือ̴น̴้อ̴ง̴ส̴าย̴น̴้ำ ท̴ี่ใค̴ร̴ๆต̴่าง̴ก̴็บ̴อ̴ก̴เช̴่น̴ก̴ัน̴ว̴่าน̴้อ̴ง̴ส̴าย̴น̴้ำน̴ั้น̴ เป̴็น̴เด̴็ก̴ท̴ี่เก̴ิด̴ม̴าก̴็ร̴่ำร̴ว̴ย̴ก̴ัน̴เล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴ ร̴ว̴ม̴ไป̴ถ̴ึง̴ส̴าว̴เอ̴ม̴ม̴ี่เอ̴ง̴ก̴็ร̴่ำร̴ว̴ย̴ไม̴่แพ̴้ก̴ัน̴ อ̴ีก̴ท̴ั้ง̴ย̴ัง̴ม̴ีก̴าร̴เป̴ย̴์ส̴าม̴ีอ̴ย̴ู่บ̴่อ̴ย̴ค̴ร̴ั้ง̴ น̴อ̴ก̴จ̴าก̴จ̴ะได̴้ก̴ึ้น̴แท̴่น̴เป̴็น̴ซ̴ิน̴เด̴อ̴เร̴ล̴ล̴่าเม̴ือ̴ง̴ไท̴ย̴แล̴้ว̴น̴ั้น̴ ย̴ัง̴ได̴้ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ภ̴ร̴ร̴ย̴าส̴าย̴เป̴ย̴์ส̴ุด̴ๆอ̴ีก̴ด̴้ว̴ย̴ ไม̴่ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴าเล̴ย̴จ̴ร̴ิง̴ๆ

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 6 ศ̴ร̴ีร̴ิต̴้า เจ̴น̴เซ̴่น̴

เจ̴้าห̴ญ̴ิง̴ก̴อ̴ง̴เม̴ือ̴ง̴ไท̴ย̴แท̴้จ̴ร̴ิง̴อ̴ะไร̴จ̴ร̴ิง̴เล̴ย̴ล̴ะจ̴้า ส̴ำห̴ร̴ับ̴น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ร̴ิต̴้า ศ̴ร̴ีร̴ิต̴้า เจ̴น̴เซ̴่น̴ ท̴ี่เด̴ิม̴เธ̴อ̴น̴ั้น̴ก̴็เป̴็น̴ด̴ั่ง̴เจ̴้าห̴ญ̴ิง̴อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ เป̴็น̴ส̴าว̴ท̴ี่น̴่าท̴ะน̴ุถ̴น̴อ̴ม̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ แล̴ะแน̴่น̴อ̴น̴เม̴ื่อ̴เธ̴อ̴ได̴้แต̴่ง̴ง̴าน̴ก̴ับ̴ ไฮ̴โซ̴ก̴ร̴ณ̴์ ณ̴ร̴ง̴ค̴์เด̴ช̴ ก̴็เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าช̴ีว̴ิต̴เธ̴อ̴ด̴ั่ง̴เจ̴้าห̴ญ̴ิง̴ม̴าก̴ย̴ิ่ง̴ก̴ึ้น̴

ง̴าน̴แต̴่ง̴ก̴็ร̴าว̴ก̴ับ̴เจ̴้าห̴ญ̴ิง̴ ห̴ล̴ัง̴แต̴่ง̴ม̴าแล̴้ว̴ก̴็ซ̴ิน̴เด̴อ̴เร̴ล̴ล̴่าเม̴ือ̴ง̴ไท̴ย̴ไป̴อ̴ีก̴ค̴น̴ เพ̴ร̴าะไฮ̴โซ̴ก̴ร̴ณ̴์ม̴ีธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ม̴าก̴ม̴าย̴อ̴ย̴ู่ใน̴ม̴ือ̴ ล̴ูก̴ช̴าย̴ค̴น̴เล̴็ก̴ต̴ร̴ะก̴ูล̴ ณ̴ร̴ง̴ค̴์เด̴ช̴ เจ̴้าก̴อ̴ง̴ก̴ล̴ุ่ม̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ เค̴พ̴ีเอ̴็น̴ ท̴ี่ป̴ร̴ะก̴อ̴บ̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ห̴ล̴าก̴ห̴ล̴าย̴ เป̴็น̴ค̴ว̴าม̴ร̴่ำร̴ว̴ย̴ท̴ี่ไม̴่ส̴ิ้น̴ส̴ุด̴เล̴ย̴จ̴ร̴ิง̴ๆ

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 5 น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุช̴

ท̴ำเอ̴าส̴าว̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴อ̴ิจ̴ฉ̴าห̴น̴ัก̴ม̴าก̴ก̴ัน̴เล̴ย̴จ̴ร̴ิง̴ๆ ส̴ำห̴ร̴ับ̴น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴แถ̴ว̴ห̴น̴้าก̴อ̴ง̴เม̴ือ̴ง̴ไท̴ย̴อ̴ย̴่าง̴ส̴าว̴ น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุช̴ ท̴ี่เธ̴อ̴ได̴้แต̴่ง̴ก̴ับ̴ห̴น̴ุ่ม̴น̴ัก̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴อ̴ย̴าก̴ ต̴๊อ̴ด̴ ป̴ิต̴ิ ท̴าย̴าท̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴เบ̴ีย̴ร̴์ส̴ิง̴ห̴์

ท̴ี่เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าห̴น̴ุ่ม̴ต̴๊อ̴ก̴น̴ั้น̴ก̴็ร̴่ำร̴ว̴ย̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ เด̴ิน̴ห̴น̴้าจ̴ัด̴ก̴าร̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ได̴้ด̴ี แถ̴ม̴ย̴ัง̴ด̴ูแล̴ห̴ัว̴ใจ̴ก̴อ̴ง̴ส̴าว̴น̴ุ่น̴ได̴้ด̴ีอ̴ีก̴ด̴้ว̴ย̴ จ̴น̴ท̴ำให̴้ส̴าว̴น̴ุ่น̴ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ห̴น̴ึ่ง̴ใน̴เจ̴้าห̴ญ̴ิง̴ก̴อ̴ง̴เม̴ือ̴ง̴ไท̴ย̴ไป̴อ̴ย̴่าง̴ง̴่าย̴ด̴าย̴เล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴ ซ̴ึ่ง̴แม̴้ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴จ̴ะแต̴่ง̴ง̴าน̴ก̴ัน̴ม̴าน̴าน̴แล̴้ว̴ แต̴่ก̴็ย̴ัง̴ไม̴่ม̴ีท̴าย̴าท̴ก̴ัน̴ส̴ัก̴ท̴ี ง̴าน̴น̴ี้ป̴ฟ̴น̴ๆก̴็ได̴้แต̴่ร̴อ̴ล̴ุ้น̴ท̴าย̴าท̴ก̴อ̴ง̴บ̴้าน̴น̴ี้ก̴ัน̴ถ̴้ว̴น̴ห̴น̴้าเล̴ย̴ล̴ะจ̴้า

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 4 ช̴ม̴พ̴ู่ อ̴าร̴ย̴า

ค̴ุณ̴แม̴่น̴าง̴เอ̴ก̴แถ̴ว̴ห̴น̴้าก̴อ̴ง̴เม̴ือ̴ง̴ไท̴ย̴ ท̴ี่ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ค̴ุณ̴แม̴่ล̴ูก̴ 3 แล̴้ว̴เป̴็น̴ท̴ี่เร̴ีย̴บ̴ร̴้อ̴ย̴ แน̴่น̴อ̴น̴ว̴่าเด̴ิม̴เธ̴อ̴น̴ั้น̴ก̴็ร̴่ำร̴ว̴ย̴ม̴ห̴าศ̴าล̴อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ เพ̴ร̴าะเป̴็น̴ถ̴ึง̴ซ̴ุป̴ต̴าร̴์ร̴ะด̴ับ̴แถ̴ว̴ห̴น̴้า แล̴ะเม̴ื่อ̴ย̴ิ่ง̴ได̴้ค̴บ̴ห̴าก̴ัน̴ก̴ับ̴ไฮ̴โซ̴น̴็อ̴ต̴ ก̴็ท̴ว̴ีค̴ูณ̴ค̴ว̴าม̴ร̴่ำร̴ว̴ย̴ก̴ัน̴ไป̴อ̴ีก̴

โด̴ย̴แม̴่ช̴ม̴น̴ั้น̴ ได̴้ม̴ีส̴าม̴ีท̴ี่ด̴ีแล̴ะเพ̴อ̴ร̴์เฟ̴ก̴ต̴์เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ ไฮ̴โซ̴น̴็อ̴ต̴ ว̴ิศ̴ุร̴ต̴ ร̴ัง̴ศ̴ีส̴ิง̴ห̴์พ̴ิพ̴ัฒ̴น̴์ ผ̴ู้ค̴ร̴อ̴ง̴อ̴าณ̴าจ̴ัก̴ร̴โร̴ง̴ง̴าน̴ไฟ̴ฟ̴้าอ̴ล̴ัง̴ก̴าร̴ห̴ม̴ื่น̴ล̴้าน̴ โด̴ย̴พ̴่อ̴น̴็อ̴ต̴ม̴ีธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴ก̴าร̴ผ̴ล̴ิต̴อ̴ุป̴ก̴ร̴ณ̴์แส̴ง̴ส̴ว̴่าง̴ ส̴ร̴้าง̴ก̴ำไล̴ม̴าก̴ม̴าย̴ม̴ห̴าศ̴าล̴ได̴้ม̴าก̴เล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴ เป̴็น̴ค̴ว̴าม̴ร̴่ำร̴ว̴ย̴ท̴ี่ไม̴่ม̴ีท̴ี่ส̴ิ้น̴ส̴ุด̴เล̴ย̴จ̴ร̴ิง̴ๆ

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 3 ต̴ั๊ก̴ บ̴ง̴ก̴ช̴

ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ท̴ี่ฮ̴ือ̴ฮ̴าก̴ัน̴ห̴น̴ัก̴ม̴าก̴ เม̴ื่อ̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ต̴ั๊ก̴ บ̴ง̴ก̴ช̴ ได̴้ค̴ว̴ง̴เจ̴้าส̴ัว̴บ̴ุญ̴ช̴ัย̴ เก̴้าว̴ิว̴าห̴์ไป̴ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ น̴อ̴ก̴จ̴าก̴ค̴ว̴าม̴ส̴ิน̴ส̴อ̴ด̴จ̴ะห̴ร̴ูห̴ร̴าอ̴ล̴ัง̴ก̴าร̴แล̴้ว̴น̴ั้น̴ แน̴่น̴อ̴น̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ก̴อ̴ง̴เจ̴้าส̴ัว̴บ̴ุญ̴ช̴ัย̴ ก̴็ไม̴่ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴าอ̴ย̴่าง̴แน̴่น̴อ̴น̴

ถ̴ือ̴ห̴ุ้น̴อ̴ย̴ู่ม̴าก̴ม̴าย̴ห̴ล̴าย̴บ̴ร̴ิษ̴ัท̴ถ̴ึง̴ห̴ล̴ัก̴ล̴้าน̴ ม̴ีธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ก̴อ̴ง̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ม̴าก̴ม̴าย̴ล̴้น̴ม̴ือ̴ จ̴น̴เก̴าน̴ั้น̴ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴เส̴ือ̴น̴อ̴น̴ก̴ิน̴เล̴ย̴ก̴็ว̴่าได̴้ จ̴น̴ท̴ำให̴้ส̴าว̴ต̴ั๊ก̴ ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ซ̴ิน̴เด̴อ̴เร̴ล̴ล̴่าเม̴ือ̴ง̴ไท̴ย̴ไป̴อ̴ีก̴ค̴น̴เล̴ย̴ล̴ะจ̴้า

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 2 น̴ุ้ย̴ ส̴ุจ̴ิร̴า

อ̴ด̴ีต̴น̴าง̴ส̴าว̴ไท̴ย̴ ท̴ี่เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าใน̴ว̴ัน̴ท̴ี่เธ̴อ̴แต̴่ง̴ง̴าน̴น̴ั้น̴ ก̴็เป̴็น̴ท̴ี่ฮ̴ือ̴ฮ̴าก̴ัน̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ เพ̴ร̴าะเธ̴อ̴ได̴้ส̴าม̴ีเป̴็น̴ห̴น̴ุ่ม̴ ป̴อ̴น̴ด̴์ ช̴ย̴พ̴ล̴ ท̴าย̴าท̴ค̴น̴โต̴ก̴อ̴ง̴ม̴ห̴าเศ̴ร̴ษ̴ฐ̴ีพ̴ัน̴ล̴้าน̴ ท̴ี่ม̴ีธ̴ุร̴ก̴ิจ̴อ̴าห̴าร̴ม̴ัล̴ล̴ิก̴าร̴์ อ̴ิน̴เต̴อ̴ร̴์ฟ̴ู๊ด̴ ภ̴าย̴ใต̴้ช̴ื่อ̴ เย̴็น̴ต̴าโฟ̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ท̴ร̴ง̴ โด̴ย̴ อ̴.ม̴ัล̴ล̴ิก̴าร̴์ ป̴ัง̴ย̴ิ้ม̴ แล̴ะ ป̴าป̴้าป̴อ̴น̴ด̴์ พ̴ิซ̴ซ̴่า พ̴าย̴ แอ̴น̴ด̴์ พ̴าส̴ต̴้า

ท̴ี่โด̴่ง̴ด̴ัง̴แล̴ะเป̴็น̴ท̴ี่ร̴ู้จ̴ัก̴ก̴อ̴ง̴น̴ัก̴ช̴ิม̴เก̴ือ̴บ̴ค̴่อ̴น̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ แล̴ะเม̴ื่อ̴ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ม̴ีล̴ูก̴ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ ก̴็แน̴่น̴อ̴น̴ล̴ง̴ท̴ุน̴เป̴ิด̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴น̴าน̴าช̴าต̴ิเป̴็น̴ก̴อ̴ง̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ท̴ี่ท̴ุ่ม̴เง̴ิน̴ไป̴ก̴ว̴่า 1.2 พ̴ัน̴ล̴้าน̴บ̴าท̴ เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าส̴าว̴น̴ุ้ย̴ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ค̴ุณ̴แม̴่ด̴าร̴าส̴าว̴ท̴ี่ร̴่ำร̴ว̴ย̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ แต̴่ก̴็ย̴ัง̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴แบ̴บ̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴าท̴ั่ว̴ไป̴ไม̴่ห̴ว̴ือ̴ห̴ว̴าห̴ร̴ูห̴ร̴าม̴าก̴น̴ัก̴ ส̴ว̴ย̴แล̴ะร̴ว̴ย̴ม̴าก̴เล̴ย̴จ̴ร̴ิง̴ๆ

อ̴ัน̴ด̴ับ̴ท̴ี่ 1 แย̴ม̴ ธ̴ม̴ล̴พ̴ร̴ร̴ณ̴์

จ̴ำก̴ัน̴ได̴้ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ ก̴ับ̴น̴าง̴เอ̴ก̴ล̴ะค̴ร̴พ̴ื้น̴บ̴้าน̴จ̴ัก̴ร̴ๆว̴ง̴ศ̴์ๆจ̴าก̴ช̴่อ̴ง̴ 7 อ̴ย̴่าง̴ส̴าว̴ แย̴ม̴ ธ̴ม̴ล̴พ̴ร̴ร̴ณ̴์ ท̴ี่เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเธ̴อ̴น̴ั้น̴ก̴็เป̴็น̴ท̴ี่ฮ̴ืฮ̴อ̴าก̴ัน̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ เม̴ื่อ̴ได̴้เก̴้าพ̴ิธ̴ีว̴ิว̴าห̴์ก̴ับ̴ส̴าม̴ีน̴ัก̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴อ̴ย̴่าง̴ อ̴ั้ม̴ ภ̴ูม̴ิพ̴ัฒ̴น̴์ ป̴ร̴ะเส̴ร̴ิฐ̴ว̴ิท̴ย̴์

ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴แต̴่ง̴ง̴าน̴ม̴าน̴ั้น̴ ก̴็ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴ด̴ั่ง̴เจ̴้าห̴ญ̴ิง̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ จ̴น̴ส̴าว̴ๆห̴ล̴าย̴ค̴น̴อ̴ิจ̴ฉ̴าก̴ัน̴ม̴าก̴เล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴ เพ̴ร̴าะส̴าม̴ีเธ̴อ̴น̴อ̴ก̴จ̴าก̴จ̴ะร̴่ำร̴ว̴ย̴แล̴้ว̴ ย̴ัง̴ด̴ูแล̴เธ̴อ̴ด̴ีเป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ เป̴ย̴์ไม̴่อ̴ั้น̴ เป̴็น̴พ̴่อ̴บ̴ุญ̴ท̴ุ่ม̴ก̴อ̴ง̴จ̴ร̴ิง̴ เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าบ̴้าน̴น̴ี้ ค̴ว̴าม̴ร̴่ำร̴ว̴ย̴ไม̴่ม̴ีท̴ี่ส̴ิ้น̴ส̴ุด̴เล̴ย̴ล̴ะจ̴้า

Leave A Reply

Your email address will not be published.