ส̴ส̴.เต̴้ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ท̴ำพ̴ิธ̴ีเป̴ิด̴ท̴าง̴ ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ส̴ำค̴ัญ̴ 3 อ̴ย̴่าง̴ ไก̴ค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ ท̴ี่ท̴่าเร̴ือ̴พ̴ิบ̴ูล̴ส̴ง̴ค̴ร̴าม̴ 1

0

เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 21 ม̴ีน̴าค̴ม̴ 2565 เว̴ล̴า 9.00 น̴. ท̴ี่ท̴่าเร̴ือ̴พ̴ิบ̴ูล̴ส̴ง̴ค̴ร̴าม̴ 1 ต̴.ส̴ว̴น̴ให̴ญ̴่ อ̴.เม̴ือ̴ง̴ จ̴.น̴น̴ท̴บ̴ุร̴ี น̴าย̴ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ส̴ุก̴ส̴ิน̴ธ̴าร̴าน̴น̴ท̴์ ส̴ส̴.บ̴ัญ̴ช̴ีร̴าย̴ช̴ื่อ̴ห̴ัว̴ห̴น̴้าพ̴ร̴ร̴ค̴ไท̴ย̴ศ̴ร̴ีว̴ิไล̴ย̴์ ได̴้น̴ำบ̴าย̴ศ̴ร̴ีป̴าก̴ช̴าม̴ ก̴น̴ม̴จ̴ีน̴แก̴ง̴เก̴ีย̴ว̴ห̴ว̴าน̴ป̴ล̴าก̴ล̴าย̴ ก̴้าว̴น̴้ำเป̴ล̴่าไก̴่ต̴้ม̴ 3 ฟ̴อ̴ง̴ ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴เช̴่น̴ไห̴ว̴้ให̴้ก̴ับ̴ แต̴ง̴ โม̴น̴ิด̴า พ̴ร̴้อ̴ม̴จ̴ุด̴ธ̴ูป̴ 1 ด̴อ̴ก̴ บ̴อ̴ก̴ก̴ล̴่าว̴ให̴้ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ให̴้ช̴่ว̴ย̴เป̴ิด̴ท̴าง̴ห̴าก̴อ̴ง̴ 3 อ̴ย̴่าง̴ ค̴ือ̴ 1.ผ̴้าส̴ีก̴าว̴ผ̴ูก̴เอ̴ว̴ 2.ก̴ร̴ะเป̴๋าท̴ี่แต̴ง̴โม̴ ถ̴ือ̴ไป̴ใน̴ว̴ัน̴ท̴ี่เก̴ิด̴เห̴ต̴ุ 3.ก̴อ̴ง̴ ท̴ี่ห̴าย̴ไป̴

ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴น̴ั้น̴พ̴บ̴ว̴่าม̴ีผ̴ู้ใช̴้เฟ̴ส̴บ̴ุ๊ค̴ร̴าย̴ห̴น̴ึ่ง̴เก̴้าม̴าแส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴ ร̴ะบ̴ุว̴่า ส̴.ส̴ เต̴้ น̴ู๋ส̴ง̴ก̴้อ̴ม̴ูล̴เร̴ือ̴ง̴ เร̴ือ̴ ไป̴ใน̴แช̴ท̴ ย̴ัง̴ไง̴ช̴่ว̴ย̴เก̴าไป̴ด̴ูห̴น̴่อ̴ย̴

แล̴ะม̴ีช̴าว̴โซ̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴เก̴้าม̴าแส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴อ̴าท̴ิเช̴่น̴ ก̴อ̴ให̴้ส̴ิ่ง̴ศ̴ัก̴ด̴ิ์ส̴ิท̴ธ̴ิ์ด̴ล̴จ̴ิต̴ด̴ล̴ใจ̴ ให̴้พ̴บ̴เจ̴อ̴ ก̴อ̴ให̴้พ̴บ̴ค̴ว̴าม̴จ̴ร̴ิง̴เร̴็ว̴ๆด̴้ว̴ย̴เถ̴ิด̴ ก̴อ̴ให̴้ส̴ิ่ง̴ศ̴ัก̴ด̴ิ์ส̴ิท̴ธ̴ิ์ฟ̴้าด̴ิน̴เป̴ิด̴ท̴าง̴ให̴้ค̴ุณ̴เต̴้ท̴ำภ̴าร̴ก̴ิจ̴น̴ี้เพ̴ื่อ̴ค̴น̴อ̴ื่น̴เพ̴ื่อ̴ป̴ร̴ะช̴าช̴น̴ท̴ี่ฝ̴าก̴ค̴ว̴าม̴ห̴ว̴ัง̴น̴ี้ให̴้ส̴ำเร̴็จ̴ก̴ับ̴ก̴าร̴ค̴้น̴ห̴าค̴ว̴าม̴จ̴ร̴ิง̴แล̴ะส̴ร̴้าง̴ค̴ว̴าม̴เป̴็น̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ให̴้ก̴ับ̴แต̴ง̴โม̴ ก̴อ̴ให̴้ฟ̴้าเป̴็น̴ใจ̴แล̴ะให̴้แต̴ง̴โม̴ส̴าธ̴ุบ̴ุญ̴ก̴ับ̴พ̴ี่เต̴้แล̴ะช̴่ว̴ย̴ด̴ล̴ใจ̴ให̴้พ̴ี่เต̴้ท̴ำส̴ิ่ง̴น̴ี้ส̴ำเร̴็จ̴ด̴้ว̴ย̴ค̴ะ ก̴อ̴ส̴าธ̴ุบ̴ุญ̴ด̴้ว̴ย̴ค̴ะ

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ ม̴ง̴ค̴ล̴ก̴ิต̴ต̴ิ์ ส̴ุก̴ส̴ิน̴ธ̴าร̴าน̴น̴ท̴์

Leave A Reply

Your email address will not be published.