ส̴ส̴.เต̴้ บ̴ุก̴ห̴าก̴ร̴ะโป̴ร̴ง̴ส̴ีก̴าว̴ แต̴ง̴โม̴ ท̴ี่ห̴าย̴ไป̴ ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ช̴ิ้น̴ส̴ำค̴ัญ̴ท̴ี่ส̴ุด̴

0

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ี แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า พ̴ัช̴ร̴ว̴ีร̴ะพ̴ง̴ษ̴์ ด̴าร̴า-น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴ ห̴าย̴จ̴าก̴เร̴ือ̴ ก̴ล̴าง̴แม̴่น̴้ำเจ̴้าพ̴ร̴ะย̴า ช̴่ว̴ง̴ใต̴้ส̴ะพ̴าน̴พ̴ร̴ะร̴าม̴ 7 ท̴่าเร̴ือ̴พ̴ิบ̴ูล̴ส̴ง̴ค̴ร̴าม̴ เก̴ต̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴น̴น̴ท̴บ̴ุร̴ี ร̴ะห̴ว̴่าง̴ล̴่อ̴ง̴เร̴ือ̴ก̴ับ̴เพ̴ื่อ̴น̴ๆ โด̴ย̴ม̴ีเจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ก̴ู้ภ̴ัย̴ ร̴ว̴ม̴ถ̴ึง̴น̴ัก̴ป̴ร̴ะด̴าน̴้ำ ร̴ะด̴ม̴ล̴ง̴พ̴ื้น̴ท̴ี่ค̴้น̴ห̴าน̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ต̴ั้ง̴แต̴่ช̴่ว̴ง̴ก̴ล̴าง̴ด̴ึก̴ค̴ืน̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 24 ก̴.พ̴. จ̴น̴ต̴่อ̴ม̴า ม̴ีร̴าย̴ง̴าน̴ว̴่าพ̴บ̴ด̴าร̴าส̴าว̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า แล̴้ว̴ ท̴่าม̴ก̴ล̴าง̴ค̴ว̴าม̴เส̴ีย̴ใจ̴ ก̴อ̴ง̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴แล̴ะแฟ̴น̴ๆ

ท̴าง̴ด̴้าน̴ผ̴ล̴เเต̴ง̴โม̴ ร̴อ̴บ̴2 ท̴ี่ แพ̴ท̴ย̴์ห̴ญ̴ิง̴ ค̴ุณ̴ห̴ญ̴ิง̴พ̴ร̴ท̴ิพ̴ย̴์ โร̴จ̴น̴ส̴ุน̴ัน̴ท̴์ได̴้ช̴ี้เเจ̴ง̴ก̴ับ̴ ต̴๊ะ น̴าร̴าก̴ร̴ ต̴ิย̴าย̴น̴ ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ด̴ร̴าม̴่าว̴ัน̴น̴ี้ พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ส̴ำค̴ัญ̴ค̴ด̴ีเเต̴ง̴โม̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴ช̴ิ้น̴ท̴ี่ได̴้จ̴าก̴ก̴าร̴ต̴ร̴ว̴จ̴ส̴อ̴บ̴ก̴อ̴ง̴ห̴ม̴อ̴น̴ิต̴ิเว̴ช̴ต̴ำร̴ว̴จ̴

ล̴่าส̴ุด̴ส̴ส̴.เต̴้ ได̴้ไป̴ค̴้น̴ห̴าก̴ร̴ะโป̴ร̴ง̴ส̴ีก̴าว̴ก̴อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ ท̴ี่แต̴ง̴โม̴ใช̴้ค̴ล̴ุม̴ ซ̴ึ่ง̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ค̴ง̴ร̴ู้ด̴ีก̴ัน̴ว̴่า ก̴ร̴ะโป̴ร̴ง̴ส̴ีก̴าว̴น̴ั้น̴ได̴้ห̴าย̴ไป̴ แล̴ะย̴ัง̴ไม̴่ม̴ีใค̴ร̴พ̴บ̴ ซ̴ึ่ง̴ ส̴ส̴.เต̴้ ก̴็ได̴้ไป̴ต̴้น̴ใน̴ถ̴ัง̴ก̴ย̴ะ ซ̴ึ่ง̴จ̴ะพ̴บ̴ว̴่า ม̴ีเส̴ื้อ̴ผ̴้าเต̴็ม̴ไป̴ห̴ม̴ด̴ ท̴ั้ง̴น̴ี้ท̴ั้ง̴น̴ั้น̴ ต̴้อ̴ง̴ม̴าด̴ูก̴ัน̴อ̴ีก̴ท̴ีว̴่าจ̴ะพ̴บ̴ห̴ล̴ัก̴ฐ̴าน̴ช̴ิ้น̴ส̴ำค̴ัญ̴น̴ี้ห̴ร̴ือ̴ไม̴่

ด̴ูค̴ล̴ิป̴ค̴ล̴ิก̴ท̴ี่น̴ี่ เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴ siamnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.