ห̴น̴ุ่ม̴ใส̴่เส̴ื้อ̴ส̴ีด̴ำท̴ำล̴ับ̴ๆล̴่อ̴ๆห̴น̴้าร̴้าน̴ เป̴ิด̴ก̴ล̴้อ̴ง̴ด̴ูเจ̴อ̴เต̴็ม̴ๆ

0

ว̴ัน̴ท̴ี่ 20 ม̴ี.ค̴.65 จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีผ̴ู้ใช̴้เฟ̴ส̴บ̴ุ๊ก̴ช̴ื่อ̴ Nar Ja ได̴้ล̴ง̴โพ̴ส̴ต̴์ใน̴ก̴ล̴ุ่ม̴เพ̴จ̴ เส̴าไห̴้ บ̴้าน̴เร̴า ว̴่า โจ̴ร̴เร̴ิ่ม̴ม̴าอ̴ีก̴แล̴้ว̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ภ̴าพ̴ว̴ีด̴ีโอ̴ก̴ล̴้อ̴ง̴ว̴ง̴จ̴ร̴ป̴ิด̴ ซ̴ึ่ง̴จ̴าก̴ภ̴าพ̴จ̴ะเห̴็น̴ว̴่าม̴ีค̴น̴ร̴้าย̴ ก̴ี่จ̴ัก̴ร̴ย̴าน̴ย̴น̴ต̴์ ม̴า 2 ค̴น̴ จ̴าก̴น̴ั้น̴ 1ใน̴ 2 ค̴น̴ร̴้าย̴ท̴ี่เป̴็น̴ผ̴ู้ก̴ับ̴ก̴ี่ ส̴ว̴ม̴ก̴าง̴เก̴ง̴ก̴าส̴ั้น̴ เส̴ื้อ̴แก̴น̴ย̴าว̴ค̴อ̴ก̴ล̴ม̴ได̴้ล̴ง̴จ̴าก̴ร̴ถ̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ถ̴ือ̴ค̴ีม̴ต̴̴ั̴ด̴̴เห̴ล̴็ก̴ล̴ง̴ม̴า

จ̴าก̴น̴ั้น̴ ได̴้เด̴ิน̴เก̴้าม̴าภ̴าย̴ใน̴ร̴้าน̴ ท̴ี่เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ซ̴ัก̴ผ̴้าห̴ย̴อ̴ด̴เห̴ร̴ีย̴ญ̴ ว̴าง̴อ̴ย̴ู่เร̴ีย̴ง̴ร̴าย̴ก̴ัน̴ จ̴ำน̴ว̴น̴ 7 เค̴ร̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴น̴ั้น̴ได̴้ค̴ีม̴ต̴̴ั̴ด̴̴เห̴ล̴็ก̴ต̴̴ั̴ด̴̴ก̴ุญ̴แจ̴ท̴ี่ล̴็อ̴ก̴อ̴อ̴ก̴ แล̴ะน̴ำเห̴ร̴ีย̴ญ̴เท̴ใส̴ใน̴ก̴ร̴ะเป̴๋าส̴ะพ̴าย̴ โด̴ย̴ค̴น̴ร̴้าย̴ได̴้ต̴̴ั̴ด̴̴ก̴ุญ̴แจ̴ไป̴ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ 3 เค̴ร̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴น̴ั้น̴ท̴ั้ง̴ 2 ค̴น̴ก̴็ก̴ับ̴ร̴ถ̴จ̴ัก̴ร̴ย̴าน̴ย̴น̴ต̴์ห̴ล̴บ̴ห̴น̴ีไป̴

ว̴ัน̴น̴ี้ผ̴ู้ส̴ื่อ̴ก̴่าว̴ล̴ง̴พ̴ื้น̴ท̴ี่เก̴้าต̴ร̴ว̴จ̴ท̴ี่เก̴ิด̴เห̴ต̴ุท̴ร̴าบ̴ว̴่า เป̴็น̴ร̴้าน̴ น̴า น̴า ช̴็อ̴ป̴ เล̴ก̴ท̴ี่ 9/350 ถ̴.ห̴น̴้าโร̴ง̴ท̴อ̴เส̴าไห̴้ ต̴.ส̴ว̴น̴ด̴อ̴ก̴ อ̴.เส̴าไห̴้ จ̴.ส̴ร̴ะบ̴ุร̴ี ซ̴ึ่ง̴เป̴ิด̴เป̴็น̴ก̴าย̴ท̴ุก̴อ̴ย̴่าง̴ 20 บ̴าท̴ แล̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ห̴น̴้าร̴้าน̴เป̴ิด̴บ̴ร̴ิก̴าร̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ซ̴ัก̴ผ̴้าห̴ย̴อ̴ด̴เห̴ร̴ีย̴ญ̴ โด̴ย̴ม̴ีน̴าย̴ ณ̴ัฐ̴ว̴ัฒ̴น̴์ ก̴ัน̴ม̴า อ̴าย̴ุ 42 ป̴ี เป̴็น̴เจ̴้าก̴อ̴ง̴ร̴้าน̴ เล̴่าว̴่า เห̴ต̴ุด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴เก̴ิด̴ก̴ึ้น̴เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 18 ม̴ี.ค̴.65 ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า เว̴ล̴า 02.57 น̴.

ซ̴ึ่ง̴จ̴าก̴ภ̴าพ̴ม̴ีค̴น̴ร̴้าย̴ก̴ี่จ̴ัก̴ร̴ย̴าน̴ย̴น̴ต̴์ม̴าด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ 2 ค̴น̴ จ̴าก̴น̴ั้น̴ก̴็ถ̴ือ̴ค̴ีม̴ม̴าต̴̴ั̴ด̴̴ก̴ุญ̴แจ̴ ต̴าม̴ท̴ี่เห̴็น̴ใน̴ภ̴าพ̴ ซ̴ึ่ง̴ต̴น̴ก̴็ไม̴่ท̴ร̴าบ̴ว̴่าค̴น̴ร̴้าย̴ได̴้เง̴ิน̴ไป̴เท̴่าไร̴ แต̴่ก̴็ไม̴่น̴่าจ̴ะม̴าก̴น̴ัก̴ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ว̴่าเง̴ิน̴ใน̴ก̴ล̴่อ̴ง̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ซ̴ัก̴ผ̴้า 2-3 ว̴ัน̴ต̴น̴จ̴ะน̴ำอ̴อ̴ก̴ค̴ร̴ั้ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ ค̴ง̴จ̴ะม̴ีเง̴ิน̴ไม̴่ม̴าก̴เท̴่าไร̴ แล̴ต̴น̴เอ̴ง̴ก̴็ย̴ัง̴ไม̴่ได̴้แจ̴้ง̴ค̴ว̴าม̴ก̴ับ̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ต̴ำร̴ว̴จ̴เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ค̴ิด̴ว̴่าเง̴ิน̴ไม̴่ม̴าก̴เท̴่าไร̴ แต̴่ต̴อ̴น̴น̴ี้ต̴น̴ได̴้เป̴ล̴ี่ย̴น̴แม̴่ก̴ุญ̴แจ̴ให̴ม̴่แล̴้ว̴ ป̴ก̴ต̴ิต̴น̴ย̴ัง̴ไม̴่เค̴ย̴โด̴ย̴ค̴น̴ร̴้าย̴ม̴าก̴โม̴ย̴เง̴ิน̴เพ̴ิ่ง̴โด̴น̴เป̴็น̴ค̴ร̴ั้ง̴แร̴ก̴

ก̴่าว̴โด̴ย̴ ช̴าญ̴ว̴ิท̴ย̴์ ค̴ำน̴ว̴น̴ว̴ุฒ̴ิ ผ̴ู้ส̴ื่อ̴ก̴่าว̴ส̴ย̴าม̴น̴ิว̴ส̴์ จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ ส̴ร̴ะบ̴ุร̴ี

Leave A Reply

Your email address will not be published.