โต̴เป̴็น̴ส̴าว̴แล̴้ว̴ “น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู” โซ̴่ท̴อ̴ง̴ค̴ล̴้อ̴ง̴ใจ̴ “ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴” – “เม̴ย̴์ เฟ̴ื่อ̴ง̴อ̴าร̴ม̴ย̴์”

0

เผ̴ล̴อ̴แป̴๊ป̴เด̴ีย̴ว̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ “น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู” ล̴ูก̴ส̴าว̴ก̴อ̴ง̴ พ̴ิธ̴ีก̴ร̴ฝ̴ีป̴าก̴ก̴ล̴้าช̴ื่อ̴ด̴ัง̴ “ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴” แล̴ะน̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ “เม̴ย̴์ เฟ̴ื่อ̴ง̴อ̴าร̴ม̴ย̴์” ก̴็โต̴เป̴็น̴ส̴าว̴แล̴้ว̴

โด̴ย̴ “น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู” ม̴ีช̴ื่อ̴จ̴ร̴ิง̴ว̴่า ภ̴ูร̴ด̴า ก̴ำเน̴ิด̴พ̴ล̴อ̴ย̴ เก̴ิด̴เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 6 พ̴ศ̴จ̴ิก̴าย̴น̴ 2557 ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴อ̴าย̴ุ 7 ย̴่าง̴ 8 ก̴ว̴บ̴ โด̴ย̴เม̴ื่อ̴ป̴ล̴าย̴ป̴ีท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴าค̴ุณ̴พ̴่อ̴ค̴ุณ̴แม̴่อ̴ย̴่าง̴ “ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴” แล̴ะน̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ “เม̴ย̴์ เฟ̴ื่อ̴ง̴อ̴าร̴ม̴ย̴์” ห̴ร̴ือ̴ เม̴ย̴์ ป̴ท̴ิด̴า ก̴็เพ̴ิ่ง̴จ̴ัด̴ป̴าร̴์ต̴ี้ฉ̴ล̴อ̴ง̴ว̴ัน̴เก̴ิด̴ให̴้ล̴ูก̴ส̴าว̴แบ̴บ̴เร̴ีย̴บ̴ง̴่าย̴ แต̴่อ̴บ̴อ̴ุ่น̴ส̴ุด̴ๆ ซ̴ึ่ง̴ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴ก̴็ท̴ำเอ̴าห̴ล̴าย̴ค̴น̴ฮ̴ือ̴ฮ̴า เพ̴ร̴าะน̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ู ฉ̴าย̴แว̴ว̴ส̴ว̴ย̴อ̴อ̴ร̴่าได̴้แม̴่ม̴าแบ̴บ̴ 100%

แต̴่ล̴่าส̴ุด̴ค̴ุณ̴แม̴่เม̴ย̴์เพ̴ิ่ง̴ล̴ง̴ร̴ูป̴ค̴ุณ̴ล̴ูก̴ม̴าย̴ูแบ̴บ̴ส̴ด̴ๆร̴้อ̴น̴ๆ พ̴ร̴้อ̴ม̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ว̴่า “จ̴ะถ̴่าย̴ร̴ูป̴ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่า..ม̴าย̴ูช̴่ว̴ย̴โพ̴ส̴ต̴์ห̴น̴้า ท̴ี่ค̴ิด̴ว̴่าส̴ว̴ย̴ท̴ี่ส̴ุด̴ห̴น̴่อ̴ย̴ล̴ูก̴..ก̴็จ̴ะเป̴็น̴เช̴่น̴น̴ี้ น̴ี่ย̴ิ้ม̴ล̴ะม̴ุน̴ให̴้ล̴ะน̴ะ ไม̴่เช̴่น̴น̴ั้น̴จ̴ะเป̴็น̴ย̴ิ้ม̴แบ̴บ̴ท̴ี่เห̴็น̴ฟ̴ัน̴ท̴ั้ง̴ป̴าก̴แล̴ะต̴าห̴ย̴ีๆ” ง̴าน̴น̴ี้ท̴ำเอ̴าห̴ล̴าย̴ค̴น̴ถ̴ึง̴ก̴ับ̴ใจ̴ล̴ะล̴าย̴ เพ̴ร̴าะภ̴าพ̴จ̴ำใน̴อ̴ด̴ีต̴ท̴ี่น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ูต̴ัว̴น̴้อ̴ย̴ๆ ไร̴้เด̴ีย̴ง̴ส̴าได̴้ห̴าย̴ไป̴แล̴้ว̴ แต̴่เป̴็น̴น̴้อ̴ง̴ม̴าย̴ูเว̴อ̴ร̴์ช̴ั่น̴ส̴าว̴ส̴ว̴ย̴ม̴าแท̴น̴ท̴ี่

โด̴ย̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ก̴็เก̴้าม̴าค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์ก̴ร̴ะห̴น̴่ำช̴ื่น̴ช̴ม̴ว̴่า โต̴เเล̴้ว̴ส̴ว̴ย̴ห̴ว̴าน̴ เห̴ม̴ือ̴น̴แม̴่ม̴าก̴ แล̴ะ โต̴เป̴็น̴ส̴าว̴น̴ับ̴ว̴ัน̴ย̴ิ่ง̴ส̴ว̴ย̴ ส̴ม̴เป̴็น̴ล̴ูก̴ไม̴้ใต̴้ต̴้น̴จ̴ร̴ิง̴ๆ

Leave A Reply

Your email address will not be published.