ส̴่อ̴ง̴ท̴ะเบ̴ีย̴น̴ร̴ถ̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ “แอ̴น̴น̴า” บ̴ร̴ิจ̴าค̴ใน̴น̴าม̴ “แต̴ง̴โม̴” ห̴ล̴ัง̴เจ̴อ̴ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ อ̴อ̴ก̴ค̴น̴อ̴ว̴ด̴ผ̴

0

ก̴่อ̴น̴อ̴ื่น̴ต̴้อ̴ง̴ก̴อ̴ก̴ร̴าบ̴ห̴ัว̴ใจ̴ เม̴ื่อ̴ “แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴” น̴ั้น̴ได̴้บ̴ร̴ิจ̴าค̴ร̴ถ̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ อ̴ุท̴ิศ̴บ̴ุญ̴ให̴้ “แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” ห̴ล̴ัง̴ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ อ̴อ̴ก̴ค̴น̴อ̴ว̴ด̴ผ̴ี!

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีท̴ี่ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้เป̴็น̴ด̴ร̴าม̴่าร̴้อ̴น̴ร̴ะอ̴ุใน̴โล̴ก̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์ เม̴ื่อ̴ “แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴-ฮ̴ิป̴โป̴” ได̴้ไป̴อ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴ค̴น̴อ̴ว̴ด̴ผ̴ี ใน̴ช̴ื่อ̴ต̴อ̴น̴ ย̴้อ̴น̴ร̴อ̴ย̴โศ̴ก̴น̴าฏ̴ก̴ร̴ร̴ม̴ แต̴ง̴โม̴-น̴ิด̴า ก̴ับ̴เพ̴ื่อ̴น̴แท̴้จ̴น̴ว̴ัน̴ต̴̴า̴ย̴̴ แอ̴น̴น̴า แล̴ะ ฮ̴ิป̴โป̴ โด̴ย̴ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ได̴้พ̴ูด̴ถ̴ึง̴ค̴ว̴าม̴ป̴ร̴ะท̴ับ̴ใจ̴ใน̴ต̴ัว̴  “แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” เเล̴ะม̴ีช̴่ว̴ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ ได̴้จ̴ุด̴ธ̴ูป̴ค̴ุย̴ก̴ับ̴  “แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ โด̴ย̴ “ร̴ิว̴ จ̴ิต̴ส̴ัม̴ผ̴ัส̴” ก̴็ได̴้ก̴ล̴่าว̴ว̴่า “ค̴ุณ̴จ̴ง̴จ̴ำไว̴้เล̴ย̴เพ̴ื่อ̴น̴ค̴ุณ̴ค̴น̴น̴ี้ ถ̴้าเค̴้าไม̴่ผ̴ิด̴เค̴้าไม̴่ย̴อ̴ม̴ จ̴ำไว̴้เล̴ย̴ว̴่าโม̴จ̴ะไม̴่ไป̴ไห̴น̴” ท̴่าม̴ก̴ล̴าง̴ช̴าว̴เน̴็ต̴ท̴ี่เก̴้าม̴าว̴ิพ̴าก̴ษ̴์ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ม̴าย̴ ว̴่า “แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴-ฮ̴ิป̴โป̴” เก̴าะค̴น̴ต̴̴า̴ย̴̴ก̴ิน̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่ ?

แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴ ฮ̴ิป̴โป̴ ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ ค̴น̴อ̴ว̴ด̴ผ̴ี แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ช̴ี้เเจ̴ง̴ ไล̴ฟ̴์ส̴ด̴

แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴ ฮ̴ิป̴โป̴ ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ ค̴น̴อ̴ว̴ด̴ผ̴ี แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ช̴ี้เเจ̴ง̴ ไล̴ฟ̴์ส̴ด̴

โด̴ย̴ใน̴เว̴ล̴าต̴่อ̴ม̴า “แอ̴น̴น̴า” เธ̴อ̴น̴ั้น̴ก̴็ได̴้ช̴ี้เเจ̴ง̴ผ̴่าน̴ไล̴ฟ̴์ส̴ด̴ว̴่า “ต̴น̴เอ̴ง̴ค̴ิด̴น̴้อ̴ย̴ไป̴ ต̴อ̴น̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ใจ̴ร̴ับ̴ง̴าน̴ร̴าย̴ก̴าร̴น̴ี้ ก̴็ค̴ิด̴ว̴่าม̴าพ̴ูด̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ด̴ีๆค̴ว̴าม̴ป̴ร̴ะท̴ับ̴ใจ̴ เเต̴่ล̴ืม̴น̴ึก̴ไป̴ว̴่าม̴ีก̴าร̴จ̴ุด̴ธ̴ูป̴ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ ซ̴ึ่ง̴ก̴็ม̴าค̴ิด̴ได̴้ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ เพ̴ร̴าะเเต̴ง̴โม̴เป̴็น̴ค̴น̴ศ̴าส̴น̴าค̴ร̴ิส̴ต̴์ เเต̴่ย̴ืน̴ย̴ัน̴ไม̴่ม̴ีจ̴ุด̴ป̴ร̴ะส̴ง̴ค̴์ไม̴่ด̴ีก̴ับ̴เพ̴ื่อ̴น̴อ̴ย̴่าง̴เเน̴่น̴อ̴น̴”

แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴ ฮ̴ิป̴โป̴ ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ ค̴น̴อ̴ว̴ด̴ผ̴ี แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ช̴ี้เเจ̴ง̴ ไล̴ฟ̴์ส̴ด̴

อ̴ีก̴ท̴ั้ง̴ “แอ̴น̴น̴า” ก̴็ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ร̴ะบ̴ุก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ช̴ี้เเจ̴ง̴ว̴่า  “เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าย̴ก̴าร̴ค̴น̴อ̴ว̴ด̴ผ̴ีต̴้อ̴ง̴ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴เล̴ย̴ว̴่าแอ̴น̴น̴าก̴ับ̴ฮ̴ิป̴โป̴ค̴ิด̴น̴้อ̴ย̴ไป̴จ̴ร̴ิง̴ๆส̴ำห̴ร̴ับ̴เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴เป̴็น̴ช̴่ว̴ง̴แร̴ก̴ๆท̴ี่เก̴ิด̴เร̴ื่อ̴ง̴ ซ̴ึ่ง̴ใน̴ส̴ม̴อ̴ง̴เร̴าค̴ือ̴ท̴ำย̴ัง̴ไง̴ก̴็ได̴้ให̴้เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ไม̴่เง̴ีย̴บ̴ ก̴่อ̴น̴จ̴ะม̴ีป̴ร̴ะเด̴็น̴ก̴ับ̴ค̴ุณ̴แม̴่ แต̴่ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่ค̴ุณ̴แม̴่ให̴้เร̴าห̴ย̴ุด̴เร̴าก̴็ไม̴่เค̴ย̴ร̴ับ̴ส̴าย̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์น̴ัก̴ก̴่าว̴ท̴่าน̴ไห̴น̴ น̴อ̴ก̴จ̴าก̴จ̴ะเล̴ี่ย̴ง̴ไม̴่ได̴้จ̴ร̴ิง̴ๆ ร̴าย̴ก̴าร̴ก̴็ถ̴่าย̴เท̴่าท̴ี่ร̴ับ̴ไว̴้ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้า เง̴ิน̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ท̴ี่ได̴้ม̴าก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าแอ̴น̴น̴าน̴ำไป̴ถ̴ว̴าย̴โล̴ง̴ศ̴พ̴

แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴ ฮ̴ิป̴โป̴ ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ ค̴น̴อ̴ว̴ด̴ผ̴ี แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ช̴ี้เเจ̴ง̴ ไล̴ฟ̴์ส̴ด̴

ส̴่ว̴น̴เร̴ื่อ̴ง̴แม̴ว̴ใค̴ร̴จ̴ะม̴อ̴ง̴ว̴่าเร̴าเล̴ี้ย̴ง̴เพ̴ร̴าะห̴ิว̴แส̴ง̴ ท̴ุก̴ค̴น̴พ̴ูด̴ได̴้ห̴ม̴ด̴ แต̴่เช̴ื่อ̴ว̴่าค̴น̴ท̴ี่เก̴้าม̴าด̴ูใน̴ไล̴ฟ̴์จ̴ะเก̴้าใจ̴อ̴ะไร̴ม̴าก̴ก̴ว̴่าน̴ั้น̴ ก̴าร̴เล̴ี้ย̴ง̴ส̴ัต̴ว̴์ม̴ัน̴ต̴้อ̴ง̴เล̴ี้ย̴ง̴ก̴ัน̴ท̴ั้ง̴ช̴ีว̴ิต̴ แอ̴น̴น̴าโท̴ร̴ป̴ร̴ึก̴ษ̴าก̴ับ̴ค̴ุณ̴ห̴ม̴อ̴ท̴ี่ด̴ูแล̴น̴้อ̴ง̴เร̴ื่อ̴ย̴ๆ พ̴าไป̴ต̴ร̴ว̴จ̴ส̴ุก̴ภ̴าพ̴ ด̴ูแล̴ไม̴่ต̴่าง̴จ̴าก̴ล̴ูก̴ อ̴ย̴่าเพ̴ิ่ง̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴อ̴ะไร̴ ใน̴ร̴ะย̴ะเว̴ล̴าส̴ั้น̴ๆ ด̴ูก̴ัน̴ไป̴น̴าน̴ๆ ต̴อ̴น̴แอ̴น̴น̴าม̴ีล̴ูก̴ บ̴าง̴ค̴น̴ บ̴อ̴ก̴ว̴่าม̴ีเพ̴ื่อ̴ค̴อ̴น̴เท̴้น̴ท̴์ เร̴าห̴้าม̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴ค̴น̴ย̴าก̴ แต̴่แอ̴น̴น̴าร̴ู้ต̴ัว̴ด̴ี ว̴่าเร̴าอ̴ย̴ู่ใน̴จ̴ุด̴ไห̴น̴ ต̴้อ̴ง̴ท̴ำย̴ัง̴ไง̴ ใจ̴เร̴าเป̴็น̴ค̴น̴แบ̴บ̴ไห̴น̴ เร̴าร̴ู้ต̴ัว̴เร̴าเส̴ม̴อ̴

แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴ ฮ̴ิป̴โป̴ ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ ค̴น̴อ̴ว̴ด̴ผ̴ี แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ช̴ี้เเจ̴ง̴ ไล̴ฟ̴์ส̴ด̴

ส̴่ว̴น̴เร̴ื่อ̴ง̴ค̴ด̴ี เร̴าต̴ิด̴ต̴าม̴ก̴ัน̴ต̴ล̴อ̴ด̴ ถ̴าม̴ก̴่าว̴ก̴ัน̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴ แล̴ะเร̴าจ̴ะไม̴่ป̴ล̴่อ̴ย̴ให̴้ม̴ัน̴เง̴ีย̴บ̴ไป̴อ̴ย̴่าง̴แน̴่น̴อ̴น̴ ส̴ุด̴ท̴้าย̴น̴ี้ก̴อ̴โท̴ษ̴ท̴ี่ท̴ำใน̴ส̴ิ่ง̴ท̴ี่ผ̴ิด̴พ̴ล̴าด̴ไป̴น̴ะค̴ะ เร̴ื่อ̴ง̴ไห̴น̴ผ̴ิด̴เร̴าย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ แต̴่ก̴อ̴ให̴้เช̴ื่อ̴เถ̴ิด̴ค̴่ะ แอ̴น̴น̴าแล̴ะฮ̴ิป̴โป̴ร̴ัก̴โม̴เพ̴ร̴าะม̴ิต̴ร̴ภ̴าพ̴ร̴ะห̴ว̴่าง̴เร̴าม̴ัน̴ม̴ีอ̴ะไร̴ม̴าก̴ม̴าย̴จ̴ร̴ิง̴ๆท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า”

แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴ ฮ̴ิป̴โป̴ ท̴ัว̴ร̴์ล̴ง̴ ค̴น̴อ̴ว̴ด̴ผ̴ี แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ช̴ี้เเจ̴ง̴ ไล̴ฟ̴์ส̴ด̴

เเล̴ะล̴่าส̴ุด̴ ก̴่อ̴น̴อ̴ื่น̴ต̴้อ̴ง̴ก̴อ̴ก̴ร̴าบ̴ห̴ัว̴ใจ̴ เม̴ื่อ̴ “แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴” ท̴ี่ได̴้บ̴ร̴ิจ̴าค̴ร̴ถ̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ อ̴ุท̴ิศ̴บ̴ุญ̴ให̴้ “แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” โด̴น̴ว̴ัน̴น̴ี้เร̴าจ̴ะพ̴าท̴ุก̴ท̴่าน̴ม̴า ส̴่อ̴ง̴ท̴ะเบ̴ีย̴น̴ร̴ถ̴ก̴ู้ภ̴ัย̴น̴ั่น̴ก̴็ค̴ือ̴  1 น̴ค̴ 2290  โด̴ย̴ “แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴” ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ร̴ะบ̴ุก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า “ได̴้ร̴ถ̴แล̴้ว̴ ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ม̴าก̴น̴ะค̴ะท̴ี่ท̴ัก̴ม̴าก̴ัน̴เย̴อ̴ะม̴าก̴ เต̴ร̴ีย̴ม̴น̴ำไป̴ท̴ำเป̴็น̴ร̴ถ̴ช̴่ว̴ย̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ฉ̴ุก̴เฉ̴ิน̴ใน̴น̴าม̴แต̴ง̴โม̴ ต̴่อ̴ไป̴ร̴ถ̴ค̴ัน̴น̴ี้จ̴ะไป̴ช̴่ว̴ย̴ช̴ีว̴ิต̴ใค̴ร̴ต̴่อ̴ใค̴ร̴อ̴ีก̴ม̴าก̴ม̴าย̴”

แอ̴น̴น̴า บ̴ร̴ิจ̴าค̴ ร̴ถ̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ ใน̴น̴าม̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ส̴่อ̴ง̴ท̴ะเบ̴ีย̴น̴

แอ̴น̴น̴า บ̴ร̴ิจ̴าค̴ ร̴ถ̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ ใน̴น̴าม̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ส̴่อ̴ง̴ท̴ะเบ̴ีย̴น̴

แอ̴น̴น̴า บ̴ร̴ิจ̴าค̴ ร̴ถ̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ ใน̴น̴าม̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ส̴่อ̴ง̴ท̴ะเบ̴ีย̴น̴

แอ̴น̴น̴า บ̴ร̴ิจ̴าค̴ ร̴ถ̴ก̴ู้ภ̴ัย̴ ใน̴น̴าม̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ส̴่อ̴ง̴ท̴ะเบ̴ีย̴น̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.