เม̴าแล̴้ว̴ก̴ับ̴ต̴ำร̴ว̴จ̴จ̴ับ̴ เม̴าแล̴้ว̴ก̴ับ̴แต̴่เป̴็น̴ส̴าว̴ส̴ว̴ย̴น̴่าร̴ัก̴ ต̴ำร̴ว̴จ̴ไม̴่จ̴ับ̴พ̴ร̴้อ̴ม̴พ̴าไป̴ส̴่ง̴ท̴ี่บ̴้าน̴ไม̴่แจ̴้ง̴ก̴้อ̴ห̴าแบ̴บ̴น̴ี้ก̴็ได̴้เห̴ร̴อ̴..

0

ย̴ัง̴ไง̴ก̴ัน̴ค̴ุณ̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ ส̴ัง̴ค̴ม̴อ̴ย̴าก̴ได̴้ค̴ำต̴อ̴บ̴ เม̴าแล̴้ว̴ก̴ับ̴ต̴ำร̴ว̴จ̴จ̴ับ̴ แต̴่ ส̴าว̴เม̴าแล̴้ว̴ก̴ับ̴ ไม̴่จ̴ับ̴ไม̴่ป̴ร̴ับ̴พ̴ร̴้อ̴ม̴พ̴าไป̴ส̴่ง̴ท̴ี่บ̴้าน̴อ̴ีก̴

ก̴ำล̴ัง̴เป̴็น̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ร̴้อ̴น̴ใน̴ส̴ัง̴ค̴ม̴แล̴ะค̴ว̴าม̴ก̴ัง̴ก̴าใน̴ก̴าร̴ท̴ำง̴าน̴ก̴อ̴ง̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ต̴ำร̴ว̴จ̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴เพ̴จ̴ อ̴ย̴าก̴ด̴ัง̴เด̴ี๋ย̴ว̴จ̴ัด̴ให̴้ ร̴ีเท̴ร̴ิน̴์ part 3  ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴แล̴ะก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴ก̴ร̴ณ̴ีท̴ี่ม̴ีต̴ำร̴ว̴จ̴ไป̴ช̴่ว̴ย̴ ส̴าว̴เม̴าแล̴้ว̴ก̴ับ̴ ไป̴ห̴ล̴ับ̴ก̴ล̴าง̴ถ̴น̴น̴ แล̴้ว̴ต̴ำร̴ว̴จ̴น̴ำไป̴ส̴่ง̴ท̴ี่พ̴ัก̴อ̴ย̴่าง̴ด̴ี โด̴ย̴ไม̴่ม̴ีก̴าร̴แจ̴้ง̴ก̴้อ̴ห̴าเม̴าแล̴้ว̴ก̴ับ̴ จ̴น̴ท̴ำให̴้ส̴ัง̴ค̴ม̴เก̴ิด̴ค̴ว̴าม̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ ก̴ัง̴ก̴า เค̴ล̴ือ̴บ̴แค̴ล̴ง̴ก̴าร̴ท̴ำง̴าน̴ก̴อ̴ง̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ต̴ำร̴ว̴จ̴ส̴าย̴ต̴ร̴ว̴จ̴ ส̴ถ̴าน̴ีต̴ำร̴ว̴จ̴ภ̴ูธ̴ร̴ค̴อ̴ห̴ง̴ส̴์ อ̴ำเภ̴อ̴ห̴าด̴ให̴ญ̴่ จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ส̴ง̴ก̴ล̴า 3 น̴าย̴ ซ̴ึ่ง̴โพ̴ส̴ต̴์ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ถ̴ูก̴ล̴ง̴ใน̴เพ̴จ̴ก̴อ̴ง̴ ต̴ำร̴ว̴จ̴ภ̴ูธ̴ร̴ค̴อ̴ห̴ง̴ส̴์

โด̴ย̴ได̴้ม̴ีช̴าว̴เน̴็ต̴ร̴าย̴ห̴น̴ึ้ง̴ไป̴ส̴อ̴บ̴ถ̴าม̴าง̴เพ̴จ̴ ก̴ับ̴ไม̴่ไห̴ว̴เพ̴ร̴าะเม̴า ถ̴้าอ̴ย̴่าง̴น̴ี้ผ̴ม̴ไป̴เจ̴อ̴ด̴่าน̴ต̴ร̴ว̴จ̴แอ̴ล̴ก̴อ̴ฮ̴อ̴ล̴์แล̴้ว̴ผ̴ม̴จ̴อ̴ด̴ห̴ล̴ับ̴ก̴่อ̴น̴ พ̴ี่ต̴้อ̴ง̴พ̴าผ̴ม̴ไป̴ส̴่ง̴ท̴ี่บ̴้าน̴ แอ̴ด̴ม̴ิน̴ต̴อ̴บ̴ก̴ล̴ับ̴ม̴าว̴่า เม̴าค̴ือ̴ต̴ร̴ว̴จ̴ ไม̴่ได̴้เล̴่น̴แง̴่ก̴ัน̴ ห̴ล̴ัก̴น̴ิต̴ิร̴ัฐ̴ น̴ิต̴ิศ̴าส̴ต̴ร̴์ ต̴้อ̴ง̴ค̴ว̴บ̴ค̴ู่ก̴ัน̴ ต̴ำร̴ว̴จ̴จ̴ร̴าจ̴ร̴จ̴ับ̴เด̴็ก̴ไม̴่ใส̴่ห̴ม̴ว̴ก̴ให̴้อ̴อ̴ก̴ก̴ำล̴ัง̴ก̴าย̴บ̴้าง̴ก̴็ม̴ี ช̴าว̴เน̴็ต̴บ̴อ̴ก̴ ค̴น̴ล̴ะเร̴ื่อ̴ง̴ จ̴ับ̴ห̴ม̴ว̴ก̴ก̴ัน̴น̴็อ̴ก̴ม̴ัน̴เด̴็ก̴ๆ เอ̴าเค̴ส̴ท̴ี่ต̴น̴ถ̴าม̴ส̴ิ จ̴าก̴น̴ั้น̴ แอ̴ด̴ม̴ิน̴ได̴้บ̴ล̴็อ̴ก̴เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴ช̴าว̴เน̴็ต̴ร̴าย̴น̴ี้ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ล̴บ̴โพ̴ส̴ต̴์ท̴ี่เป̴็น̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴

อ̴ย̴าก̴ด̴ัง̴เด̴ี๋ย̴ว̴จ̴ัด̴ให̴้ ร̴ีเท̴ร̴ิน̴์ part 3

อ̴ย̴่าง̴ไร̴ก̴็ต̴าม̴ท̴ำให̴้ช̴าว̴เน̴็ต̴แล̴ะป̴ร̴ะช̴าช̴น̴ต̴่าง̴ส̴่าย̴ห̴ัว̴ก̴ับ̴ก̴ร̴ณ̴ีน̴ี้โด̴ย̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ให̴้ค̴ว̴าม̴เห̴็น̴ว̴่า ถ̴้าเป̴็น̴ผ̴ู้ช̴าย̴จ̴ะได̴้ร̴ับ̴ก̴าร̴บ̴ร̴ิก̴าร̴เช̴่น̴น̴ี้ม̴ั้ย̴ , อ̴ย̴าก̴เห̴็น̴แบ̴บ̴น̴ี้ท̴ั่ว̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ , เพ̴ร̴าะว̴่าเป̴็น̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴น̴่าร̴ัก̴แน̴่ๆ ท̴ั้ง̴น̴ี้จ̴ะม̴ีก̴าร̴ช̴ี้แจ̴ง̴จ̴าก̴ท̴าง̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ภ̴ูธ̴ร̴ค̴อ̴ห̴ง̴ส̴์ ก̴็ค̴ง̴ต̴้อ̴ง̴ต̴ิด̴ต̴าม̴ก̴ัน̴ต̴่อ̴ไป̴

อ̴ย̴าก̴ด̴ัง̴เด̴ี๋ย̴ว̴จ̴ัด̴ให̴้ ร̴ีเท̴ร̴ิน̴์ part 3

อ̴ย̴าก̴ด̴ัง̴เด̴ี๋ย̴ว̴จ̴ัด̴ให̴้ ร̴ีเท̴ร̴ิน̴์ part 3

อ̴ย̴าก̴ด̴ัง̴เด̴ี๋ย̴ว̴จ̴ัด̴ให̴้ ร̴ีเท̴ร̴ิน̴์ part 3

Leave A Reply

Your email address will not be published.