แอ̴น̴น̴า ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ค̴ิด̴น̴้อ̴ย̴ไป̴ห̴ล̴ัง̴อ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴ด̴ัง̴

0

ก̴ล̴าย̴เป̴็น̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ด̴ร̴าม̴่า เม̴ื่อ̴ร̴าย̴ก̴าร̴ด̴ัง̴ท̴าง̴ช̴่อ̴ง̴เว̴ิร̴์ค̴พ̴อ̴ย̴ท̴์ ป̴ล̴่อ̴ย̴ท̴ีเซ̴อ̴ร̴์ร̴าย̴ก̴าร̴ซ̴ึ่ง̴ม̴ี แอ̴น̴น̴า ท̴ีว̴ีพ̴ูล̴ แล̴ะ ฮ̴ิป̴โป̴ เพ̴ื่อ̴น̴ส̴น̴ิท̴ก̴อ̴ง̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า พ̴ัช̴ร̴ว̴ีร̴ะพ̴ง̴ษ̴์ ไป̴ร̴่ว̴ม̴ร̴าย̴ก̴าร̴แล̴ะพ̴ูด̴ค̴ุย̴เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴เร̴ื่อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴

ซ̴ึ่ง̴ใน̴ช̴่ว̴ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ก̴อ̴ง̴ร̴าย̴ก̴าร̴ม̴ีก̴าร̴จ̴ุด̴ธ̴ูป̴เร̴ีย̴ก̴ต̴าม̴ค̴ว̴าม̴เช̴ื่อ̴ จ̴น̴เก̴ิด̴ก̴ร̴ะแส̴ว̴ิพ̴าก̴ษ̴์ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์ต̴่าง̴ๆ ใน̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴ ร̴ว̴ม̴ไป̴ถ̴ึง̴เร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่แอ̴น̴น̴าร̴ับ̴แม̴ว̴ก̴อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ม̴าเล̴ี้ย̴ง̴ แต̴่ก̴ล̴ับ̴ถ̴ูก̴ว̴ิจ̴าร̴ณ̴์ว̴่าเล̴ี้ย̴ง̴เพ̴ร̴าะห̴ิว̴แส̴ง̴

ล̴่าส̴ุด̴ แอ̴น̴น̴า ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ช̴ี้แจ̴ง̴ใน̴แฟ̴น̴เพ̴จ̴ถ̴ึง̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ด̴ร̴าม̴่าเร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ว̴่า เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าย̴ก̴าร̴ต̴้อ̴ง̴ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴เล̴ย̴ว̴่าแอ̴น̴น̴าก̴ับ̴ฮ̴ิป̴โป̴ค̴ิด̴น̴้อ̴ย̴ไป̴จ̴ร̴ิง̴ๆ ส̴ำห̴ร̴ับ̴เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ ต̴อ̴น̴น̴ั้น̴เป̴็น̴ช̴่ว̴ง̴แร̴ก̴ๆ ท̴ี่เก̴ิด̴เร̴ื่อ̴ง̴ ซ̴ึ่ง̴ใน̴ส̴ม̴อ̴ง̴เร̴าค̴ือ̴ท̴ำย̴ัง̴ไง̴ก̴็ได̴้ให̴้เร̴ื่อ̴ง̴น̴ี้ไม̴่เง̴ีย̴บ̴ ก̴่อ̴น̴จ̴ะม̴ีป̴ร̴ะเด̴็น̴ก̴ับ̴ค̴ุณ̴แม̴่

แต̴่ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่ค̴ุณ̴แม̴่ให̴้เร̴าห̴ย̴ุด̴ เร̴าก̴็ไม̴่เค̴ย̴ร̴ับ̴ส̴าย̴โท̴ร̴ศ̴ัพ̴ท̴์น̴ัก̴ก̴่าว̴ท̴่าน̴ไห̴น̴ น̴อ̴ก̴จ̴าก̴จ̴ะเล̴ี่ย̴ง̴ไม̴่ได̴้จ̴ร̴ิง̴ๆ ร̴าย̴ก̴าร̴ก̴็ถ̴่าย̴เท̴่าท̴ี่ร̴ับ̴ไว̴้ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้า เง̴ิน̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ท̴ี่ได̴้ม̴าก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าแอ̴น̴น̴าน̴ำไป̴ถ̴ว̴าย̴โล̴ง̴

ส̴่ว̴น̴เร̴ื่อ̴ง̴แม̴ว̴ใค̴ร̴จ̴ะม̴อ̴ง̴ว̴่าเร̴าเล̴ี้ย̴ง̴เพ̴ร̴าะห̴ิว̴แส̴ง̴ ท̴ุก̴ค̴น̴พ̴ูด̴ได̴้ห̴ม̴ด̴ แต̴่เช̴ื่อ̴ว̴่าค̴น̴ท̴ี่เก̴้าม̴าด̴ูใน̴ไล̴ฟ̴์จ̴ะเก̴้าใจ̴อ̴ะไร̴ม̴าก̴ก̴ว̴่าน̴ั้น̴ ก̴าร̴เล̴ี้ย̴ง̴ส̴ัต̴ว̴์ม̴ัน̴ต̴้อ̴ง̴เล̴ี้ย̴ง̴ก̴ัน̴ท̴ั้ง̴ช̴ีว̴ิต̴ แอ̴น̴น̴าโท̴ร̴ป̴ร̴ึก̴ษ̴าก̴ับ̴ค̴ุณ̴ห̴ม̴อ̴ท̴ี่ด̴ูแล̴น̴้อ̴ง̴เร̴ื่อ̴ย̴ๆ พ̴าไป̴ต̴ร̴ว̴จ̴ส̴ุก̴ภ̴าพ̴ ด̴ูแล̴ไม̴่ต̴่าง̴จ̴าก̴ล̴ูก̴ อ̴ย̴่าเพ̴ิ่ง̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴อ̴ะไร̴ ใน̴ร̴ะย̴ะเว̴ล̴าส̴ั้น̴ๆ ด̴ูก̴ัน̴ไป̴น̴าน̴ๆ ต̴อ̴น̴แอ̴น̴น̴าม̴ีล̴ูก̴ บ̴าง̴ค̴น̴ บ̴อ̴ก̴ว̴่าม̴ีเพ̴ื่อ̴ค̴อ̴น̴เท̴น̴ท̴์ เร̴าห̴้าม̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴ค̴น̴ย̴าก̴

แต̴่แอ̴น̴น̴าร̴ู้ต̴ัว̴ด̴ี ว̴่าเร̴าอ̴ย̴ู่ใน̴จ̴ุด̴ไห̴น̴ ต̴้อ̴ง̴ท̴ำย̴ัง̴ไง̴ ใจ̴เร̴าเป̴็น̴ค̴น̴แบ̴บ̴ไห̴น̴ เร̴าร̴ู้ต̴ัว̴เร̴าเส̴ม̴อ̴ ส̴่ว̴น̴เร̴ื่อ̴ง̴ค̴ด̴ี เร̴าต̴ิด̴ต̴าม̴ก̴ัน̴ต̴ล̴อ̴ด̴ ถ̴าม̴ก̴่าว̴ก̴ัน̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴ แล̴ะเร̴าจ̴ะไม̴่ป̴ล̴่อ̴ย̴ให̴้ม̴ัน̴เง̴ีย̴บ̴ไป̴อ̴ย̴่าง̴แน̴่น̴อ̴น̴ ส̴ุด̴ท̴้าย̴น̴ี้ก̴อ̴โท̴ษ̴ท̴ี่ท̴ำใน̴ส̴ิ่ง̴ท̴ี่ผ̴ิด̴พ̴ล̴าด̴ไป̴น̴ะค̴ะ เร̴ื่อ̴ง̴ไห̴น̴ผ̴ิด̴เร̴าย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ แต̴่ก̴อ̴ให̴้เช̴ื่อ̴เถ̴ิด̴ค̴่ะ แอ̴น̴น̴าแล̴ะฮ̴ิป̴โป̴ร̴ัก̴โม̴เพ̴ร̴าะม̴ิต̴ร̴ภ̴าพ̴ร̴ะห̴ว̴่าง̴เร̴าม̴ัน̴ม̴ีอ̴ะไร̴ม̴าก̴ม̴าย̴จ̴ร̴ิง̴ๆ ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า

โพ̴ส̴ต̴์ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ ซ̴ึ่ง̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่แอ̴น̴น̴าโพ̴ส̴ต̴์ไป̴ก̴็ม̴ีแฟ̴น̴ๆ ก̴ด̴ไล̴ค̴์พ̴ร̴้อ̴ม̴ท̴ั้ง̴แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴แล̴ะให̴้ก̴ำล̴ัง̴ใจ̴แอ̴น̴น̴าก̴ับ̴ฮ̴ิป̴โป̴เป̴็น̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ ท̴ีม̴ง̴าน̴ siamnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.