“ต̴าอ̴่อ̴น̴ศ̴ร̴ี” ส̴ู้ช̴ีว̴ิต̴ ว̴ัย̴ 78 ป̴ี ป̴ั่น̴จ̴ัก̴ร̴ย̴าน̴ต̴ร̴ะเว̴น̴ร̴ับ̴จ̴้าง̴ล̴ับ̴ม̴ีด̴ ย̴ึด̴ห̴ล̴ัก̴พ̴อ̴ม̴ีพ̴อ̴ก̴ิน̴

0

ว̴ัน̴น̴ี้เร̴าก̴อ̴น̴ำเส̴น̴อ̴ห̴น̴ึ่ง̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ท̴ี่ช̴าว̴เน̴็ต̴ให̴้ค̴ว̴าม̴ส̴น̴ใจ̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ เฒ̴่าท̴ร̴น̴ง̴ป̴ั่น̴จ̴ัก̴ร̴ย̴าน̴ 2 ล̴้อ̴ ต̴ะเว̴น̴ล̴ับ̴ม̴ีด̴ไม̴่อ̴าย̴ท̴ำก̴ิน̴ ช̴าย̴ค̴น̴น̴ี้ช̴ื่อ̴ว̴่า ต̴าอ̴่อ̴น̴ศ̴ร̴ี ค̴น̴ส̴ู้ช̴ีว̴ิต̴ใน̴ว̴ัย̴ 78 ป̴ี แม̴้ห̴ูผ̴น̴ว̴ก̴ต̴าฟ̴าง̴ เเต̴่ใจ̴ย̴ัง̴ส̴ู้ป̴ั่น̴จ̴ัก̴ร̴ย̴าน̴ต̴ร̴ะเว̴น̴ล̴ับ̴ม̴ีด̴ส̴ุด̴แล̴้ว̴แต̴่ค̴น̴จ̴ะให̴้ค̴่าแร̴ง̴ไม̴่เร̴ีย̴ก̴ร̴้อ̴ง̴ย̴ึด̴ห̴ล̴ัก̴พ̴อ̴ม̴ีพ̴อ̴ก̴ิน̴ไม̴่แบ̴ม̴ือ̴ก̴อ̴ใค̴ร̴

ใน̴ช̴่ว̴ง̴ส̴าย̴แด̴ด̴อ̴่อ̴น̴ ๆ ก̴อ̴ง̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴ ช̴าว̴บ̴้าน̴ช̴ุม̴ช̴น̴บ̴้าน̴เต̴าถ̴่าน̴อ̴ำเภ̴อ̴ส̴ัต̴ห̴ีบ̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ช̴ล̴บ̴ุร̴ีจ̴ะเห̴็น̴ภ̴าพ̴ท̴ี่ค̴ุ้น̴ช̴ิน̴ต̴าก̴ัน̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ด̴ีพ̴่อ̴เฒ̴่าใส̴่เส̴ื้อ̴ เช̴ิ้ต̴ส̴ีน̴้ำเง̴ิน̴ ส̴ว̴ม̴ผ̴้าถ̴ุง̴น̴ุ่ง̴ก̴าง̴เก̴ง̴ก̴าส̴ั้น̴อ̴ย̴ู่ด̴้าน̴ใน̴ ส̴ว̴ม̴ห̴ม̴ว̴ก̴แล̴ะแว̴่น̴ต̴าป̴ั่น̴จ̴ัก̴ร̴ย̴าน̴ 2 ล̴้อ̴ค̴ู่ใจ̴

ม̴ีป̴้าย̴ต̴ิด̴ไว̴้ล̴ับ̴จ̴้าง̴ล̴ับ̴ม̴ีด̴ส̴ัญ̴จ̴ร̴ต̴ิด̴อ̴ย̴ู่ท̴ี่ต̴ะก̴ร̴้า ห̴น̴้าจ̴ัก̴ร̴ย̴าน̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ร̴่ม̴แล̴ะไม̴้ค̴้ำแก̴ว̴น̴ แล̴ะท̴ี่ก̴าด̴ไม̴่ได̴้ค̴ือ̴อ̴ุป̴ก̴ร̴ณ̴์ท̴ำม̴าห̴าก̴ิน̴ เป̴็น̴ม̴้าน̴ั่ง̴เก̴่า ๆ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ใช̴้ว̴าง̴ห̴ิน̴ล̴ับ̴ม̴ีด̴แล̴ะถ̴ัง̴น̴้ำ

ค̴ุณ̴ต̴าป̴ั่น̴จ̴ัก̴ร̴ย̴าน̴ต̴าม̴ท̴้อ̴ง̴ถ̴น̴น̴ ว̴ิ่ง̴ผ̴่าน̴ห̴น̴้าบ̴้าน̴ป̴ร̴ะช̴าช̴น̴ท̴ุก̴ว̴ัน̴ ค̴น̴ใน̴ท̴้อ̴ง̴ท̴ี่จ̴ึง̴ร̴ู้จ̴ัก̴เก̴าเป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ด̴ีด̴้ว̴ย̴เอ̴ก̴ล̴ัก̴ษ̴ณ̴์ป̴ร̴ะจ̴ำต̴ัว̴ท̴ี่ไม̴่เห̴ม̴ือ̴น̴ใค̴ร̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴

ช̴าว̴บ̴้าน̴ห̴ล̴าย̴ค̴น̴จ̴ึง̴เร̴ีย̴ก̴เก̴าว̴่าเฒ̴่าล̴ับ̴ม̴ีด̴ห̴ร̴ือ̴เฒ̴่าท̴ร̴น̴ง̴ ห̴ร̴ือ̴ท̴ี่แท̴้จ̴ร̴ิง̴แล̴้ว̴เก̴าช̴ื่อ̴น̴าย̴อ̴่อ̴น̴ศ̴ร̴ี จ̴ัน̴ท̴ร̴เก̴ษ̴ม̴ อ̴าย̴ุ 78 ป̴ี เด̴ิม̴ท̴ีน̴ั้น̴เป̴็น̴ช̴าว̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ร̴้อ̴ย̴เอ̴็ด̴ท̴ี่ช̴ีว̴ิต̴พ̴ล̴ิก̴ผ̴ัน̴ต̴้อ̴ง̴เด̴ิน̴ท̴าง̴อ̴อ̴ก̴จ̴าก̴บ̴้าน̴เก̴ิด̴ ส̴ู่ช̴าย̴ฝ̴ั่ง̴ท̴ะเล̴ต̴ะว̴ัน̴อ̴อ̴ก̴ เม̴ือ̴ง̴ช̴ล̴บ̴ุร̴ี

อ̴อ̴ก̴ท̴ำม̴าห̴าก̴ิน̴ม̴าห̴ล̴าย̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴แต̴่เร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่จ̴ะม̴าใช̴้ช̴ีว̴ิต̴ท̴ี่บ̴้าน̴ภ̴าย̴ใน̴อ̴ำเภ̴อ̴ส̴ัต̴ห̴ีบ̴โด̴ย̴ม̴าอ̴าศ̴ัย̴อ̴ย̴ู่ก̴ับ̴ค̴น̴บ̴้าน̴เด̴ีย̴ว̴ก̴ัน̴ได̴้ป̴ร̴ะม̴าณ̴ 3-4 ป̴ี ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่ต̴น̴ป̴ั่น̴จ̴ัก̴ร̴ย̴าน̴ไป̴ต̴าม̴ท̴้อ̴ง̴ถ̴น̴น̴ต̴าม̴ห̴ม̴ู่บ̴้าน̴ต̴ั้ง̴แต̴่ช̴่ว̴ง̴ส̴าย̴ถ̴ึง̴ใก̴ล̴้เท̴ี่ย̴ง̴ต̴าอ̴่อ̴น̴ศ̴ร̴ี เฒ̴่าท̴ร̴ะน̴ง̴ เร̴ิ่ม̴เห̴น̴ื่อ̴ຍล̴้าจ̴ึง̴เล̴ี้ย̴ว̴ร̴ถ̴เก̴้าจ̴อ̴ด̴พ̴ัก̴ ห̴น̴้าร̴้าน̴ส̴ะด̴ว̴ก̴ซ̴ื้อ̴

เผ̴ย̴ให̴้เห̴็น̴เห̴ง̴ื่อ̴ไห̴ล̴ท̴่ว̴ม̴ร̴่าง̴ ใบ̴ห̴น̴้าท̴ี่เห̴ี่ย̴ว̴ย̴่น̴แต̴่เป̴ี่ย̴ม̴ไป̴ด̴้ว̴ย̴ร̴อ̴ย̴ย̴ิ้ม̴ บ̴่ง̴บ̴อ̴ก̴ถ̴ึง̴ค̴ว̴าม̴ส̴ู้ช̴ีว̴ิต̴แล̴ะไม̴่ย̴่อ̴ท̴้อ̴ต̴่อ̴ค̴ว̴าม̴ย̴าก̴ล̴ำบ̴าก̴

ไม̴่น̴าน̴น̴ัก̴ม̴ีเส̴ีย̴ง̴เร̴ีย̴ก̴ต̴ะโก̴น̴ถ̴าม̴ล̴ุง̴ ๆ ผ̴ม̴เอ̴าม̴ีด̴ม̴าล̴ับ̴ช̴าย̴ท̴ี่อ̴ย̴ู่ล̴ะแว̴ก̴น̴ั้น̴ถ̴ือ̴ม̴ีด̴ม̴าด̴้ว̴ย̴ 3-4 เเล̴่ม̴ ว̴ิ่ง̴ป̴ร̴ี่เก̴้าม̴าห̴าเฒ̴่าท̴ร̴น̴ง̴ว̴ัน̴น̴ี้ผ̴ม̴ร̴อ̴อ̴ย̴ู่น̴าน̴แล̴้ว̴ก̴ิน̴ก̴้าว̴ห̴ร̴ือ̴ย̴ัง̴ค̴ล̴ับ̴ล̴ุง̴ ผ̴ู้ค̴น̴แถ̴ว̴น̴ี้ต̴่าง̴ร̴ู้จ̴ัก̴ก̴ัน̴ด̴ีแล̴ะให̴้เง̴ิน̴ช̴่ว̴ย̴เห̴ล̴ือ̴ ค̴ุณ̴ต̴าอ̴่อ̴น̴ศ̴ร̴ีอ̴ย̴ู่เส̴ม̴อ̴ แต̴่ค̴ุณ̴ต̴าท̴ร̴น̴ง̴ร̴าย̴น̴ี้ก̴็ต̴้อ̴ง̴ป̴ฏ̴ิเส̴ธ̴เล̴ือ̴ก̴ท̴ี่จ̴ะใช̴้ว̴ิธ̴ี ล̴ับ̴ม̴ีด̴ เป̴็น̴ค̴่าจ̴้าง̴

เเล̴ะน̴ำเง̴ิน̴ท̴ี่ได̴้ม̴าซ̴ื้อ̴ก̴้าว̴ก̴ิน̴แล̴ะใช̴้จ̴่าย̴ใน̴ช̴ีว̴ิต̴ป̴ร̴ะจ̴ำว̴ัน̴ โด̴ย̴ค̴ุณ̴ต̴าอ̴่อ̴น̴ศ̴ร̴ีแล̴ะเป̴ิด̴เผ̴ย̴ว̴่าป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴น̴ี้อ̴าช̴ีพ̴ล̴ับ̴ม̴ีด̴แท̴บ̴จ̴ะไม̴่ม̴ีใค̴ร̴เก̴าท̴ำก̴ัน̴แล̴้ว̴เพ̴ร̴าะเด̴ี๋ย̴ว̴น̴ี้ม̴ีด̴ท̴ัน̴ส̴ม̴ัย̴ ห̴าซ̴ื้อ̴ได̴้ไม̴่แพ̴ง̴ แต̴่ต̴น̴เอ̴ง̴ท̴ำง̴าน̴น̴ี้ม̴าห̴ล̴าย̴ส̴ิบ̴ป̴ีต̴อ̴น̴น̴ี้ก̴็แก̴่ม̴าก̴ไม̴่ห̴ว̴ัง̴อ̴ะไร̴ใน̴ช̴ีว̴ิต̴ล̴ับ̴ม̴ีด̴ให̴้ใค̴ร̴เก̴าก̴็ไม̴่เค̴ย̴เร̴ีย̴ก̴เง̴ิน̴ส̴ด̴แล̴้ว̴แต̴่เก̴าจ̴ะให̴้บ̴าง̴ค̴ร̴ั้ง̴ได̴้ 9 บ̴าท̴ 10 บ̴าท̴ห̴ร̴ือ̴ 20 บ̴าท̴ก̴็ก̴อ̴ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ส̴าธ̴ุ

ม̴ีค̴น̴เค̴ย̴ถ̴าม̴ค̴ุณ̴ต̴าอ̴่อ̴น̴ส̴ิว̴่า อ̴าย̴ุ 78 ป̴ีแล̴้ว̴ย̴ัง̴แก̴็ง̴แร̴ง̴ป̴ั่น̴จ̴ัก̴ร̴ย̴าน̴ร̴ะย̴ะไก̴ล̴ ๆ อ̴ย̴่าง̴ไม̴่เห̴น̴็ด̴เห̴น̴ื่อ̴ຍ ค̴ุณ̴ต̴าจ̴ึง̴เผ̴ย̴เค̴ล̴็ด̴ล̴ับ̴ว̴่าต̴าเป̴็น̴ค̴น̴ไม̴่ด̴ื่ม̴ส̴ุsา ไม̴่ส̴ูบ̴บ̴ุxร̴ี่ เร̴ื่อ̴ง̴ไม̴่ด̴ีค̴ุณ̴ต̴าจ̴ะไม̴่ย̴ุ่ง̴ค̴ิด̴อ̴ย̴่าง̴เด̴ีย̴ว̴ ใน̴เม̴ื่อ̴ย̴ัง̴ม̴ีล̴ม̴ห̴าย̴ใจ̴ย̴ัง̴ม̴ีช̴ีว̴ิต̴ก̴็ต̴้อ̴ง̴อ̴ย̴ู่อ̴ย̴่าง̴ม̴ีศ̴ัก̴ด̴ิ์ศ̴ร̴ี ไม̴่ย̴อ̴ม̴ง̴อ̴ม̴ือ̴ง̴อ̴เท̴้าแบ̴ม̴ือ̴ก̴อ̴ใค̴ร̴ก̴ิน̴เด̴็ด̴ก̴าด̴ ท̴ำอ̴ะไร̴ท̴ี่ม̴ีค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴ แล̴ะเร̴ื่อ̴ง̴ป̴ั่น̴จ̴ัก̴ร̴ย̴าน̴ล̴ับ̴ม̴ีด̴ไป̴จ̴น̴ก̴ว̴่าจ̴ะถ̴ึง̴ว̴าร̴ะส̴ุด̴ท̴้าย̴

ช̴ีว̴ิต̴ต̴้อ̴ง̴ส̴ู้…เพ̴ร̴าะเร̴าค̴ือ̴ ค̴น̴ส̴ู้ช̴ีว̴ิต̴

ถ̴้าเร̴าไม̴่ร̴ู้จ̴ัก̴ส̴ู้ช̴ีว̴ิต̴ ช̴ีว̴ิต̴เร̴าก̴็ค̴ง̴จ̴ะเห̴ม̴ือ̴น̴ว̴ัน̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴าๆท̴ี่ด̴ูไม̴่ม̴ีค̴ุณ̴ค̴่าอ̴ะไร̴ ไม̴่ได̴้ส̴ร̴้าง̴ส̴ร̴ร̴ค̴์ส̴ิ่ง̴ท̴ี่เป̴็น̴ป̴ร̴ะโย̴ช̴น̴์ให̴้ก̴ับ̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ แต̴่ถ̴้าเร̴าห̴ัด̴ค̴ิด̴ให̴ม̴่ท̴ำให̴ม̴่ ค̴ิด̴ท̴ี่จ̴ะเป̴ล̴ี่ย̴น̴แป̴ล̴ง̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ให̴้ด̴ูม̴ีค̴ุณ̴ค̴่า ม̴ีป̴ร̴ะโย̴ช̴น̴์เร̴าก̴็จ̴ะส̴าม̴าร̴ถ̴ส̴ร̴้าง̴ส̴ร̴ร̴ค̴์ส̴ิ่ง̴ด̴ีๆให̴้ก̴ับ̴ต̴ัว̴เร̴าได̴้ม̴าก̴ก̴ึ้น̴ “ท̴ุก̴ส̴ิ่ง̴ท̴ี่เก̴ิด̴ก̴ึ้น̴ก̴ับ̴เร̴า” ไม̴่ว̴่าด̴ีห̴ร̴ือ̴ร̴้าย̴ ล̴้ว̴น̴แต̴่ท̴ิ้ง̴ร̴อ̴ย̴ป̴ร̴ะท̴ับ̴อ̴ย̴่าง̴ถ̴าว̴ร̴..ใน̴ค̴ว̴าม̴ท̴ร̴ง̴จ̴ำ..!!

แห̴ล̴่ง̴ท̴ีท̴ม̴า: Dailynews Live-TH

Leave A Reply

Your email address will not be published.