ห̴ม̴อ̴ป̴ล̴าย̴ เต̴ือ̴น̴ก̴ล̴าง̴ป̴ี ค̴น̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴เก̴ิด̴เร̴ื่อ̴ง̴ ร̴ะว̴ัง̴อ̴ุบ̴ัต̴ิเห̴ต̴ุท̴าง̴ร̴ถ̴-ม̴ีค̴น̴ร̴้อ̴ง̴ไห̴้

0

ห̴ม̴อ̴ป̴ล̴าย̴ เต̴ือ̴น̴ก̴ล̴าง̴ป̴ี ค̴น̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴เก̴ิด̴เร̴ื่อ̴ง̴ ร̴ะว̴ัง̴อ̴ุบ̴ัต̴ิเห̴ต̴ุท̴าง̴ร̴ถ̴-ม̴ีค̴น̴ร̴้อ̴ง̴ไห̴้ อ̴าจ̴เป̴็น̴แฟ̴น̴ บ̴้าน̴เม̴ือ̴ง̴ค̴น̴ม̴ีส̴ีม̴ีก̴าร̴เป̴ล̴ี่ย̴น̴แป̴ล̴ง̴ ท̴ั้ง̴อ̴ำน̴าจ̴เพ̴ิ่ม̴ ย̴้าย̴ค̴่าย̴ ย̴้าย̴ก̴ั้ว̴

ว̴ัน̴ท̴ี่ 20 ม̴ี.ค̴.65 ห̴ม̴อ̴ป̴ล̴าย̴ พ̴ร̴าย̴ก̴ร̴ะซ̴ิบ̴ เป̴ิด̴ค̴ำท̴ำน̴าย̴ก̴ล̴าง̴ร̴าย̴ก̴าร̴ ต̴ีท̴้าย̴ค̴ร̴ัว̴ อ̴อ̴ก̴อ̴าก̴าศ̴ท̴าง̴ช̴่อ̴ง̴ 3 ถ̴ึง̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์ใน̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ท̴ี่จ̴ะเก̴ิด̴ก̴ึ้น̴ห̴ล̴ัง̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 20 ม̴ี.ค̴.65 ท̴ั้ง̴เร̴ื่อ̴ง̴ก̴อ̴ง̴บ̴้าน̴เม̴ือ̴ง̴ใน̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ แล̴ะเห̴ต̴ุร̴้าย̴ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴ท̴ี่จ̴ะเก̴ิด̴ก̴ึ้น̴อ̴ีก̴

ห̴ม̴อ̴ป̴ล̴าย̴ เผ̴ย̴ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ต̴ีท̴้าย̴ค̴ร̴ัว̴ ถ̴ึง̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์ห̴ล̴ัง̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 20 ม̴ี.ค̴.65 ว̴่าห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ 20 ม̴ี.ค̴.65 จ̴ะม̴ีต̴้น̴ไม̴้ก̴ึ้น̴ม̴าแล̴ะท̴ำให̴้ค̴น̴ร̴ว̴ย̴ แต̴่จ̴ะร̴ว̴ย̴แบ̴บ̴ก̴ร̴ะจ̴ุก̴ ไม̴่ก̴ร̴ะจ̴าย̴ ท̴ำให̴้ค̴น̴ผ̴ิด̴ห̴ว̴ัง̴จ̴าก̴ก̴าร̴ล̴ง̴ท̴ุน̴ จ̴าก̴น̴ั้น̴จ̴ะเจ̴อ̴เร̴ื่อ̴ง̴ย̴าท̴ี่ม̴ีป̴ัญ̴ห̴าใน̴ไท̴ย̴

จ̴าก̴น̴ั้น̴จ̴ะเห̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ค̴น̴ม̴ีส̴ีม̴ีก̴าร̴เป̴ล̴ี่ย̴น̴แป̴ล̴ง̴ ท̴ั้ง̴อ̴ำน̴าจ̴เพ̴ิ่ม̴ ย̴้าย̴ค̴่าย̴ ย̴้าย̴ก̴ั้ว̴ ส̴่ว̴น̴โค̴ว̴ิด̴จ̴ะด̴ีก̴ึ้น̴ไม̴่เก̴ิน̴ก̴ล̴าง̴ป̴ีน̴ี้ แต̴่ห̴น̴้าก̴าก̴ย̴ัง̴ห̴้าม̴ถ̴อ̴ด̴ แม̴้จ̴ะม̴ีก̴ล̴าย̴พ̴ัน̴ธ̴ุ์แต̴่เร̴าจ̴ะอ̴ย̴ู่ไป̴ได̴้”

ห̴ม̴อ̴ป̴ล̴าย̴ เผ̴ย̴ถ̴ึง̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴ห̴ล̴ัง̴เด̴ือ̴น̴เม̴.ย̴.65 ว̴่า เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์ใน̴ว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴ จ̴ะม̴ีเร̴ื่อ̴ง̴ร̴ถ̴ช̴น̴ม̴าเป̴็น̴ห̴ล̴ัก̴ เก̴ิด̴จ̴าก̴ก̴าร̴ร̴้อ̴ง̴ไห̴้เส̴ีย̴ใจ̴ก̴ัน̴ก̴่อ̴น̴ อ̴าจ̴เป̴็น̴แฟ̴น̴แล̴ะเก̴ิด̴อ̴ุบ̴ัต̴ิเห̴ต̴ุท̴าง̴ร̴ถ̴ โด̴ย̴จ̴ะเก̴ิด̴ช̴่ว̴ง̴ก̴ล̴าง̴ป̴ีไป̴แล̴้ว̴

ท̴ี่ม̴าร̴าย̴ก̴าร̴ ต̴ีท̴้าย̴ค̴ร̴ัว̴ ช̴่อ̴ง̴ 3

Leave A Reply

Your email address will not be published.