เบ̴ิร̴์ด̴ ฝ̴าก̴ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ถ̴ึง̴ ‘ค̴น̴ร̴ัก̴’ ห̴ล̴ัง̴เห̴็น̴ส̴ัญ̴ล̴ัก̴ษ̴ณ̴์ท̴ี่ท̴ำให̴้น̴ึก̴ถ̴ึง̴ แต̴ง̴โม̴ โด̴ย̴บ̴ัง̴เอ̴ิญ̴

0

ค̴ว̴าม̴บ̴ัง̴เอ̴ิญ̴แส̴น̴อ̴ุ่น̴ใจ̴ เบ̴ิร̴์ด̴ แฟ̴น̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า อ̴อ̴ก̴ม̴าเป̴ิด̴ภ̴าพ̴เล̴ก̴ว̴ัน̴เก̴ิด̴ แต̴ง̴โม̴ แบ̴บ̴บ̴ัง̴เอ̴ิญ̴บ̴น̴โต̴๊ะอ̴าห̴าร̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴อ̴บ̴อ̴ุ่น̴ห̴ัว̴ใจ̴

จ̴าก̴ท̴ี่ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ได̴้ม̴ีผ̴ู้ใช̴้ง̴าน̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴ร̴าย̴ห̴น̴ึ่ง̴ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าเผ̴ย̴แพ̴ร̴่ภ̴าพ̴ก̴อ̴ง̴ เบ̴ิร̴์ด̴ อ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ ‘พ̴ี่เบ̴ิร̴์ด̴ม̴าร̴ับ̴ร̴ถ̴ไป̴ก̴าย̴น̴้ำส̴้ม̴ ฝ̴าก̴ซ̴ัพ̴พ̴อ̴ร̴์ต̴ก̴ัน̴ด̴้ว̴ย̴น̴ะค̴ะ’ โด̴ย̴จ̴าก̴ภ̴าพ̴จ̴ะเห̴็น̴ เบ̴ิร̴์ด̴ ก̴ำล̴ัง̴เป̴ิด̴ป̴ร̴ะต̴ูร̴ถ̴ ส̴่ว̴น̴ภ̴าพ̴น̴ั่ง̴ก̴าย̴น̴้ำส̴้ม̴เป̴็น̴ภ̴าพ̴ถ̴ูก̴แช̴ร̴์ท̴ั่ว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴ เป̴็น̴ภ̴าพ̴ท̴ี่เจ̴้าต̴ัว̴เค̴ย̴โพ̴ส̴ต̴์เอ̴าไว̴้ผ̴่าน̴ท̴าง̴อ̴ิน̴ส̴ต̴าแก̴ร̴ม̴เม̴ื่อ̴น̴าน̴ม̴าแล̴้ว̴

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ภ̴าพ̴จ̴าก̴ อ̴ิน̴ส̴ต̴าแก̴ร̴ม̴ : stonerbkk

ล̴่าส̴ุด̴เม̴ื่อ̴ค̴ืน̴น̴ี้ 19 ม̴ี.ค̴. เบ̴ิร̴์ด̴ ได̴้ม̴ีก̴าร̴อ̴อ̴ก̴ม̴าเป̴ิด̴ภ̴าพ̴พ̴ิเศ̴ษ̴ส̴ุด̴บ̴ัง̴เอ̴ิญ̴ ห̴ล̴ัง̴เจ̴้าต̴ัว̴แช̴ร̴์ภ̴าพ̴ก̴ณ̴ะน̴ั่ง̴อ̴ย̴ู่ใน̴ร̴้าน̴อ̴าห̴าร̴แห̴่ง̴ห̴น̴ึ่ง̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ต̴ัว̴เล̴ก̴ป̴ร̴ะจ̴ำโต̴๊ะท̴ี่เบ̴ิร̴์ด̴ได̴้น̴ั่ง̴ ซ̴ึ่ง̴เล̴ก̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴น̴ั้น̴ค̴ือ̴ 13 น̴ั่น̴เอ̴ง̴ โด̴ย̴เล̴ก̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴น̴ั้น̴ม̴ีค̴̴ว̴̴า̴ม̴̴ส̴̴ั̴ม̴̴พ̴̴ั̴น̴̴ธ̴̴์̴ก̴ับ̴แต̴ง̴โม̴เพ̴ร̴าะเธ̴อ̴เก̴ิด̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 13 ก̴ัน̴ย̴าย̴น̴ 2527 ท̴ั้ง̴น̴ี้ เบ̴ิร̴์ด̴ ย̴ัง̴ท̴ิ้ง̴ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ไว̴้อ̴ีก̴ว̴่า ม̴าด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ใช̴้ไห̴ม̴?

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ภ̴าพ̴จ̴าก̴ อ̴ิน̴ส̴ต̴าแก̴ร̴ม̴ : stonerbkk

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าน̴ับ̴เป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴โม̴เม̴น̴ต̴์ท̴ี่ส̴ุด̴อ̴บ̴อ̴ุ่น̴เล̴ย̴ก̴็ว̴่าได̴้ อ̴ย̴่าง̴ไร̴ก̴็ต̴าม̴เบ̴ิร̴์ด̴ย̴ัง̴ค̴ง̴อ̴อ̴ก̴ม̴าเป̴ิด̴ภ̴าพ̴ค̴ู่ให̴้แฟ̴น̴ๆได̴้ช̴ม̴ก̴ัน̴อ̴ย̴่าง̴ต̴่อ̴เน̴ื่อ̴ง̴เห̴ม̴ือ̴น̴ท̴ี่เก̴าเค̴ย̴ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ไว̴้ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ว̴่า ท̴ี่เธ̴อ̴เค̴ย̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าเว̴ล̴าถ̴่าย̴ร̴ูป̴ก̴ัน̴ให̴้แท̴๊ก̴เธ̴อ̴ด̴้ว̴ย̴ …เค̴้าไม̴่ค̴่อ̴ย̴แท̴๊ก̴เธ̴อ̴เพ̴ร̴าะเค̴้าร̴ู้ส̴ึก̴เก̴ร̴ง̴ใจ̴..แต̴่ต̴่อ̴ไป̴เบ̴ร̴ิด̴์จ̴ะแท̴๊ก̴ห̴าโม̴บ̴่อ̴ย̴ๆน̴ะท̴ี่ร̴ัก̴

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ภ̴าพ̴จ̴าก̴ อ̴ิน̴ส̴ต̴าแก̴ร̴ม̴ : stonerbkk

Leave A Reply

Your email address will not be published.