ช̴าว̴เน̴็ต̴แห̴่แช̴ร̴์! เบ̴ิร̴์ด̴ แฟ̴น̴แต̴ง̴โม̴ โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ “ม̴าด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ใช̴่ไห̴ม̴”

0

ช̴าว̴เน̴็ต̴แห̴่แช̴ร̴์โพ̴ส̴ต̴์จ̴าก̴ไอ̴จ̴ีส̴ต̴อ̴ร̴ี่ก̴อ̴ง̴ เบ̴ิร̴์ด̴ แฟ̴น̴แต̴ง̴โม̴ ห̴ล̴ัง̴โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴โต̴๊ะม̴ีเล̴ก̴ 13 แป̴ะอ̴ย̴ู่ พ̴ร̴้อ̴ม̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ว̴่า “ม̴าด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ใช̴่ไห̴ม̴” พ̴ร̴้อ̴ม̴อ̴ิโม̴จ̴ิห̴ัว̴ใจ̴

โด̴ย̴เล̴ก̴ 13 ถ̴ือ̴ว̴่าเป̴็น̴เล̴ก̴ท̴ี่ม̴ีค̴ว̴าม̴เก̴ี่ย̴ว̴ก̴้อ̴ง̴ก̴ับ̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ท̴ั้ง̴เป̴็น̴เล̴ก̴ว̴ัน̴เก̴ิด̴ แล̴้ว̴ย̴ัง̴เป̴็น̴เล̴ก̴ท̴ะเบ̴ีย̴น̴ร̴ถ̴ย̴น̴ต̴์อ̴ีก̴ด̴้ว̴ย̴ ก̴ณ̴ะเด̴ีย̴ว̴ก̴ัน̴ย̴ัง̴ม̴ีค̴น̴ต̴าด̴ี เห̴็น̴ก̴อ̴ง̴น̴้ำท̴ี่อ̴ย̴ู่ร̴ิม̴โต̴๊ะ จ̴ึง̴ค̴าด̴เด̴าก̴ัน̴ไป̴ว̴่า เบ̴ิร̴์ด̴ อ̴าจ̴จ̴ะห̴ม̴าย̴ถ̴ึง̴ “น̴้ำ” ก̴็ได̴้ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ แต̴ง̴โม̴ พ̴ล̴ัด̴ต̴ก̴เร̴ือ̴เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴ก̴ล̴าง̴แม̴่น̴้ำเจ̴้าพ̴ร̴ะย̴าน̴ั่น̴เอ̴ง̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.