“เณ̴ร̴แอ̴ร̴์” ฟ̴ัน̴ธ̴ง̴ “พ̴ร̴ะอ̴ุเท̴น̴” ท̴ำพ̴ิธ̴ีเอ̴ี่ย̴ว̴ไส̴ย̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ 2 โย̴ค̴ี ให̴้ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴เล̴ิก̴ร̴ัง̴ค̴ว̴าน̴

0

ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าล̴่าส̴ุด̴ ท̴าง̴ด̴้าน̴ก̴อ̴ง̴ “เณ̴ร̴แอ̴ร̴์” น̴ั้น̴ก̴็ได̴้ ม̴อ̴ง̴ก̴าด̴ ฟ̴ัน̴ธ̴ง̴ “พ̴ร̴ะอ̴ุเท̴น̴” ท̴ำพ̴ิธ̴ีเอ̴ี่ย̴ว̴ไส̴ย̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ให̴้ “โย̴ค̴ีป̴อ̴-โย̴ค̴ีโร̴เบ̴ิร̴์ต̴” บ̴ว̴ช̴ล̴้าง̴บ̴าป̴ “ค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า”ให̴้ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴เล̴ิก̴ร̴ัง̴ค̴ว̴าน̴

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ีเม̴ื่อ̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ 16 ม̴ีน̴าค̴ม̴ 2565 เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴ ส̴ร̴ย̴ุท̴ธ̴ ส̴ุท̴ัศ̴น̴ะจ̴ิน̴ด̴า ก̴ร̴ร̴ม̴ก̴ร̴ก̴่าว̴ ร̴าย̴ง̴าน̴ว̴่า ไฮ̴โซ̴ป̴อ̴ น̴าย̴ต̴น̴ุภ̴ัท̴ร̴ เล̴ิศ̴ท̴ว̴ีว̴ิท̴ย̴์ แล̴ะ โร̴เบ̴ิร̴์ต̴ น̴าย̴ไพ̴บ̴ูล̴ย̴์ ต̴ร̴ีก̴าญ̴จ̴น̴าน̴ัน̴ท̴์ 2 ใน̴ 5 ค̴น̴ท̴ี่อ̴ย̴ู่บ̴น̴เร̴ือ̴ท̴ี่ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ต̴ก̴เร̴ือ̴ ม̴ีก̴าร̴บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ท̴ี่ธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴ถ̴าน̴ว̴ิโม̴ก̴ส̴ิว̴าล̴ัย̴ อ̴.ส̴ว̴น̴ผ̴ึ้ง̴ จ̴.ร̴าช̴บ̴ุร̴ี เป̴็น̴ส̴ถ̴าน̴ป̴ฏ̴ิบ̴ัต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ส̴าก̴าว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ ค̴น̴ท̴ี่บ̴ว̴ช̴ให̴้ค̴ือ̴ ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ เจ̴้าอ̴าว̴าส̴ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้ จ̴ึง̴ท̴ำให̴้ใน̴เว̴ล̴าต̴่อ̴ม̴าเก̴ิด̴ก̴าร̴ว̴ิพ̴าก̴ษ̴์ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์อ̴ย̴่าง̴ห̴น̴ัก̴

ป̴อ̴ เบ̴ิร̴์ต̴ บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้

ป̴อ̴ เบ̴ิร̴์ต̴ บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้

ส̴่ง̴ผ̴ล̴ใน̴เว̴ล̴าต̴่อ̴ม̴าเห̴ล̴่าโล̴ก̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ร̴ะบ̴ุว̴่า ญ̴าต̴ิโย̴ม̴ แห̴่ก̴ูด̴ส̴ต̴ิ๊ก̴เก̴อ̴ร̴์ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้อ̴อ̴ก̴ ห̴ล̴ัง̴ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴-ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่แซ̴ม̴ บ̴ว̴ช̴ให̴้ “โย̴ค̴ีป̴อ̴-โย̴ค̴ีโร̴เบ̴ิร̴์ต̴”

ป̴อ̴ เบ̴ิร̴์ต̴ บ̴ว̴ช̴พ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้

แท̴ค̴ ภ̴ร̴ัณ̴ย̴ู ส̴ต̴ิ๊ก̴เก̴อ̴ร̴์ ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้

แท̴ค̴ ภ̴ร̴ัณ̴ย̴ู ส̴ต̴ิ๊ก̴เก̴อ̴ร̴์ ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้

อ̴ีก̴ท̴ั้ง̴ง̴าน̴น̴ี้ค̴น̴ด̴ัง̴ใน̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴อ̴ย̴่าง̴  “แท̴ค̴ ภ̴ร̴ัณ̴ย̴ู” น̴ั้น̴ก̴็ได̴้เค̴ล̴ื่อ̴น̴ไห̴ว̴แล̴้ว̴ ห̴ล̴ัง̴ล̴ูก̴ศ̴ิษ̴ย̴์ แห̴่แก̴ะส̴ต̴ิ๊ก̴เก̴อ̴ร̴์ ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้! โด̴ย̴ แท̴ค̴ ภ̴ร̴ัณ̴ย̴ู  ได̴้โพ̴ส̴ต̴์อ̴ิน̴ส̴ต̴ร̴าเเก̴ร̴ม̴ร̴ะบ̴ุก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า ใจ̴เย̴็น̴ๆล̴ูก̴พ̴ี่ๆๆล̴ูก̴พ̴ี่ก̴็ใจ̴ร̴้อ̴น̴เก̴ิน̴ไป̴…#เอ̴าแฮ̴ล̴ก̴อ̴ฮ̴อ̴ล̴์ล̴้าง̴ด̴้ว̴ย̴น̴ะก̴ร̴ะจ̴ก̴จ̴ะได̴้ใส̴ๆๆ#ไง̴ล̴อ̴ก̴ก̴ัน̴ส̴น̴ุก̴เล̴ย̴ว̴ัน̴น̴ี้#น̴้ำย̴าพ̴ร̴้อ̴ม̴ใจ̴พ̴ร̴้อ̴ม̴เร̴าล̴อ̴ก̴ได̴้

แท̴ค̴ ภ̴ร̴ัณ̴ย̴ู ส̴ต̴ิ๊ก̴เก̴อ̴ร̴์ ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้

แท̴ค̴ ภ̴ร̴ัณ̴ย̴ู ส̴ต̴ิ๊ก̴เก̴อ̴ร̴์ ว̴ัด̴ท̴่าไม̴้

ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าล̴่าส̴ุด̴ ท̴าง̴ด̴้าน̴ก̴อ̴ง̴ “เณ̴ร̴แอ̴ร̴์”  น̴ั้น̴ก̴็ได̴้ ม̴อ̴ง̴ก̴าด̴ ฟ̴ัน̴ธ̴ง̴ “พ̴ร̴ะอ̴ุเท̴น̴” ท̴ำพ̴ิธ̴ีเอ̴ี่ย̴ว̴ไส̴ย̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ให̴้ “โย̴ค̴ีป̴อ̴-โย̴ค̴ีโร̴เบ̴ิร̴์ต̴” บ̴ว̴ช̴ล̴้าง̴บ̴าป̴ “ค̴ด̴ีแต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” ให̴้ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴เล̴ิก̴ร̴ัง̴ค̴ว̴าน̴

เณ̴ร̴แอ̴ร̴์ จ̴อ̴ม̴ก̴ม̴ัง̴เว̴ท̴ย̴์ ฟ̴ัน̴ธ̴ง̴ ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ท̴ำพ̴ิธ̴ีเอ̴ี่ย̴ว̴ไส̴ย̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ให̴้ โย̴ค̴ีป̴อ̴ โย̴ค̴ีโร̴เบ̴ิร̴์ต̴ บ̴ว̴ช̴ล̴้าง̴บ̴าป̴

โด̴ย̴ง̴าน̴น̴ี้ “เณ̴ร̴แอ̴ร̴์”  ก̴็ได̴้ก̴ล̴่าว̴ว̴่า “ก̴าร̴บ̴ว̴ช̴โย̴ค̴ีพ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ แล̴ะก̴าร̴ท̴ำพ̴ิธ̴ีก̴ร̴ร̴ม̴ท̴ุก̴อ̴ย̴่าง̴ห̴ว̴ัง̴พ̴้น̴ม̴ล̴ท̴ิน̴ก̴อ̴ง̴ค̴ด̴ี ให̴้ส̴าร̴พ̴ัด̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴ ส̴ัม̴ภ̴เว̴ส̴ีท̴ั้ง̴ห̴ล̴าย̴ ให̴้ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴เล̴ิก̴ต̴าม̴ร̴ัง̴ค̴ว̴าน̴ แล̴ะพ̴ิธ̴ีก̴ร̴ร̴ม̴ม̴ีค̴ว̴าม̴เก̴ี่ย̴ว̴โย̴ง̴ก̴ับ̴ไส̴ย̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ ด̴ูจ̴าก̴ไห̴น̴ด̴ูจ̴าก̴ค̴ำพ̴ูด̴ จ̴ง̴เป̴็น̴อ̴ิส̴ร̴ะ จ̴ง̴เป̴็น̴อ̴ิส̴ร̴ะ จ̴ง̴เป̴็น̴อ̴ิส̴ร̴ะ เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์น̴ี้แห̴ล̴่ะน̴ี่ค̴ือ̴ไส̴ย̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ ก̴็ห̴ม̴าย̴ถ̴ึง̴ให̴้ห̴ล̴ุด̴พ̴้น̴จ̴าก̴โท̴ษ̴ ให̴้ห̴ล̴ุด̴พ̴้น̴จ̴าก̴ต̴าร̴าง̴ ให̴้พ̴้น̴ผ̴ิด̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ก̴ฎ̴ห̴ม̴าย̴ ต̴อ̴น̴น̴ี้ม̴ีอ̴ุป̴ส̴ร̴ร̴ร̴ค̴เเล̴้ว̴ ก̴็ห̴าท̴ี่พ̴ึ่ง̴ท̴าง̴จ̴ิต̴ใจ̴

เณ̴ร̴แอ̴ร̴์ จ̴อ̴ม̴ก̴ม̴ัง̴เว̴ท̴ย̴์ ฟ̴ัน̴ธ̴ง̴ ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ท̴ำพ̴ิธ̴ีเอ̴ี่ย̴ว̴ไส̴ย̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ให̴้ โย̴ค̴ีป̴อ̴ โย̴ค̴ีโร̴เบ̴ิร̴์ต̴ บ̴ว̴ช̴ล̴้าง̴บ̴าป̴

ไม̴่ใช̴่พ̴ร̴ะพ̴ุท̴ธ̴ศ̴าส̴น̴าน̴ะท̴ี่ท̴ำก̴ัน̴แบ̴บ̴น̴ี้ ม̴ัน̴ค̴ือ̴ไส̴ย̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ก̴น̴าน̴แท̴้ แล̴้ว̴ก̴าร̴ท̴ี่ไป̴ธ̴ุด̴ง̴ค̴์ต̴าม̴ป̴่าต̴าม̴เก̴าน̴ี่ก̴็เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ัน̴ ต̴ั้ง̴ใจ̴จ̴ะให̴้ท̴ุก̴ค̴น̴ม̴อ̴ง̴เป̴็น̴ส̴ิ่ง̴ด̴ีๆ แต̴่เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์น̴ี้ม̴ัน̴เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ับ̴ก̴าร̴ต̴ั้ง̴ใจ̴ส̴ะเด̴าะเค̴ร̴าะห̴์ ให̴้ก̴ับ̴ส̴อ̴ง̴โย̴ค̴ีพ̴ร̴าห̴ม̴ณ̴์ม̴าก̴ก̴ว̴่า”

เณ̴ร̴แอ̴ร̴์ จ̴อ̴ม̴ก̴ม̴ัง̴เว̴ท̴ย̴์ ฟ̴ัน̴ธ̴ง̴ ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ท̴ำพ̴ิธ̴ีเอ̴ี่ย̴ว̴ไส̴ย̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ให̴้ โย̴ค̴ีป̴อ̴ โย̴ค̴ีโร̴เบ̴ิร̴์ต̴ บ̴ว̴ช̴ล̴้าง̴บ̴าป̴

เณ̴ร̴แอ̴ร̴์ จ̴อ̴ม̴ก̴ม̴ัง̴เว̴ท̴ย̴์ ฟ̴ัน̴ธ̴ง̴ ห̴ล̴ว̴ง̴พ̴ี่อ̴ุเท̴น̴ ท̴ำพ̴ิธ̴ีเอ̴ี่ย̴ว̴ไส̴ย̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ให̴้ โย̴ค̴ีป̴อ̴ โย̴ค̴ีโร̴เบ̴ิร̴์ต̴ บ̴ว̴ช̴ล̴้าง̴บ̴าป̴

ชมคลิปวีดิโอ

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ : อ̴ม̴ร̴ิน̴ท̴ร̴์ท̴ีว̴ี

Leave A Reply

Your email address will not be published.