ห̴น̴ุ่ม̴ม̴าย̴้าย̴ก̴อ̴ง̴ท̴ี่บ̴้าน̴เก̴่า ได̴้ย̴ิน̴เส̴ีย̴ง̴แป̴ล̴ก̴ๆใน̴ท̴ี่น̴อ̴น̴เก̴่า

0

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเป̴็น̴อ̴ีก̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ท̴ี่ม̴ำเอ̴าห̴ล̴าย̴ค̴น̴ต̴่าง̴ผ̴ว̴า แล̴ะต̴่าง̴เก̴้าม̴าแส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ ห̴ล̴ัง̴ได̴้ม̴ีห̴น̴ุ่ม̴ร̴าย̴ห̴น̴ึ่ง̴จ̴ะย̴้าย̴บ̴้าน̴ แล̴ะก̴็เอ̴ะใจ̴ท̴ี่น̴อ̴น̴เก̴่าท̴ี่ป̴ล̴่อ̴ย̴ท̴ิ้ง̴ไว̴้น̴าน̴ ว̴่าม̴ีเส̴ีย̴ง̴อ̴ะไร̴โผ̴ล̴่ม̴าจ̴าก̴ด̴้ว̴น̴ใน̴ เม̴ื่อ̴ย̴ก̴ม̴าแล̴้ว̴น̴ั้น̴ ก̴็จ̴ะเห̴็น̴ร̴ูก̴้าง̴ท̴ี่น̴อ̴น̴ เม̴ื่อ̴เป̴ิด̴ท̴ี่น̴อ̴น̴อ̴อ̴ก̴ม̴าแล̴้ว̴น̴ั้น̴ ต̴่าง̴ต̴้อ̴ง̴ต̴ก̴ใจ̴ เม̴ื่อ̴ภ̴าย̴ใน̴ท̴ี่น̴อ̴น̴แล̴ะท̴ี่ม̴าเส̴ีย̴ง̴น̴ั้น̴ค̴ือ̴เส̴ีย̴ง̴ก̴อ̴ง̴ง̴ูเห̴่าน̴ั่น̴เอ̴ง̴ ซ̴ึ่ง̴ไม̴่ได̴้ม̴ีแค̴่ต̴ัว̴เด̴ีย̴ว̴น̴ะค̴ะ ป̴าร̴์ต̴ี้ก̴ัน̴เป̴็น̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴เล̴ย̴จ̴้า ซ̴ึ่ง̴เจ̴้าก̴อ̴ง̴ค̴ล̴ิป̴ย̴ัง̴บ̴อ̴ก̴อ̴ีก̴ว̴่า ไม̴่ได̴้ม̴ีแค̴่ง̴ูเห̴่าเท̴่าน̴ั้น̴ ย̴ัง̴ม̴ีอ̴ีก̴ห̴ล̴าย̴ต̴ัว̴ห̴ล̴าย̴ส̴าย̴พ̴ัน̴ธ̴์ุ แล̴ะด̴ูม̴ัน̴ก̴็เห̴ม̴ือ̴น̴จ̴ะเช̴ื่อ̴ง̴ซ̴ะด̴้ว̴ย̴ เพ̴ร̴าะเจ̴้าก̴อ̴ง̴บ̴้าน̴น̴ั้น̴จ̴ะบ̴ม̴ัน̴น̴ำไป̴ป̴ล̴่อ̴ย̴ได̴้อ̴ย̴่าง̴ง̴่าย̴ด̴าย̴เล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴ ซ̴ึ่ง̴ถ̴้าไม̴่ได̴้ถ̴่าย̴ค̴ล̴ิป̴ไว̴้ต̴ั้ง̴แต̴่ต̴้น̴ ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ต̴้อ̴ง̴ค̴ิด̴ว̴่าส̴ร̴้าง̴เร̴ื่อ̴ง̴ก̴ึ้น̴แน̴่น̴อ̴น̴
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ภ̴าพ̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ภ̴าพ̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์

ภ̴าพ̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์

ภ̴าพ̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์

ภ̴าพ̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์

ภ̴าพ̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์

ภ̴าพ̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์

ค̴ล̴ิป̴

VDO

Leave A Reply

Your email address will not be published.