เด̴็ก̴ห̴ญ̴ิง̴ก̴ต̴ัญ̴ญ̴ูส̴ู้ช̴ีว̴ิต̴ พ̴่อ̴แม̴่ไป̴ม̴ีค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ให̴ม̴่ ต̴้อ̴ง̴ท̴ำง̴าน̴ห̴าเล̴ี้ย̴ง̴อ̴ีก̴ 5 ช̴ีว̴ิต̴เพ̴ีย̴ง̴ล̴ำพ̴ัง̴

0

เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ก̴อ̴ง̴น̴้อ̴ง̴บ̴ุ๋ม̴ อ̴าศ̴ัย̴อ̴ย̴ู่ก̴ับ̴ป̴ู่ย̴่าม̴าต̴ั้ง̴แต̴่เก̴ิด̴เพ̴ร̴าะพ̴่อ̴แม̴่ไป̴ท̴ำง̴าน̴อ̴ย̴ู่ท̴ี่ต̴่าง̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ แล̴ะพ̴่อ̴แม̴่ก̴็ไป̴ม̴ีค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ให̴ม̴่ ป̴ู่ก̴ับ̴ย̴่าต̴้อ̴ง̴ร̴ับ̴ภ̴าร̴ะเล̴ี้ย̴ง̴ด̴ูห̴ล̴าน̴ ๆ ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ห̴้าค̴น̴ จ̴ึง̴ต̴้อ̴ง̴ด̴ิ้ น̴ร̴น̴เพ̴ื่อ̴ค̴ว̴าม̴อ̴ย̴ู่ร̴ อ̴ ด̴ก̴อ̴ง̴ห̴ล̴าน̴ ๆ

น̴้อ̴ง̴บ̴ุ๋ม̴ได̴้เผ̴ย̴ว̴่า เม̴ื่อ̴ก̴่อ̴น̴แม̴่จ̴ะส̴่ง̴เง̴ิน̴ม̴าให̴้น̴าน̴ ๆ ค̴ร̴ั้ง̴ แต̴่ช̴่ว̴ง̴น̴ี้ส̴่ง̴ม̴าให̴้ท̴ุก̴เด̴ือ̴น̴ ค̴ร̴ั้ง̴ล̴ะ 1,000-2,000 บ̴ าท̴ เพ̴ื่อ̴เป̴็น̴ค̴่าใช̴้จ̴่าย̴ใน̴ก̴าร̴ร̴ั ก̴ษ̴าก̴าก̴้อ̴น̴้อ̴ง̴ช̴าย̴ท̴ี่เก̴ิด̴เห̴ต̴ุท̴าง̴ร̴ถ̴ม̴อ̴เต̴อ̴ร̴์ไซ̴ค̴์

บ̴ุ๋ม̴ช̴่ว̴ย̴ป̴ู่ก̴ับ̴ย̴่าด̴ูแล̴น̴้อ̴ง̴ ๆ ต̴ั้ง̴แต̴่เร̴ีย̴น̴อ̴ย̴ู่ช̴ั้น̴ป̴ร̴ะถ̴ม̴ศ̴ึก̴ษ̴าป̴ีท̴ี่ส̴อ̴ง̴ แล̴ะเค̴ย̴ค̴ิด̴เส̴ีย̴ส̴ล̴ะอ̴อ̴ก̴จ̴าก̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴เพ̴ื่อ̴ม̴าท̴ำง̴าน̴แล̴ะส̴่ง̴เส̴ี ย̴ให̴้น̴้อ̴ง̴ได̴้เร̴ีย̴น̴ห̴น̴ัง̴ส̴ือ̴ ท̴ุ ก̴เช̴้าก̴่อ̴น̴ไป̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴ต̴้อ̴ง̴ไป̴ร̴ับ̴จ̴้าง̴เด̴็ด̴ก̴ร̴ะเจ̴ี๊ย̴บ̴ โด̴น̴จ̴ะม̴ีน̴้อ̴ง̴ส̴าว̴แล̴ะย̴่าไป̴ช̴่ว̴ย̴ถ̴ึง̴จ̴ะได̴้ไป̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴แล̴ะย̴่าก̴็ไป̴ร̴ับ̴จ̴้ าง̴ต̴่อ̴

ส̴่ว̴น̴ป̴ู่ต̴้อ̴ง̴ด̴ูแล̴ท̴ว̴ด̴อ̴ย̴ู่ท̴ี่บ̴้าน̴ย̴่าค̴อ̴ย̴ส̴อ̴น̴ต̴ล̴อ̴ด̴ ป̴ู่ก̴ับ̴ย̴่าค̴ือ̴ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴ แล̴ะอ̴ย̴าก̴ท̴ำให̴้ป̴ู่ก̴ับ̴ย̴่าแล̴ะน̴้อ̴ง̴ส̴บ̴าย̴ ๆ แต̴่เพ̴ร̴าะได̴้ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴จ̴าก̴ป̴ู่ก̴ับ̴ย̴่าแล̴ะม̴ีค̴ุณ̴ค̴ร̴ูห̴ล̴าย̴ท̴่าน̴ท̴ี่ค̴อ̴ย̴ช̴่ว̴ย̴ก̴ัน̴ป̴ร̴ะค̴ับ̴ป̴ร̴ะค̴อ̴ง̴

บ̴ุ๋ม̴จ̴ึง̴เห̴็น̴ห̴น̴ท̴าง̴ส̴ู้ต̴่อ̴เพ̴ื่อ̴อ̴น̴าค̴ต̴ท̴ี่ด̴ีก̴ว̴่าเว̴ล̴าท̴ี่เห̴ล̴ือ̴บ̴ุ๋ม̴จ̴ะร̴ับ̴จ̴้ าง̴ ง̴ าน̴ท̴ุ ก̴อ̴ย̴่าง̴จ̴าก̴ค̴ุณ̴ค̴ร̴ูท̴ี่โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴เป̴็น̴ท̴ุน̴เส̴ร̴ิม̴ด̴้ว̴ย̴โด̴ย̴จ̴ะเก̴็บ̴ท̴ุน̴แบ̴่ง̴ไว̴้ใช̴้ใน̴ย̴าม̴ท̴ี่ป̴ู่ก̴ับ̴ย̴่าก̴ าด̴แค̴ล̴น̴ เธ̴อ̴ก̴ับ̴น̴้อ̴ง̴ ๆ จ̴ะได̴้ม̴ีท̴ุน̴ไป̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴ก̴ว̴่าจ̴ะล̴ุก̴ก̴ึ้น̴ส̴ู้บ̴ุ๋ม̴ก̴็ร̴ู้ส̴ึก̴ท̴้ อ̴ บ̴าง̴ค̴ร̴ั้ง̴ไม̴่ม̴ีอ̴ะไร̴ก̴ิน̴ไป̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴ บ̴าง̴ค̴ร̴ั้ง̴อ̴ย̴าก̴ล̴าอ̴อ̴ก̴จ̴าก̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴ไป̴ห̴าง̴าน̴ท̴ำแบ̴บ̴จ̴ร̴ิง̴จ̴ัง̴ เพ̴ื่อ̴แบ̴่ง̴เบ̴าป̴ู่ก̴ับ̴ย̴่า

แต̴่ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ท̴่าน̴ก̴อ̴เอ̴าไว̴้ห̴ล̴าย̴ค̴ร̴ั้ง̴ ค̴ุณ̴ค̴ร̴ูท̴ี่โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴ก̴็จ̴ะช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴โด̴น̴ก̴าร̴จ̴้ าง̴ง̴าน̴ป̴ล̴อ̴ก̴ส̴าย̴ไฟ̴ ใน̴ช̴่ว̴ง̴เส̴าร̴์อ̴าท̴ิต̴ย̴์ค̴ุณ̴ค̴ร̴ูม̴ัก̴ช̴ม̴ว̴่าท̴ำง̴าน̴ด̴ี แล̴ะร̴ู้จ̴ัก̴ป̴ร̴ะห̴ย̴ัด̴ เพ̴ร̴าะบ̴ุ๋ม̴ห̴่ว̴ง̴แล̴ะร̴ัก̴ค̴น̴ท̴ี่บ̴้าน̴ม̴าก̴ร̴่ว̴ม̴ให̴้ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴เเล̴ะเเช̴ร̴์เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ก̴อ̴ง̴น̴้อ̴ง̴บ̴ุ๋ม̴เพ̴ื่อ̴ม̴อ̴บ̴โอ̴ก̴าส̴ท̴ี่ด̴ีให̴้ก̴ับ̴น̴้อ̴ง̴ค̴น̴เก̴่ง̴ก̴ัน̴น̴ะค̴ะ

ค̴ว̴าม̴ก̴ต̴ัญ̴ญ̴ู ค̴ือ̴ ค̴ว̴าม̴ร̴ู้ค̴ุณ̴ ห̴ม̴าย̴ถ̴ึง̴ค̴ว̴าม̴เป̴็น̴ผ̴ู้ม̴ีใจ̴ก̴ร̴ะจ̴่าง̴ ม̴ีส̴ต̴ิ ม̴ีป̴ัญ̴ญ̴าบ̴ร̴ิบ̴ูร̴ณ̴์ ร̴ู้อ̴ุป̴ก̴าร̴ค̴ุณ̴ท̴ี่ผ̴ู้อ̴ื่น̴ก̴ร̴ะท̴ำแล̴้ว̴แก̴่ต̴น̴ ผ̴ู้ใด̴ก̴็ต̴าม̴ท̴ี่ท̴ำค̴ุณ̴แก̴่ต̴น̴แล̴้ว̴ ไม̴่ว̴่าจ̴ะม̴าก̴ก̴็ต̴าม̴ น̴้อ̴ย̴ก̴็ต̴าม̴แล̴้ว̴ก̴็ต̴าม̴ร̴ะล̴ึก̴น̴ึก̴ถ̴ึง̴ด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴ซ̴าบ̴ซ̴ึ้ง̴ไม̴่ล̴ืม̴เล̴ย̴

แห̴ล̴่ง̴ท̴ี่ม̴า : ร̴าย̴ก̴าร̴ ส̴าน̴ร̴ัก̴ ค̴น̴เก̴่ง̴ห̴ัว̴ใจ̴แก̴ร̴่ง̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.