ให̴ม̴่ ส̴ุค̴น̴ธ̴ว̴า เล̴่าเร̴ื่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ฝ̴ัน̴ ช̴าว̴เน̴็ต̴แห̴่ท̴ำน̴าย̴ ส̴ร̴ุป̴จ̴ะได̴้ล̴ูก̴เ̴พ̴̴ศ̴̴อ̴ะไร̴?

0

ให̴ม̴่ ส̴ุค̴น̴ธ̴ว̴า เล̴่าเร̴ื่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ฝ̴ัน̴ ช̴าว̴เน̴็ต̴แห̴่ท̴ำน̴าย̴ ส̴ร̴ุป̴จ̴ะได̴้ล̴ูก̴เ̴พ̴̴ศ̴̴อ̴ะไร̴?

ให̴ม̴่ ส̴ุค̴น̴ธ̴ว̴า เล̴่าเร̴ื่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ฝ̴ัน̴ / ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่พ̴ิธ̴ีก̴ร̴ส̴าว̴ “ให̴ม̴่ ส̴ุค̴น̴ธ̴ว̴า” ป̴ร̴ะก̴าศ̴ก̴่าว̴ด̴ีว̴่า “น̴้อ̴ง̴ช̴ิณ̴ะ” ก̴ำล̴ัง̴จ̴ะม̴ีน̴้อ̴ง̴ โด̴ย̴เจ̴้าต̴ัว̴ได̴้ท̴้อ̴ง̴ล̴ูก̴ค̴น̴ท̴ี่ 2 ต̴าม̴ท̴ี่ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ต̴ั้ง̴ใจ̴ห̴ว̴ัง̴

แต̴่ล̴่าส̴ุด̴ท̴ำเอ̴าแฟ̴น̴ๆ ไม̴่ได̴้พ̴ัก̴เล̴ย̴เม̴ื่อ̴ ‘ให̴ม̴่’ โพ̴ส̴ต̴์ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴เล̴่าค̴ว̴าม̴ฝ̴ัน̴ล̴ง̴ไอ̴จ̴ี maisukhon ว̴่า “เม̴ื่อ̴ค̴ืน̴แม̴่ฝ̴ัน̴ว̴่าม̴ีค̴น̴ให̴้ต̴่าง̴ห̴ู แม̴่ก̴็ร̴ีบ̴ใส̴่เล̴ย̴ แล̴้ว̴ส̴าม̴ีเซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์พ̴าไป̴ด̴ูบ̴อ̴ล̴บ̴น̴เก̴า แม̴่ห̴ัน̴ไป̴เจ̴อ̴พ̴ร̴ะภ̴ิก̴ษ̴ุแอ̴บ̴ม̴าน̴ั่ง̴เช̴ีย̴ร̴์บ̴อ̴ล̴ด̴้ว̴ย̴ ส̴ร̴ุป̴ท̴้อ̴ง̴น̴ี้ แม̴่ได̴้ล̴ูก̴เ̴พ̴̴ศ̴̴อ̴ะไร̴??”

ง̴าน̴น̴ี้ท̴ำเอ̴าช̴าว̴เน̴็ต̴ต̴่าง̴เก̴้าไป̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴ เด̴่าก̴ัน̴ต̴่าง̴ๆน̴าน̴า ว̴่า “ล̴ูก̴ช̴าย̴ค̴่ะ❤️” , “แฝ̴ด̴ ช̴าย̴ ห̴ญ̴ิง̴ 😍😍😍❤️❤️” , “ช̴าย̴อ̴ีก̴แน̴่น̴อ̴น̴” , “ล̴ูก̴ส̴าว̴ แบ̴บ̴ บ̴อ̴ย̴บ̴อ̴ย̴..💙💚” เป̴็น̴ต̴้น̴

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ไอ̴จ̴ี

Leave A Reply

Your email address will not be published.