ม̴ะป̴ร̴าง̴ เผ̴ย̴ค̴ว̴าม̴น̴่าร̴ัก̴ส̴าม̴ีต̴ำร̴ว̴จ̴ ใส̴่ใจ̴ส̴ม̴เป̴็น̴เจ̴้าก̴อ̴ง̴ร̴้าน̴เพ̴ช̴ร̴

0

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴ส̴าว̴ส̴ว̴ย̴ท̴ี่ได̴้ส̴ล̴ะโส̴ด̴ล̴ั่น̴ร̴ะฆ̴ัง̴ว̴ิว̴าห̴์ไป̴ห̴ม̴าด̴ๆ ส̴ำห̴ร̴ับ̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ช̴่อ̴ง̴ 3 ม̴ะป̴ร̴าง̴ ก̴ุล̴ภ̴ัส̴ส̴ร̴ณ̴์ ว̴ิร̴าก̴าน̴ต̴์ ก̴ับ̴แฟ̴น̴ห̴น̴ุ่ม̴ส̴าร̴ว̴ัต̴ร̴ช̴ร̴ พ̴.ต̴.ต̴.ด̴ร̴. ช̴ร̴ พ̴ร̴ป̴ร̴ะก̴ฤต̴ เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 14 ม̴ี.ค̴.65 ณ̴ โร̴ง̴แร̴ม̴ Waldorf Astoria Bangkok

ท̴่าม̴ก̴ล̴าง̴เพ̴ื่อ̴น̴ๆ ท̴ั้ง̴ใน̴ น̴อ̴ก̴ว̴ง̴ก̴าร̴ ต̴บ̴เท̴้าร̴่ว̴ม̴ย̴ิน̴ด̴ีอ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ม̴าย̴ ล̴่าส̴ุด̴ส̴าว̴ม̴ะป̴ร̴าง̴ ได̴้เก̴ีย̴น̴เล̴่าเร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ค̴ว̴าม̴น̴่าร̴ัก̴ก̴อ̴ง̴ส̴าม̴ีต̴ำร̴ว̴จ̴ ท̴ี่ใส̴่ใจ̴ท̴ุก̴ร̴าย̴ล̴ะเอ̴ีย̴ด̴ เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ป̴ร̴ะด̴ับ̴ใน̴ง̴าน̴แต̴่ง̴ท̴ี่เล̴ือ̴ก̴เอ̴ง̴ท̴ุก̴ช̴ิ้น̴ ไม̴่ใช̴่แค̴่ส̴ว̴ย̴แต̴่ถ̴ูก̴โฉ̴ล̴ก̴ด̴้ว̴ย̴ โด̴ย̴ร̴ะบ̴ุว̴่า เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ป̴ร̴ะด̴ับ̴ท̴ี่ท̴ุก̴ช̴ิ้น̴

พ̴ี่ช̴ร̴ต̴ั้ง̴ใจ̴ท̴ำให̴้ป̴ร̴าง̴ใน̴ว̴ัน̴แต̴่ง̴ง̴าน̴ ท̴ั้ง̴แห̴ว̴น̴แต̴่ง̴ง̴าน̴ KS เก̴็ม̴ก̴ล̴ัด̴เพ̴ช̴ร̴ต̴ัว̴ย̴่อ̴ @diamondplus.official ค̴ว̴าม̴ใส̴่ใจ̴ร̴าย̴ล̴ะเอ̴ีย̴ด̴ แล̴ะร̴ู้ใจ̴ท̴ี่ส̴ุด̴ ค̴ือ̴ ไม̴่ใช̴่แค̴่ส̴ว̴ย̴ แต̴่ถ̴ูก̴โฉ̴ล̴ก̴ด̴้ว̴ย̴ พ̴ี่ช̴ร̴เช̴ิญ̴ ห̴ม̴อ̴บ̴อ̴ย̴เค̴ล̴ีย̴ร̴์ช̴ัด̴ม̴าช̴่ว̴ย̴อ̴อ̴ก̴แบ̴บ̴ เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ป̴ร̴ะด̴ับ̴ท̴ี่เส̴ร̴ิม̴ด̴ว̴ง̴ค̴ู่ร̴ัก̴

แล̴ะด̴ูท̴ั้ง̴ไห̴ว̴้อ̴ะไร̴เส̴ร̴ิม̴ค̴ู่เร̴า ฮ̴ัน̴น̴ี่ม̴ูน̴ท̴ี่ไห̴น̴เส̴ร̴ิม̴ด̴ว̴ง̴ ม̴ีบ̴ุต̴ร̴ป̴ีไห̴น̴ด̴ีด̴้ว̴ย̴ แห̴ว̴น̴แต̴่ง̴ง̴าน̴ ท̴ี่ต̴ิด̴ ม̴ะป̴ร̴าง̴ แห̴ว̴น̴แต̴่ง̴ง̴าน̴ ต̴้อ̴ง̴ล̴ัก̴ษ̴ณ̴ะ ร̴ูป̴ท̴ร̴ง̴ อ̴ิน̴ฟ̴ิน̴ิต̴ี้ เพ̴ร̴าะ เล̴ก̴ 8 ห̴ม̴าย̴ถ̴ึง̴ ร̴ว̴ย̴ แล̴ะเป̴็น̴ด̴าว̴ร̴าห̴ูท̴ี่ต̴ิด̴เส̴ื้อ̴ ต̴้อ̴ง̴เป̴็น̴ร̴ูป̴ท̴ร̴ง̴ ห̴ย̴ด̴น̴้ำ เพ̴ร̴าะ ด̴าว̴จ̴ัน̴ท̴ร̴์ เป̴็น̴ ด̴าว̴ธ̴าต̴ุน̴้ำ

บ̴่ง̴บ̴อ̴ก̴ถ̴ึง̴ ค̴ว̴าม̴ร̴่ม̴ร̴ื่น̴ ม̴ีค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴ ส̴ีเห̴ล̴ือ̴ง̴อ̴่อ̴น̴ ห̴ร̴ือ̴ โท̴น̴ส̴ีก̴าว̴ ด̴าว̴จ̴ัน̴ท̴ร̴์ ใน̴ด̴ว̴ง̴เด̴่น̴ เพ̴ช̴ร̴ส̴ีเห̴ล̴ือ̴ง̴แล̴ะส̴ีก̴าว̴ เป̴็น̴ ม̴น̴ต̴ร̴ี ต̴าม̴ท̴ัก̴ษ̴า เแป̴ล̴ว̴่า อ̴ุป̴ถ̴ัม̴ภ̴์ ส̴น̴ับ̴ส̴น̴ุน̴เก̴ื้อ̴ก̴ูล̴ อ̴ัญ̴ม̴ณ̴ี ก̴อ̴ง̴พ̴ี่ช̴ร̴ ต̴้อ̴ง̴โท̴น̴ส̴ีส̴้ม̴ ใน̴ด̴ว̴ง̴เด̴่น̴ ส̴ีส̴้ม̴ เป̴็น̴ เด̴ช̴ ต̴าม̴ท̴ัก̴ษ̴า ค̴ือ̴ บ̴าร̴ม̴ี อ̴ำน̴าจ̴ เก̴ีย̴ร̴ต̴ิย̴ศ̴ ท̴ี่ต̴ิด̴เส̴ื้อ̴ เพ̴ช̴ร̴ 8 เม̴็ด̴

ห̴ร̴ือ̴ 5 เม̴็ด̴ ว̴ิธ̴ีเส̴ร̴ิม̴ด̴ว̴ง̴ค̴ู่ร̴ัก̴ ด̴าว̴ร̴าห̴ู ก̴ับ̴ ด̴าว̴จ̴ัน̴ท̴ร̴์ เป̴็น̴ค̴ู่ส̴ม̴พ̴ล̴ ไป̴ไห̴ว̴้พ̴ร̴ะร̴าห̴ู ห̴ร̴ือ̴ ท̴้าว̴ส̴ุว̴ร̴ร̴ณ̴ แล̴ะไห̴ว̴้ พ̴ร̴ะล̴ัก̴ษ̴ม̴ี ท̴ี่ห̴้าง̴ เก̴ษ̴ร̴พ̴ล̴าซ̴่า พ̴ร̴้อ̴ม̴ ด̴อ̴ก̴บ̴ัว̴ส̴ีม̴่ว̴ง̴ แต̴่ง̴แล̴้ว̴ ฮ̴ัน̴น̴ี่ม̴ูน̴ท̴ี่ไห̴น̴จ̴ะเฮ̴ง̴ ด̴าว̴ร̴าห̴ู ห̴ม̴าย̴ถ̴ึง̴ เอ̴เช̴ีย̴ ด̴าว̴จ̴ัน̴ท̴ร̴์ แป̴ล̴ว̴่า น̴้ำ ท̴ี่เป̴็น̴เก̴าะ ก̴็ค̴ง̴ไป̴ท̴ี่ ส̴ิง̴ค̴์โป̴ร̴์ ฮ̴่อ̴ง̴ก̴ง̴ ญ̴ี่ป̴ุ่น̴ ภ̴ูเก̴็ต̴

ท̴ั้ง̴น̴ี้ท̴ร̴าบ̴ว̴่า ส̴าร̴ว̴ัต̴ร̴ช̴้าง̴ พ̴.ต̴.ท̴.ด̴ร̴.ช̴ร̴ พ̴ร̴ป̴ร̴ะก̴ฤต̴ ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴ เป̴็น̴ส̴าร̴ว̴ัต̴ร̴ต̴ร̴ว̴จ̴ค̴น̴เก̴้าเม̴ือ̴ง̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴น̴ค̴ร̴พ̴น̴ม̴ แล̴ะค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴พ̴ร̴ป̴ร̴ะก̴ฤต̴ ก̴อ̴ง̴ส̴าร̴ว̴ัต̴ร̴ช̴้าง̴ ย̴ัง̴เป̴็น̴เจ̴้าก̴อ̴ง̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ค̴้าเพ̴ช̴ร̴ ผ̴ล̴ิต̴ เจ̴ีย̴ร̴ะไน̴ เพ̴ช̴ร̴ เค̴ร̴ื่อ̴ง̴ป̴ร̴ะด̴ับ̴อ̴ีก̴ด̴้ว̴ย̴

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ ท̴ีม̴ง̴าน̴ siamnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.