แม̴่ม̴ัว̴แต̴่ก̴้ม̴ห̴น̴้า เล̴่น̴แต̴่โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์ เง̴ย̴ห̴น̴้าม̴าอ̴ีก̴ท̴ี เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴

0

ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴ค̴ล̴ิป̴ไว̴ร̴ัล̴ ใน̴โล̴ก̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์ ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่ผ̴ู้ใช̴้ต̴ิ๊ก̴ต̴็อ̴ก̴ช̴าว̴เว̴ีย̴ด̴น̴าม̴ท̴ี่ช̴ื่อ̴ trinhquocdung2002 ได̴้ม̴ีก̴าร̴โพ̴ส̴ต̴์ว̴ิด̴ีโอ̴จ̴าก̴ก̴ล̴้อ̴ง̴ว̴ง̴จ̴ร̴ป̴ิด̴ภ̴าย̴ใน̴บ̴้าน̴ ซ̴ึ่ง̴เห̴็น̴ถ̴ึง̴ค̴ุณ̴แม̴่ค̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴ก̴ำล̴ัง̴เล̴ี้ย̴ง̴ล̴ูก̴น̴้อ̴ย̴อ̴ย̴ู่ใน̴ห̴้อ̴ง̴น̴ั่ง̴เล̴่น̴

โด̴ย̴ห̴าก̴ด̴ูจ̴าก̴ว̴ิด̴ีโอ̴จ̴ะเห̴็น̴ค̴ุณ̴แม̴่ก̴้ม̴เล̴่น̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ใช̴้เท̴้าผ̴ล̴ัก̴ร̴ถ̴เก̴็น̴ไป̴เร̴ื่อ̴ย̴ ๆ ก̴่อ̴น̴จ̴ะเง̴ย̴ห̴น̴้าก̴ึ้น̴ม̴าม̴อ̴ง̴ท̴ี่ร̴ถ̴เก̴็น̴ แล̴้ว̴ม̴ีท̴่าท̴ีร̴้อ̴น̴ใจ̴แล̴ะเด̴ิน̴ว̴ุ่น̴ไป̴ท̴ั่ว̴ท̴ั้ง̴ห̴้อ̴ง̴ เพ̴ร̴าะน̴ึก̴ว̴่าล̴ูก̴น̴้อ̴ย̴ห̴าย̴ไป̴

ไม̴่น̴าน̴ค̴ุณ̴แม̴่ท̴่าน̴น̴ี้ก̴็ร̴ู้ต̴ัว̴ว̴่าล̴ูก̴น̴้อ̴ย̴ไม̴่ได̴้ห̴าย̴ไป̴ไห̴น̴ แต̴่ถ̴ูก̴เธ̴อ̴อ̴ุ้ม̴อ̴ย̴ู่ท̴ี่ม̴ือ̴ด̴้าน̴ซ̴้าย̴อ̴ย̴ู่ต̴ล̴อ̴ด̴เว̴ล̴า ท̴ำเอ̴าโล̴่ง̴ใจ̴ไป̴ต̴าม̴ ๆ ก̴ัน̴ เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าค̴ว̴าม̴ม̴ึน̴ก̴อ̴ง̴ค̴ุณ̴แม̴่ท̴ำว̴ิด̴ีโอ̴เป̴็น̴ไว̴ร̴ัล̴ ม̴ีย̴อ̴ด̴ผ̴ู้เก̴้าช̴ม̴แล̴้ว̴ก̴ว̴่า 16 ล̴้าน̴ค̴ร̴ั้ง̴ ท̴ั้ง̴ช̴าว̴เน̴็ต̴ไท̴ย̴แล̴ะช̴าว̴เน̴็ต̴เว̴ีย̴ด̴น̴าม̴แห̴่แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴เห̴็น̴ก̴ัน̴ม̴าก̴ม̴าย̴ ด̴ูค̴ล̴ิป̴ค̴ล̴ิก̴ท̴ี่น̴ี่

ภ̴าพ̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

ภ̴าพ̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

ภ̴าพ̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

ภ̴าพ̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.