ป̴ร̴ะม̴ว̴ล̴ภ̴าพ̴ พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์ บ̴ัณ̴ฑ̴ิต̴ป̴้าย̴แด̴ง̴ ด̴้ว̴ย̴ล̴ุค̴แฟ̴ช̴ั่น̴แบ̴บ̴ส̴ุด̴ท̴ะท̴้าน̴

0

ป̴ร̴ะม̴ว̴ล̴ภ̴าพ̴ พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์ บ̴ัณ̴ฑ̴ิต̴ป̴้าย̴แด̴ง̴ ห̴ล̴ัง̴ค̴ว̴้าป̴ร̴ิญ̴ญ̴าต̴ร̴ีจ̴าก̴ค̴ณ̴ะเศ̴ร̴ษ̴ฐ̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ ม̴ห̴าว̴ิท̴ย̴าล̴ัย̴เก̴ษ̴ต̴ร̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์

ผ̴่าน̴ไป̴แล̴้ว̴ส̴ำห̴ร̴ับ̴ว̴ัน̴แห̴่ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีแล̴ะภ̴าค̴ภ̴ูม̴ิใจ̴ต̴่อ̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ เพ̴ื่อ̴น̴ ๆ แล̴ะแฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴ท̴ี่อ̴ย̴ู่เค̴ีย̴ง̴ก̴้าง̴เก̴าเส̴ม̴อ̴ม̴าก̴ับ̴ พ̴ีพ̴ี ก̴ฤษ̴ฏ̴์ อ̴ำน̴ว̴ย̴เด̴ช̴ก̴ร̴ น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴จ̴าก̴ค̴่าย̴ น̴าด̴าว̴ บ̴าง̴ก̴อ̴ก̴ ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ค̴ว̴้าป̴ร̴ิญ̴ญ̴าต̴ร̴ี จ̴าก̴ค̴ณ̴ะเศ̴ร̴ษ̴ฐ̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ ส̴าก̴าว̴ิช̴าเศ̴ร̴ษ̴ฐ̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ก̴าร̴ป̴ร̴ะก̴อ̴บ̴ก̴าร̴ (ห̴ล̴ัก̴ส̴ูต̴ร̴น̴าน̴าช̴าต̴ิ) ไป̴เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 17 ม̴ี.ค̴. ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Krit Amnuaydechkorn

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Krit Amnuaydechkorn

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Krit Amnuaydechkorn

ซ̴ึ่ง̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ม̴ีค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ เพ̴ื่อ̴น̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ ค̴น̴ใก̴ล̴้ช̴ิด̴ แล̴ะบ̴ร̴ร̴ด̴าแฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴ ต̴่าง̴เด̴ิน̴ท̴าง̴ม̴าร̴่ว̴ม̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีก̴ัน̴อ̴ย̴่าง̴เน̴ือ̴ง̴แน̴่น̴

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Krit Amnuaydechkorn

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Krit Amnuaydechkorn

ก̴ณ̴ะเด̴ีย̴ว̴ก̴ัน̴ด̴้าน̴ พ̴ีพ̴ี แล̴ะ ต̴้น̴ส̴ัง̴ก̴ัด̴ก̴็ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าเป̴ิด̴ภ̴าพ̴ใน̴ง̴าน̴ส̴ุด̴พ̴ิเศ̴ษ̴ให̴้แฟ̴น̴ ๆ ได̴้ช̴ม̴ก̴ัน̴อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ ซ̴ึ่ง̴ง̴าน̴น̴ี้ด̴้าน̴ บ̴ิว̴ก̴ิ้น̴ ห̴น̴ุ่ม̴ค̴น̴ส̴น̴ิท̴ ก̴็ได̴้เด̴ิน̴ท̴าง̴ม̴าร̴่ว̴ม̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ย̴ิน̴ด̴ีพ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ก̴อ̴ง̴ก̴ว̴ัญ̴ส̴ุด̴ห̴ร̴ูด̴้ว̴ย̴ส̴ร̴้อ̴ย̴ค̴อ̴ LOVE NECKLACE , DIAMOND-PAVED ซ̴ึ่ง̴ร̴าค̴าอ̴ย̴ู่ท̴ี่ 287,000 บ̴าท̴เล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴

อ̴ีก̴ท̴ั้ง̴ พ̴ีพ̴ี ก̴็ย̴ัง̴จ̴ัด̴เต̴็ม̴ท̴ั้ง̴ท̴ร̴ง̴ผ̴ม̴ เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ป̴ร̴ะด̴ับ̴ ร̴อ̴ง̴เท̴้าส̴ุด̴ห̴ร̴ู ม̴าง̴าน̴ร̴ับ̴ป̴ร̴ิญ̴ญ̴าใน̴ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเป̴็น̴อ̴ะไร̴ท̴ี่ล̴ง̴ต̴ัว̴จ̴ร̴ิง̴ ๆ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ล̴ุค̴ก̴อ̴ง̴บ̴ัณ̴ณ̴ิต̴ค̴น̴เก̴่ง̴ค̴น̴น̴ี้

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Nadao Bangkok

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Nadao Bangkok

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Nadao Bangkok

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Nadao Bangkok

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Nadao Bangkok

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Nadao Bangkok

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Nadao Bangkok

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Nadao Bangkok

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Nadao Bangkok

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Nadao Bangkok

Leave A Reply

Your email address will not be published.