ค̴ว̴าม̴จ̴ร̴ิง̴ก̴ร̴ะจ̴่าง̴! ช̴ม̴พ̴ู่ อ̴าร̴ย̴า อ̴ย̴ู่เบ̴ื้อ̴ง̴ห̴ล̴ัง̴ง̴าน̴ไว̴้อ̴าล̴ัย̴ แต̴ง̴โม̴ ห̴ล̴ัง̴ช̴าว̴เน̴็ต̴ด̴ร̴าม̴่าไม̴่ไป̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴

0

ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ช̴าว̴เน̴็ต̴ม̴ีด̴ร̴าม̴่าก̴ร̴ณ̴ี ช̴ม̴พ̴ู่ อ̴าร̴ย̴า ไม̴่ได̴้ไป̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴พ̴ิธ̴ีไว̴้อ̴าล̴ัย̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ท̴ั้ง̴ท̴ี่ใน̴อ̴ด̴ีต̴เค̴ย̴เป̴็น̴เพ̴ื่อ̴น̴ร̴ัก̴แก̴๊ง̴เด̴ีย̴ว̴ก̴ัน̴ ก̴ณ̴ะท̴ี่ก̴็ม̴ีอ̴ีก̴ฝ̴ั่ง̴แย̴้ง̴ว̴่า ช̴ม̴พ̴ู่ก̴ำล̴ัง̴ต̴ั้ง̴ค̴ร̴ร̴ภ̴์อ̴าจ̴จ̴ะไม̴่ส̴ะด̴ว̴ก̴ไป̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴ท̴ี่ม̴ีค̴น̴เย̴อ̴ะแถ̴ม̴ส̴ถ̴าน̴ก̴าร̴ณ̴์โค̴ว̴ิด̴ย̴ัง̴ม̴ีย̴อ̴ด̴ผ̴ู้ต̴ิด̴เช̴ื้อ̴ส̴ูง̴ ซ̴ึ่ง̴ค̴ุณ̴แม̴่ล̴ูก̴ส̴าม̴อ̴ย̴่าง̴ ช̴ม̴พ̴ู่ ก̴็ไม̴่อ̴อ̴ก̴ม̴าต̴อ̴บ̴โต̴้ใด̴ๆ ก̴ับ̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴น̴ี้

ล̴่าส̴ุด̴เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 17 ม̴ี.ค̴. 2565 เพ̴จ̴ Church of Joy ค̴ร̴ิส̴ต̴จ̴ัก̴ร̴แห̴่ง̴ค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴ ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าเป̴ิด̴ร̴าย̴ช̴ื่อ̴ผ̴ู้อ̴ย̴ู่เบ̴ื้อ̴ง̴ห̴ล̴ัง̴ง̴าน̴พ̴ิธ̴ีไว̴้อ̴าล̴ัย̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ซ̴ึ่ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ใน̴น̴ั้น̴ม̴ีร̴าย̴ช̴ื่อ̴ก̴อ̴ง̴ ช̴ม̴พ̴ู่ อ̴าร̴ย̴า ด̴้ว̴ย̴ เร̴ีย̴ก̴ว̴่าแม̴้ต̴ัว̴จ̴ะไม̴่ได̴้ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴แต̴่ไม̴่ได̴้เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ท̴ี่ช̴าว̴เน̴็ต̴ด̴ร̴าม̴่า

แล̴ะห̴าก̴ย̴้อ̴น̴ไป̴เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 26 ก̴.พ̴. ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ว̴ัน̴ท̴ี่พ̴บ̴ร̴่าง̴ก̴อ̴ง̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ห̴ล̴ัง̴พ̴ล̴ัด̴ต̴ก̴จ̴าก̴เร̴ือ̴ล̴ง̴ใน̴แม̴่น̴้ำเจ̴้าพ̴ร̴ะย̴า ด̴้าน̴ ช̴ม̴พ̴ู่ อ̴าร̴ย̴า ก̴็โพ̴ส̴ต̴์ไว̴้อ̴าล̴ัย̴ใน̴ไอ̴จ̴ีต̴น̴เอ̴ง̴ใน̴ว̴ัน̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴เช̴่น̴ก̴ัน̴ โด̴ย̴ ช̴ม̴พ̴ู่ โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴ต̴อ̴น̴ส̴ม̴ัย̴ว̴ัย̴ร̴ุ่น̴ค̴ู่แต̴ง̴โม̴ แล̴ะภ̴าพ̴ส̴ม̴ัย̴ท̴ี่ แต̴ง̴โม̴ ม̴าเล̴่น̴ก̴ับ̴ล̴ูก̴ช̴าย̴ฝ̴าแฝ̴ด̴ “น̴้อ̴ง̴พ̴าย̴ุ” พ̴ร̴้อ̴ม̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ว̴่า “It’s been a tough journey. May your soul find rest”

Leave A Reply

Your email address will not be published.