นับถือจากใจ!หนุ่มใหญ่ไร้แขน

0

สู้ชีวิต-ไม่ขอพึ่งใคร หาเลี้ยงแม่ป่ วยอั มพ าตด้วย สองเท้าป็นหนึ่งเรื่องราวชีวิตของคนจีนพิ กา รตัวเล็กๆ

ที่กลายเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ใครหลายคน ‘เฉิน จินหยิน’ชายชาวจีนวัย 48 ปีผู้พิการแ ขนข าดทั้งสองข้าง

ได้ยืนหยั ดสู้ ชีวิตทำงานด้วย”สอง เท้า”ของตัวเองโดยไม่ยอมพึ่งใคร

เพื่อหาเลี้ยงชีพคุณแ ม่ป่ วย อั มพา ตวัย 91 ปีผู้เป็นที่รักยิ่ง

นายเฉินสู ญเสี ยแข นทั้งสองข้างตั้งแต่อายุ 7 ขวบเนื่องจากประ สบอุ บั ติเ หตุไ ฟ ฟ้าช็ อต

แต่ก็ไม่ย่อท้อ หันมาช่วยพ่อแม่ทำงานเกษตรกรรมตั้งแต่อายุ 14 ปี

จนกระทั่งพ่อของเขาสิ้ นใ จไปตอนที่เขาอายุเพียง 20 ปี

ทำให้เขาต้องสู้ชีวิตทำงาน ขณะที่แม่ของเขาก็มีอาการป่วยลงเรื่อยๆ และเป็นอัมพาตในที่สุด

พี่น้องของนายเฉินจากบ้านไปใช้ชีวิตส่วนตัวหมด เหลื อเพียงนายเฉินที่ดูแลฟาร์มที่บ้านและคอยดูแลแม่ซึ่งป่ วยเป็นอั มพ าต

อย่างไม่ย่ อท้อ ตั้งแ ต่การทำกับข้าว ไปจ นถึงการคาบช้อน เพื่อตักข้า วป้อนผู้เป็นแม่สิ่ง ที่น่าประทับใ จมากๆ

คือ ครั้นเพื่อนบ้านแนะนำให้นายเฉิน ผันตัวไปเป็นคนขอทานแทน นายเฉินกลับโ มโ หและตอนกลับไปทันทีว่า…

“ถึงผมไ ม่มีแข น แต่ผมก็มีเท้า ผมไม่ยอมหาเงินด้วยวิธีแบบนั้นเ ด็ดข าด”

Leave A Reply

Your email address will not be published.