ช̴าว̴เน̴็ต̴ก̴น̴ล̴ุก̴ จ̴ับ̴ผ̴ิด̴น̴าท̴ี “โย̴ค̴ีโร̴เบ̴ิร̴์ต̴” ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ใน̴ว̴ัด̴ ห̴ล̴ุด̴โฟ̴ก̴ัส̴ไม̴่ม̴ีห̴ัว̴

0

ช̴าว̴เน̴็ต̴ก̴น̴ล̴ุก̴ จ̴ับ̴ผ̴ิด̴น̴าท̴ี “โย̴ค̴ีโร̴เบ̴ิร̴์ต̴” ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ใน̴ว̴ัด̴ ห̴ล̴ุด̴โฟ̴ก̴ัส̴ไม̴่ม̴ีห̴ัว̴ ห̴ล̴ัง̴ซ̴ุ่ม̴เง̴ีย̴บ̴ย̴้าย̴ว̴ัด̴แอ̴บ̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์!

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴ก̴่าว̴เศ̴ร̴้าว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴ เม̴ื่อ̴โล̴ก̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์ได̴้ม̴ีก̴าร̴แช̴ร̴์ก̴่าว̴ก̴อ̴ง̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴อ̴ย̴่าง̴ “แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” พ̴ล̴ัด̴ต̴ก̴เร̴ือ̴ก̴ล̴าง̴แม̴่น̴้ำเจ̴้าพ̴ร̴ะย̴า ห̴ล̴ัง̴ได̴้ม̴ีร̴าย̴ง̴าน̴ว̴่าเจ̴อ̴ร̴่าง̴ก̴อ̴ง̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ห̴ล̴ัง̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ย̴ืน̴ย̴ัน̴จ̴าก̴ก̴าร̴แต̴่ง̴ก̴าย̴ ล̴อ̴ย̴น̴้ำต̴ร̴ง̴ก̴้าม̴ท̴่าเร̴ือ̴พ̴ิบ̴ูล̴ส̴ง̴ค̴ร̴าม̴

ต̴่อ̴ม̴า “ป̴อ̴-โร̴เบ̴ิร̴์ต̴” ท̴ั้ง̴ส̴อ̴ง̴ค̴น̴ได̴้เป̴ล̴ี่ย̴น̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ไป̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ ท̴ี่ธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴ถ̴าน̴ว̴ิโม̴ก̴ส̴ิว̴าล̴ัย̴ ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ ใน̴ อ̴.ส̴ว̴น̴ผ̴ึ้ง̴ จ̴.ร̴าช̴บ̴ุร̴ี ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ส̴าก̴าก̴อ̴ง̴ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ โด̴ย̴ก̴าร̴บ̴ว̴ช̴ค̴ร̴ั้ง̴น̴ี้ “ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴” ท̴ำพ̴ิธ̴ีให̴้ แม̴้ว̴่าจ̴ะเป̴็น̴ก̴าร̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ แต̴่ม̴ีก̴าร̴โก̴น̴ผ̴ม̴เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴าร̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴ะ ท̴ั้ง̴น̴ี้ ม̴ีเพ̴ีย̴ง̴เฉ̴พ̴าะบ̴ุค̴ล̴ล̴ใก̴ล̴้ช̴ิด̴ท̴ี่ร̴่ว̴ม̴พ̴ิธ̴ีด̴้ว̴ย̴เท̴่าน̴ั้น̴ จ̴น̴เก̴ิด̴เส̴ีย̴ง̴ว̴ิพ̴าก̴ษ̴์ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์อ̴ย̴่าง̴ห̴น̴ัก̴

ล̴่าส̴ุด̴ ใน̴โล̴ก̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์ได̴้ม̴ีก̴าร̴พ̴ูด̴ถ̴ึง̴แล̴ะแช̴ร̴์อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ เม̴ื่อ̴ร̴าย̴ก̴าร̴ไท̴ย̴ร̴ัฐ̴น̴ิว̴ส̴์โช̴ว̴์ ท̴าง̴ช̴่อ̴ง̴ไท̴ย̴ร̴ัฐ̴ท̴ีว̴ี ได̴้ม̴ีก̴าร̴น̴ำเส̴น̴อ̴ก̴่าว̴ก̴อ̴ง̴ “โย̴ค̴ีโร̴เบ̴ิร̴์ต̴” พ̴ร̴้อ̴ม̴เผ̴ย̴ค̴ล̴ิป̴น̴าท̴ีก̴ณ̴ะ โย̴ค̴ีโร̴เบ̴ิร̴์ต̴ เด̴ิน̴ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ใน̴ว̴ัด̴ ก̴่อ̴น̴ห̴ล̴ุด̴โฟ̴ก̴ัส̴เห̴็น̴น̴าท̴ีท̴ี่เด̴ิน̴ผ̴่าน̴ก̴ล̴้อ̴ง̴ ป̴ร̴าก̴ฏ̴ว̴่าไม̴่ม̴ีห̴ัว̴ ท̴ำเอ̴าก̴น̴ล̴ุก̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.