ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ อ̴ด̴ีต̴พ̴ร̴ะเอ̴ก̴ด̴ัง̴ เม̴ฆ̴ ว̴ิน̴ัย̴

0

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเพ̴ิ่ง̴ได̴้บ̴ุต̴ร̴ส̴าว̴อ̴ีก̴ค̴น̴ไป̴ห̴ม̴าด̴ๆ ก̴่อ̴น̴อ̴ื่น̴ต̴้อ̴ง̴ก̴อ̴เเส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีเม̴ื่อ̴ เม̴ฆ̴ ว̴ิน̴ัย̴ ป̴ร̴ะก̴าศ̴ก̴่าว̴ด̴ี ต̴้อ̴น̴ร̴ับ̴ น̴้อ̴ง̴เม̴ร̴ิส̴์ บ̴ุต̴ร̴ส̴าว̴ค̴น̴ท̴ี่ 3 แล̴้ว̴ โด̴ย̴ง̴าน̴น̴ี้ เม̴ฆ̴ ว̴ิน̴ัย̴ ก̴็ได̴้ร̴ะบ̴ุก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า ย̴ิน̴ด̴ีต̴้อ̴น̴ร̴ับ̴ค̴าบ̴บ̴ ล̴ูก̴ส̴าว̴น̴้อ̴ง̴เม̴ร̴ิส̴์ ร̴ัก̴ล̴ูก̴ค̴ร̴ับ̴

ก̴่อ̴น̴อ̴ื่น̴ต̴้อ̴ง̴ก̴อ̴ส̴่ง̴ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ เม̴ื่อ̴อ̴ด̴ีต̴พ̴ร̴ะเอ̴ก̴ด̴ัง̴อ̴ย̴่าง̴ เม̴ฆ̴ ว̴ิน̴ัย̴ น̴่าเป̴็น̴ห̴่ว̴ง̴ ห̴ล̴ัง̴อ̴าก̴าร̴น̴้ำพ̴อ̴ง̴ ก̴ล̴ับ̴ม̴าก̴ำเร̴ิบ̴อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ โด̴น̴ง̴าน̴น̴ี้ เม̴ฆ̴ ว̴ิน̴ัย̴ น̴ั้น̴ก̴็ได̴้อ̴ัพ̴เด̴ท̴อ̴าก̴าร̴ล̴่าส̴ุด̴ ว̴่าก̴่อ̴น̴อ̴ื่น̴ต̴น̴เอ̴ง̴ก̴อ̴เเส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴เส̴ีย̴ใจ̴ก̴ับ̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴ท̴ี่ส̴ูญ̴เส̴ีย̴ค̴น̴ส̴ำค̴ัญ̴ใน̴เว̴ล̴าต̴ิด̴ๆก̴ัน̴ ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ ไม̴่ได̴้ไป̴เเส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴เส̴ีย̴ใจ̴ เพ̴ร̴าะป̴่ว̴ย̴ ห̴น̴ัก̴เพ̴ิ่ง̴ฟ̴ื้น̴ ห̴ล̴ัง̴น̴อ̴น̴ต̴ิด̴เต̴ีย̴ง̴น̴าน̴ 5 เด̴ือ̴น̴

โด̴ย̴ต̴าม̴ต̴ัว̴ เม̴ฆ̴ ว̴ิน̴ัย̴ ก̴็ก̴ล̴ับ̴ม̴าม̴ีต̴ุ่ม̴ต̴าม̴ต̴ัว̴ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴อ̴าก̴าร̴ก̴ำเร̴ิบ̴อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ ก̴่อ̴น̴ฝ̴าก̴ท̴ิ้ง̴ท̴้าย̴ให̴้อ̴ุด̴ห̴น̴ุน̴ค̴อ̴ล̴ล̴าเจ̴น̴ ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ก̴อ̴ง̴ต̴น̴เอ̴ง̴ เพ̴ื่อ̴เป̴็น̴ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴อ̴ีก̴ด̴้ว̴ย̴

อ̴ย̴่าง̴ไร̴เป̴็น̴ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ให̴้ห̴าย̴ไว̴ๆน̴ะค̴ร̴ับ̴ เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴ ส̴ย̴าม̴น̴ิว̴ส̴์

Leave A Reply

Your email address will not be published.