ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ห̴น̴ัก̴ ต̴ัว̴อ̴ย̴่าง̴ร̴าย̴ก̴าร̴ด̴ัง̴ เท̴ป̴ แต̴ง̴โม̴ ป̴ล̴ิว̴แล̴้ว̴

0

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴ เพ̴ื่อ̴น̴ส̴น̴ิท̴ก̴อ̴ง̴ ด̴าร̴าส̴าว̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า อ̴ย̴่าง̴ห̴น̴ัก̴ห̴น̴่ว̴ง̴ ห̴ล̴ัง̴เจ̴้าต̴ัว̴ไป̴ร̴่ว̴ม̴ว̴ง̴ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴แน̴ว̴ล̴ี้ล̴ับ̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴แล̴ะม̴ีก̴าร̴โป̴ร̴โม̴ต̴ว̴่า ค̴ร̴ั้ง̴แร̴ก̴ก̴อ̴ง̴ก̴าร̴เช̴ิญ̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ง̴าน̴น̴ี้ช̴าว̴เน̴็ต̴ซ̴ัด̴ย̴ับ̴ว̴่า ท̴ำไม̴เพ̴ื่อ̴น̴แต̴ง̴โม̴ห̴าก̴ิน̴ก̴ับ̴แต̴ง̴โม̴ ร̴ู้ท̴ั้ง̴ร̴ู้ว̴่าเก̴าไม̴่เช̴ื่อ̴ ใน̴ศ̴าส̴น̴าค̴ร̴ิส̴ต̴์ ไม̴่ร̴ู้ส̴ึก̴อ̴ะไร̴บ̴้าง̴ห̴ร̴อ̴ท̴ี่อ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴พ̴ว̴ก̴น̴ี้โด̴ย̴เอ̴าช̴ื่อ̴เพ̴ื่อ̴น̴ไป̴ใช̴้

ล̴่าส̴ุด̴ต̴ัว̴อ̴ย̴่าง̴ร̴าย̴ก̴าร̴ เท̴ป̴เช̴ิญ̴ แต̴ง̴โม̴น̴ิด̴า ท̴ี่จ̴ะอ̴อ̴น̴แอ̴ร̴์ใน̴ว̴ัน̴พ̴ุธ̴น̴ี้ ได̴้ห̴าย̴ไป̴จ̴าก̴ห̴น̴้าแฟ̴น̴เพ̴จ̴ร̴าย̴ก̴าร̴ค̴น̴อ̴ว̴ด̴ผ̴ีแล̴้ว̴ ห̴ล̴ัง̴เจ̴อ̴ก̴ร̴ะแส̴ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ว̴ิพ̴าก̴ษ̴์ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์อ̴ย̴่าง̴ห̴น̴ัก̴ ห̴ล̴ัง̴2 ร̴ิว̴ จ̴ิต̴ส̴ัม̴ผ̴ัส̴ แล̴ะ เจ̴น̴ ญ̴าณ̴ท̴ิ แต̴ง̴โม̴ไม̴่ได̴้อ̴ย̴ู่บ̴น̴โล̴ก̴ใบ̴น̴ี้แต̴่ได̴้ก̴ล̴ับ̴ส̴ู่อ̴้อ̴ม̴ก̴อ̴ด̴ก̴อ̴ง̴พ̴ร̴ะเจ̴้าแล̴้ว̴ต̴ั้ง̴แต̴่ว̴ัน̴ท̴ี่จ̴าก̴ไป̴

ด̴ร̴าม̴่าเด̴ือ̴ด̴จ̴น̴ท̴ำให̴้เพ̴ื่อ̴น̴ส̴น̴ิท̴อ̴ย̴่าง̴ แอ̴น̴น̴า-ฮ̴ิป̴โป̴ ต̴้อ̴ง̴อ̴อ̴ก̴ม̴าก̴อ̴โท̴ษ̴ถ̴ึง̴เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ ว̴่าท̴ั้ง̴ค̴ู่ค̴ิด̴น̴้อ̴ย̴ไป̴ห̴น̴่อ̴ย̴ใน̴ก̴าร̴ไป̴อ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴ แต̴่ท̴ี่ท̴ำไป̴เพ̴ร̴าะร̴ัก̴เพ̴ื่อ̴น̴ อ̴ย̴าก̴ช̴่ว̴ย̴เพ̴ื่อ̴น̴ แล̴ะร̴าย̴ก̴าร̴ก̴็ได̴้ถ̴่าย̴ท̴ำก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ไป̴ได̴้ส̴ัก̴พ̴ัก̴ให̴ญ̴่ๆ แล̴้ว̴

ส̴่ว̴น̴ว̴ัน̴พ̴ุธ̴ท̴ี่ 23 ม̴ีน̴าค̴ม̴น̴ี้ ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ เท̴ป̴น̴ี้ย̴ัง̴จ̴ะได̴้อ̴อ̴น̴แอ̴ร̴์อ̴ย̴ู่อ̴ีก̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ แฟ̴น̴ๆ ค̴ง̴ต̴้อ̴ง̴ร̴อ̴ต̴ิด̴ต̴าม̴ช̴ม̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.