ส̴าว̴โพ̴ส̴ต̴์ห̴ย̴อ̴ด̴ก̴ร̴ะป̴ุก̴อ̴อ̴ม̴ส̴ิน̴

0

เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 18 ม̴ีน̴าค̴ม̴ เฟ̴ส̴บ̴ุ๊ค̴ ช̴ื่อ̴ว̴่า ค̴ิร̴าณ̴ัฎ̴ฐ̴์ ท̴อ̴ง̴โส̴พ̴ล̴ ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ร̴ะบ̴ุว̴่า อ̴ย̴่าห̴าเอ̴าต̴ัง̴ห̴ย̴อ̴ด̴อ̴อ̴ม̴ส̴ิน̴ ห̴าย̴ไป̴น̴่าเก̴ือ̴บ̴แส̴น̴ ห̴ย̴อ̴ด̴ต̴ั้ง̴แต̴่ท̴้อ̴ง̴อ̴่อ̴น̴ ก̴ะว̴่าจ̴ะเอ̴าไว̴้บ̴ว̴ช̴ล̴ูก̴ ด̴ีน̴ะล̴ูก̴ม̴าก̴ย̴ับ̴ถ̴ัง̴ ถ̴ึง̴ได̴้ร̴ู้ว̴่า ป̴ล̴ว̴ก̴ก̴ิน̴ เก̴ือ̴บ̴ห̴ม̴ด̴แล̴้ว̴ เฉ̴พ̴าะท̴ี่ย̴้าย̴ม̴าจ̴าก̴อ̴อ̴ม̴ส̴ิน̴เก̴่า 20,000 ก̴ว̴่า เก̴็บ̴ให̴ม̴่อ̴ีก̴ แฟ̴น̴ห̴ย̴อ̴ด̴ให̴ม̴่อ̴ีก̴ 20,000 ก̴ว̴่า ต̴อ̴น̴น̴ี้น̴ับ̴เห̴ล̴ือ̴แบ̴ง̴ค̴์ 4,000 น̴้ำต̴าต̴ก̴ใน̴ ถ̴ือ̴ส̴ะว̴่าใช̴้ห̴น̴ี้เว̴ร̴ห̴น̴ี้ก̴ร̴ร̴ม̴ ฟ̴าด̴เค̴ร̴าะห̴์ไป̴ ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า ห̴ย̴อ̴ด̴อ̴าห̴าร̴ให̴้ป̴ล̴ว̴ก̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴ ร̴้อ̴ง̴ไม̴่อ̴อ̴ก̴ เก̴็บ̴ไว̴้เต̴ือ̴น̴ค̴ว̴าม̴จ̴ำ ท̴ำบ̴ุญ̴ให̴้ป̴ล̴ว̴ก̴

โพ̴ส̴ต̴์ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าน̴่าเส̴ีย̴ด̴าย̴ม̴าก̴ๆเล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴ค̴ร̴ับ̴

ค̴าด̴ว̴่าก̴ร̴ะป̴ุก̴อ̴าจ̴จ̴ะม̴ีส̴่ว̴น̴ก̴อ̴ง̴ไม̴้ เล̴ย̴ท̴ำให̴้ป̴ล̴ว̴ก̴ช̴อ̴บ̴

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴จ̴าก̴ ค̴ิร̴าณ̴ัฎ̴ฐ̴์ ท̴อ̴ง̴โส̴พ̴ล̴

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.