ภ̴าพ̴ล̴่าส̴ุด̴ ค̴ำร̴ณ̴ ห̴ว̴่าง̴ห̴ว̴ัง̴ศ̴ร̴ี พ̴ล̴ิก̴ห̴อ̴บ̴ผ̴้า-เช̴่าบ̴้าน̴อ̴ย̴ู่…

0

ถ̴้าห̴าก̴พ̴ูด̴ถ̴ึง̴น̴ัก̴ก̴่าว̴ก̴ว̴ัญ̴ใจ̴ช̴าว̴บ̴้าน̴ ห̴ล̴าย̴ๆค̴น̴น̴่าจ̴ะค̴ุ้น̴ช̴ื่อ̴ก̴อ̴ง̴ “ค̴ำร̴ณ̴ ห̴ว̴่าง̴ห̴ว̴ัง̴ศ̴ร̴ี” เจ̴้าก̴อ̴ง̴ป̴ร̴ะโย̴ค̴ส̴ุด̴ฮ̴ิต̴ “น̴ะจ̴ะบ̴อ̴ก̴ให̴้” ท̴ี่ย̴ุค̴ห̴น̴ึ่ง̴โด̴่ง̴ด̴ัง̴ม̴าก̴ก̴ับ̴บ̴ท̴บ̴าท̴ท̴าง̴ช̴่อ̴ง̴ 7 แต̴่ว̴ัน̴ห̴น̴ึ่ง̴ช̴ีว̴ิต̴ก̴ล̴ับ̴ต̴้อ̴ง̴พ̴ล̴ิก̴ผ̴ัน̴จ̴าก̴ห̴น̴้าม̴ือ̴เป̴็น̴ห̴ล̴ัง̴ม̴ือ̴ ค̴ำร̴ณ̴ เป̴ิด̴ใจ̴ก̴ับ̴ ร̴าย̴ก̴าร̴แฉ̴ โด̴ย̴เล̴่าถ̴ึง̴จ̴ุด̴เร̴ิ่ม̴ต̴้น̴ก̴าร̴เป̴็น̴น̴ัก̴ก̴่าว̴ช̴าว̴บ̴้าน̴

เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ซ̴ึม̴ซ̴ับ̴ก̴ับ̴อ̴าช̴ีพ̴เก̴ษ̴ต̴ร̴ก̴ร̴จ̴าก̴ท̴าง̴บ̴้าน̴ แต̴่ก̴็เล̴็ง̴เห̴็น̴ว̴่าเป̴็น̴อ̴าช̴ีพ̴ท̴ี่ย̴าก̴ล̴ำบ̴าก̴ จ̴ึง̴ต̴ั้ง̴ใจ̴เร̴ีย̴น̴ห̴น̴ัง̴ส̴ือ̴ เม̴ื่อ̴ม̴าเห̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴แห̴ล̴่ง̴ท̴่อ̴ง̴เท̴ี่ย̴ว̴ก̴อ̴ง̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ต̴่าง̴ๆ ก̴็เก̴ิด̴ค̴ว̴าม̴ส̴น̴ใจ̴ ต̴อ̴น̴เร̴ีย̴น̴น̴ั้น̴ก̴็ส̴อ̴บ̴ต̴ิด̴ใน̴ส̴าย̴ง̴าน̴ห̴น̴ัง̴ส̴ือ̴พ̴ิม̴พ̴์ จ̴น̴ก̴้าว̴ก̴ึ้น̴ม̴าส̴ู่ห̴น̴้าจ̴อ̴ท̴ีว̴ี ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴าไม̴่เค̴ย̴ค̴ิด̴ว̴่าจ̴ะม̴ีช̴ื่อ̴เส̴ีย̴ง̴ น̴อ̴ก̴จ̴าก̴เป̴็น̴น̴ัก̴ก̴่าว̴แล̴้ว̴ย̴ัง̴เค̴ย̴อ̴อ̴ก̴เท̴ป̴ม̴าแล̴้ว̴ 3 ช̴ุด̴ อ̴ีก̴ด̴้ว̴ย̴

ค̴ำร̴ณ̴ เป̴ิด̴ใจ̴ว̴่า ช̴่ว̴ง̴ท̴ี่ก̴าร̴ง̴าน̴ร̴ุ่ง̴เร̴ือ̴ง̴ ม̴ีร̴าย̴ได̴้จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴ ถ̴ึง̴ก̴น̴าด̴ว̴ัน̴ห̴น̴ึ่ง̴อ̴ย̴าก̴ได̴้บ̴้าน̴ น̴ั่ง̴ร̴ถ̴ผ̴่าน̴แถ̴ว̴ร̴ัง̴ส̴ิต̴เน̴ี่ย̴ ก̴็ส̴าม̴าร̴ถ̴ช̴ี้เล̴ย̴ว̴่าอ̴ย̴าก̴ได̴้ห̴ล̴ัง̴น̴ี้ ช̴่ว̴ง̴น̴ั้น̴ซ̴ื้อ̴ไว̴้บ̴้าน̴ไว̴้เต̴็ม̴เล̴ย̴ ท̴าว̴น̴์เฮ̴้าส̴์ บ̴้าน̴เด̴ี่ย̴ว̴ ร̴ถ̴ โด̴ย̴เล̴่าว̴่าต̴อ̴น̴น̴ั้น̴เป̴็น̴ย̴ุค̴เฟ̴ื่อ̴ง̴ฟ̴ูก̴อ̴ง̴ช̴าต̴ิช̴าย̴ ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴ถ̴ึง̴ก̴ั้น̴ม̴ีร̴ูป̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴เป̴็น̴พ̴ร̴ีเซ̴็น̴เต̴อ̴ร̴์บ̴้าน̴ ต̴อ̴น̴น̴ี้ไม̴่เห̴ล̴ือ̴เล̴ย̴ ก̴าย̴ไป̴ห̴ม̴ด̴เล̴ย̴ ต̴อ̴น̴น̴ี้เช̴่าอ̴ย̴ู่ โด̴ย̴เห̴ต̴ุผ̴ล̴ท̴ี่ห̴ม̴ด̴ต̴ัว̴ว̴่าเพ̴ร̴าะเศ̴ร̴ษ̴ฐ̴ก̴ิจ̴ผ̴ัน̴แป̴ร̴ แล̴ะจ̴าก̴ย̴ุค̴อ̴น̴าล̴็อ̴ค̴ม̴าด̴ิจ̴ิต̴ิล̴ ท̴ำให̴้ก̴าย̴ไม̴่ได̴้ ค̴ำร̴ณ̴ เล̴่าว̴่า จ̴ร̴ิง̴ๆต̴น̴อ̴ย̴าก̴อ̴ย̴ู่ช̴่อ̴ง̴ 7 จ̴น̴ต̴̴า̴ย̴̴ แต̴่ย̴ุค̴ท̴ี่ม̴ีก̴าร̴เอ̴าค̴น̴อ̴อ̴ก̴ เก̴าก̴็ให̴้เร̴าอ̴อ̴ก̴ เร̴าก̴็ไป̴ท̴ี่ให̴ม̴่ ให̴้ค̴่าต̴อ̴บ̴แท̴น̴ม̴าก̴ก̴ว̴่า 40 เท̴่าจ̴าก̴ท̴ี่เด̴ิม̴ ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴ส̴ุก̴ส̴บ̴าย̴เล̴ย̴ พ̴อ̴ด̴ิจ̴ิต̴อ̴ล̴ม̴า ไม̴่ม̴ีใค̴ร̴แบ̴ก̴ใค̴ร̴ได̴้แล̴้ว̴ ต̴้อ̴ง̴ห̴าง̴าน̴ก̴ัน̴เอ̴าเอ̴ง̴ ท̴ำท̴ีว̴ีจ̴น̴จ̴ะห̴ม̴ด̴ต̴ัว̴ แต̴่ก̴็พ̴ร̴้อ̴ม̴จ̴ะป̴ร̴ับ̴ต̴ัว̴ให̴้เก̴้าย̴ุค̴ส̴ม̴ัย̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.