แอ̴น̴น̴า ช̴ี้แจ̴ง̴ห̴ล̴ัง̴เจ̴อ̴ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ห̴น̴ัก̴ เช̴ิญ̴ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ผ̴ีด̴ัง̴

0

ด̴ร̴าม̴่าเก̴ิด̴ ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ “แอ̴น̴น̴า-ฮ̴ิป̴โป̴” ห̴ล̴ัง̴เช̴ิญ̴ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ผ̴ีด̴ัง̴ ล̴่าส̴ุด̴เจ̴้าต̴ัว̴ช̴ี้แจ̴ง̴ร̴ับ̴ผ̴ิด̴ค̴ิด̴น̴้อ̴ย̴ไป̴ ไม̴่ม̴ีเจ̴ต̴น̴าท̴ำให̴้เพ̴ื่อ̴น̴เส̴ื่อ̴ม̴เส̴ีย̴

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีท̴ี่ ร̴าย̴ก̴าร̴ค̴น̴อ̴ว̴ด̴ผ̴ี ได̴้ม̴ีก̴าร̴เผ̴ย̴ท̴ีเซ̴อ̴ร̴์ร̴าย̴ก̴าร̴ ท̴ี่จ̴ะม̴ีก̴าร̴เผ̴ย̴แพ̴ร̴่ใน̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 23 ม̴ีน̴าค̴ม̴น̴ี้ โด̴ย̴ม̴ีก̴าร̴เช̴ิญ̴ แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴ แล̴ะ ฮ̴ิป̴โป̴ ฉ̴ัน̴ท̴์ช̴น̴ะ ม̴าร̴่ว̴ม̴ร̴าย̴ก̴าร̴ น̴อ̴ก̴จ̴าก̴น̴ี้ย̴ัง̴ม̴ีก̴าร̴เช̴ิญ̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า พ̴ัช̴ร̴ว̴ีร̴ะพ̴ง̴ษ̴์ น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ท̴ี่เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴จ̴าก̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์พ̴ล̴ัด̴ต̴ก̴เร̴ือ̴ส̴ป̴ีด̴โบ̴๊ท̴ท̴ี่แม̴่น̴้ำเจ̴้าพ̴ร̴ะย̴า ม̴าส̴ื่อ̴ส̴าร̴ก̴ล̴าง̴ร̴าย̴ก̴าร̴จ̴น̴ได̴้ย̴ิน̴เส̴ีย̴ง̴ป̴ร̴ิศ̴น̴า “โม̴จ̴ะไม̴่ไป̴ไห̴น̴…จ̴น̴ก̴ว̴่า!?”

แอ̴น̴น̴า ช̴ี้แจ̴ง̴ห̴ล̴ัง̴เจ̴อ̴ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ห̴น̴ัก̴ เช̴ิญ̴ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ผ̴ีด̴ัง̴

ง̴าน̴น̴ี้ใน̴โล̴ก̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์ ได̴้ม̴ีก̴าร̴เค̴ล̴ื่อ̴น̴ไห̴ว̴ด̴ร̴าม̴่าท̴ัน̴ท̴ีว̴่า ท̴ำไม̴เพ̴ื่อ̴น̴แต̴ง̴โม̴ห̴าก̴ิน̴ก̴ับ̴ก̴าร̴ต̴̴า̴ย̴̴ก̴อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ ร̴ู้ท̴ั้ง̴ร̴ู้ว̴่าเก̴าไม̴่เช̴ื่อ̴เร̴ื่อ̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴ ใน̴ศ̴าส̴น̴าค̴ร̴ิส̴ต̴์ ไม̴่ร̴ู้ส̴ึก̴อ̴ะไร̴บ̴้าง̴เห̴ร̴อ̴ท̴ี่อ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴พ̴ว̴ก̴น̴ี้โ ด̴ย̴เอ̴าช̴ื่อ̴เพ̴ื่อ̴น̴ท̴ี่ต̴̴า̴ย̴̴แล̴้ว̴ไป̴ใช̴้ ล̴่าส̴ุด̴ท̴าง̴ แอ̴น̴น̴า ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าช̴ี้แจ̴ง̴ด̴ร̴าม̴่าด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ โด̴ย̴ร̴ะบ̴ุว̴่า

แอ̴น̴น̴า ช̴ี้แจ̴ง̴ห̴ล̴ัง̴เจ̴อ̴ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ห̴น̴ัก̴ เช̴ิญ̴ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ผ̴ีด̴ัง̴

แอ̴น̴น̴า ช̴ี้แจ̴ง̴ห̴ล̴ัง̴เจ̴อ̴ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ห̴น̴ัก̴ เช̴ิญ̴ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ผ̴ีด̴ัง̴

“เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าย̴ก̴าร̴ค̴น̴อ̴ว̴ด̴ผ̴ีต̴้อ̴ง̴ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴เล̴ย̴ว̴่าแอ̴น̴น̴าก̴ับ̴ฮ̴ิป̴โป̴ค̴ิด̴น̴้อ̴ย̴ไป̴จ̴ร̴ิง̴ๆส̴ำห̴ร̴ับ̴เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴เป̴็น̴ช̴่ว̴ง̴แร̴ก̴ๆท̴ี่เก̴ิด̴เร̴ื่อ̴ง̴ ซ̴ึ่ง̴ใน̴ส̴ม̴อ̴ง̴เร̴าค̴ือ̴ท̴ำย̴ัง̴ไง̴ก̴็ได̴้ให̴้เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ไม̴่เง̴ีย̴บ̴ ก̴่อ̴น̴จ̴ะม̴ีป̴ร̴ะเด̴็น̴ก̴ับ̴ค̴ุณ̴แม̴่ แต̴่ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่ค̴ุณ̴แม̴่ให̴้เร̴าห̴ย̴ุด̴เร̴าก̴็ไม̴่เค̴ย̴ร̴ับ̴ส̴าย̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์น̴ัก̴ก̴่าว̴ท̴่าน̴ไห̴น̴ น̴อ̴ก̴จ̴าก̴จ̴ะเล̴ี่ย̴ง̴ไม̴่ได̴้จ̴ร̴ิง̴ๆ ร̴าย̴ก̴าร̴ก̴็ถ̴่าย̴เท̴่าท̴ี่ร̴ับ̴ไว̴้ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้า เง̴ิน̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ท̴ี่ได̴้ม̴าก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าแอ̴น̴น̴าน̴ำไป̴ถ̴ว̴าย̴โล̴ง̴ศ̴พ̴

ส̴่ว̴น̴เร̴ื่อ̴ง̴แม̴ว̴ใค̴ร̴จ̴ะม̴อ̴ง̴ว̴่าเร̴าเล̴ี้ย̴ง̴เพ̴ร̴าะห̴ิว̴แส̴ง̴ ท̴ุก̴ค̴น̴พ̴ูด̴ได̴้ห̴ม̴ด̴ แต̴่เช̴ื่อ̴ว̴่าค̴น̴ท̴ี่เก̴้าม̴าด̴ูใน̴ไล̴ฟ̴์จ̴ะเก̴้าใจ̴อ̴ะไร̴ม̴าก̴ก̴ว̴่าน̴ั้น̴ ก̴าร̴เล̴ี้ย̴ง̴ส̴ัต̴ว̴์ม̴ัน̴ต̴้อ̴ง̴เล̴ี้ย̴ง̴ก̴ัน̴ท̴ั้ง̴ช̴ีว̴ิต̴ แอ̴น̴น̴าโท̴ร̴ป̴ร̴ึก̴ษ̴าก̴ับ̴ค̴ุณ̴ห̴ม̴อ̴ท̴ี่ด̴ูแล̴น̴้อ̴ง̴เร̴ื่อ̴ย̴ๆ พ̴าไป̴ต̴ร̴ว̴จ̴ส̴ุก̴ภ̴าพ̴ ด̴ูแล̴ไม̴่ต̴่าง̴จ̴าก̴ล̴ูก̴ อ̴ย̴่าเพ̴ิ่ง̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴อ̴ะไร̴ ใน̴ร̴ะย̴ะเว̴ล̴าส̴ั้น̴ๆ ด̴ูก̴ัน̴ไป̴น̴าน̴ๆ ต̴อ̴น̴แอ̴น̴น̴าม̴ีล̴ูก̴ บ̴าง̴ค̴น̴ บ̴อ̴ก̴ว̴่าม̴ีเพ̴ื่อ̴ค̴อ̴น̴เท̴้น̴ท̴์ เร̴าห̴้าม̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴ค̴น̴ย̴าก̴ แต̴่แอ̴น̴น̴าร̴ู้ต̴ัว̴ด̴ีว̴่าเร̴าอ̴ย̴ู่ใน̴จ̴ุด̴ไห̴น̴ ต̴้อ̴ง̴ท̴ำย̴ัง̴ไง̴ ใจ̴เร̴าเป̴็น̴ค̴น̴แบ̴บ̴ไห̴น̴ เร̴าร̴ู้ต̴ัว̴เร̴าเส̴ม̴อ̴ ส̴่ว̴น̴เร̴ื่อ̴ง̴ค̴ด̴ี เร̴าต̴ิด̴ต̴าม̴ก̴ัน̴ต̴ล̴อ̴ด̴ ถ̴าม̴ก̴่าว̴ก̴ัน̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴ แล̴ะเร̴าจ̴ะไม̴่ป̴ล̴่อ̴ย̴ให̴้ม̴ัน̴เง̴ีย̴บ̴ไป̴อ̴ย̴่าง̴แน̴่น̴อ̴น̴ ส̴ุด̴ท̴้าย̴น̴ี้ก̴อ̴โท̴ษ̴ท̴ี่ท̴ำใน̴ส̴ิ่ง̴ท̴ี่ผ̴ิด̴พ̴ล̴าด̴ไป̴น̴ะค̴ะ เร̴ื่อ̴ง̴ไห̴น̴ผ̴ิด̴เร̴าย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ แต̴่ก̴อ̴ให̴้เช̴ื่อ̴เถ̴ิด̴ค̴่ะ แอ̴น̴น̴าแล̴ะฮ̴ิป̴โป̴ร̴ัก̴โม̴เพ̴ร̴าะม̴ิต̴ร̴ภ̴าพ̴ร̴ะห̴ว̴่าง̴เร̴าม̴ัน̴ม̴ีอ̴ะไร̴ม̴าก̴ม̴าย̴จ̴ร̴ิง̴ๆท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า”

แอ̴น̴น̴า ช̴ี้แจ̴ง̴ห̴ล̴ัง̴เจ̴อ̴ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ห̴น̴ัก̴ เช̴ิญ̴ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ผ̴ีด̴ัง̴

แอ̴น̴น̴า ช̴ี้แจ̴ง̴ห̴ล̴ัง̴เจ̴อ̴ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ห̴น̴ัก̴ เช̴ิญ̴ด̴ว̴ง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ผ̴ีด̴ัง̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.