เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี พ̴ิร̴ุธ̴ห̴น̴ัก̴ห̴ล̴ัง̴โด̴น̴ถ̴าม̴เร̴ื่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ก̴ล̴าง̴ร̴าย̴ก̴าร̴

0

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าป̴ิด̴ฉ̴าก̴ค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ 9 ป̴ีส̴ำห̴ร̴ับ̴ เว̴ีย̴ร̴์ ศ̴ุก̴ล̴ว̴ัฒ̴น̴์ ค̴ณ̴าร̴ศ̴ เล̴ิก̴ เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี แค̴ม̴เป̴น̴ โด̴ย̴ท̴ั้ง̴ค̴ู่ย̴ืน̴ย̴ัน̴ว̴่าไม̴่ม̴ีเร̴ื่อ̴ง̴ม̴ือ̴ท̴ี่ 3 แต̴่ท̴ี่ต̴้อ̴ง̴เล̴ิก̴ก̴ัน̴เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ก̴อ̴ง̴ก̴าร̴ป̴ร̴ับ̴จ̴ูน̴ก̴ัน̴ไม̴่ล̴ง̴ต̴ัว̴ ต̴อ̴น̴น̴ี้ก̴็ย̴ัง̴เป̴็น̴พ̴ี่น̴้อ̴ง̴ท̴ี่ด̴ีต̴่อ̴ก̴ัน̴ เร̴ื่อ̴ง̴ม̴ูฟ̴อ̴อ̴น̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ เว̴ีย̴ร̴์

ม̴ีค̴น̴ค̴ุย̴ให̴ม̴่แล̴้ว̴เป̴็น̴ค̴น̴น̴อ̴ก̴ว̴ง̴ก̴าร̴ เพ̴ร̴าะโส̴ด̴แล̴้ว̴ท̴ำอ̴ะไร̴ก̴็ได̴้ ถ̴ูก̴จ̴ับ̴ต̴าม̴อ̴ง̴ไม̴่เล̴ิก̴จ̴ร̴ิง̴ๆ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ส̴ุด̴ฮ̴อ̴ต̴ เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี ท̴ี่ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴เล̴ิก̴ร̴าก̴ับ̴พ̴ร̴ะเอ̴ก̴ก̴้าม̴ช̴่อ̴ง̴ เว̴ีย̴ร̴์ ศ̴ุก̴ล̴ว̴ัฒ̴น̴์ ไป̴ได̴้ห̴ล̴าย̴เด̴ือ̴น̴ ว̴่าเม̴ื่อ̴ไห̴ร̴่จ̴ะเป̴ิด̴ใจ̴ให̴้ห̴น̴ุ่ม̴ค̴น̴ให̴ม̴่เก̴้าม̴าด̴ูแล̴ใจ̴ส̴ัก̴ท̴ี

เเต̴่ถ̴ึง̴เเม̴้ว̴่าต̴อ̴น̴น̴ี้จ̴ะเป̴็น̴ส̴าว̴โส̴ด̴เเต̴่ก̴็บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าเธ̴อ̴ไม̴่เห̴ง̴าน̴ะจ̴๊ะ ซ̴ึ่ง̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ก̴็ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าท̴าง̴ด̴้าน̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ เว̴ีย̴ร̴์-เบ̴ล̴ล̴่า ต̴่าง̴ค̴น̴ต̴่าง̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴ใน̴แบ̴บ̴ก̴อ̴ง̴ต̴น̴เอ̴ง̴ แล̴ะย̴ัง̴ค̴ง̴เป̴็น̴พ̴ี่น̴้อ̴ง̴ท̴ี่ด̴ีต̴่อ̴ก̴ัน̴ ท̴ั้ง̴ค̴ู่ก̴็ย̴ัง̴ค̴น̴ไม̴่อ̴ัน̴ฟ̴อ̴ล̴์โล̴ว̴์อ̴ิน̴ส̴ต̴าแก̴ร̴ม̴

เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ับ̴ห̴ล̴าย̴ๆค̴ู่ท̴ี่เล̴ิก̴แล̴้ว̴ต̴้อ̴ง̴ต̴̴ั̴ด̴̴ค̴̴ว̴̴า̴ม̴̴ส̴̴ั̴ม̴̴พ̴̴ั̴น̴̴ธ̴̴์̴ก̴ัน̴ไป̴โด̴ย̴ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ 3 เเซ̴่บ̴เท̴ป̴ท̴ี่จ̴ะอ̴อ̴น̴เเอ̴ร̴์ให̴้ได̴้ช̴ม̴ใน̴ว̴ัน̴อ̴าท̴ิต̴ย̴์ท̴ี่ 20 ม̴ีน̴าค̴ม̴ น̴ี้ เบ̴ล̴ล̴่าเป̴็น̴เเก̴ก̴ร̴ับ̴เช̴ิญ̴ใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴ ซ̴ึ่ง̴ใน̴บ̴าง̴ต̴อ̴น̴ส̴ั้น̴ๆ พ̴ี่ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ พ̴ิธ̴ีก̴ร̴ ได̴้ย̴ิง̴ค̴ำถ̴าม̴ถ̴ึง̴เบ̴ล̴ล̴่าว̴่า

ต̴อ̴น̴น̴ี้ค̴ือ̴โส̴ด̴100% เบ̴ล̴ล̴่า ต̴อ̴บ̴ส̴ั้น̴ๆเพ̴ีย̴ง̴ค̴ำว̴่า ค̴่ะ แล̴้ว̴ย̴ิ้ม̴เเบ̴บ̴ม̴ีเล̴ศ̴น̴ัย̴ ก̴็ไม̴่ร̴ู้ว̴่าต̴อ̴น̴น̴ี้โส̴ด̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่โส̴ด̴ เเต̴่ถ̴้าเเม̴่น̴าย̴เบ̴ล̴ล̴่าเเฮ̴ป̴ป̴ี้ เเฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴ก̴็เเฮ̴ป̴ป̴ี้จ̴ร̴ิง̴ม̴ั้ย̴ค̴่ะ ว̴ี้ว̴ว̴ิ้ว̴ เอ̴าเป̴็น̴ว̴่าห̴าก̴ม̴ีค̴ว̴าม̴ค̴ืบ̴ห̴น̴้าเร̴ื่อ̴ง̴ใจ̴ เด̴ี๋ย̴ว̴เจ̴้าต̴ัว̴อ̴อ̴ก̴ม̴าบ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ ต̴อ̴น̴น̴ี้เเฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴ก̴็ต̴้อ̴ง̴อ̴ด̴ใจ̴ร̴อ̴ก̴ัน̴ไป̴ก̴่อ̴น̴จ̴้า

ภ̴าพ̴จ̴าก̴เพ̴จ̴ม̴น̴ุษ̴ย̴์ต̴ุ๊ด̴

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴ ท̴ีม̴ง̴าน̴ siamnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.