น̴้อ̴ง̴เว̴ฟ̴ ค̴ู่ร̴ัก̴ต̴่าง̴ว̴ัย̴ล̴่าส̴ุด̴ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴แล̴้ว̴

0

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าห̴ล̴ัง̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ร̴ัก̴ต̴่าง̴ว̴ัย̴ก̴อ̴ง̴พ̴ี่พ̴ร̴ ก̴ับ̴น̴้อ̴ง̴เว̴ฟ̴ ถ̴ูก̴เป̴ิด̴เผ̴ย̴ใน̴โล̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴ ต̴่าง̴ก̴็ม̴ีช̴าว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴เก̴้าม̴าแส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴ก̴ัน̴เป̴็น̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴ แล̴ะย̴ัง̴ค̴ง̴ม̴ีก̴ร̴ะแส̴อ̴อ̴ก̴ม̴าเร̴ื่อ̴ย̴ๆ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ค̴ู่ร̴ัก̴ต̴่าง̴ว̴ัย̴ พ̴ี่พ̴ร̴ – น̴้อ̴ง̴เว̴ฟ̴ ท̴ี่โด̴่ง̴ด̴ัง̴ใน̴ TikTok จ̴น̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ม̴ีก̴็ม̴ีก̴ร̴ะแส̴เพ̴ิ่ม̴ก̴ึ้น̴ม̴าก̴ว̴่าเด̴ิม̴จ̴าก̴ก̴าร̴ท̴ี่ได̴้ไป̴ส̴ัม̴ภ̴าษ̴ณ̴์ใน̴ส̴ื่อ̴ต̴่าง̴ๆ ได̴้ร̴ับ̴โอ̴ก̴าส̴เซ̴็น̴ส̴ัญ̴ญ̴าอ̴ย̴ู่ค̴่าย̴ไห̴ท̴อ̴ง̴ค̴ำ ก̴อ̴ง̴น̴าย̴ป̴ร̴ะจ̴ัก̴ษ̴์ช̴ัย̴ ไห̴ท̴อ̴ง̴ค̴ำ

ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าห̴ล̴ัง̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ร̴ัก̴ต̴่าง̴ว̴ัย̴ก̴อ̴ง̴น̴้อ̴ง̴เว̴ฟ̴ก̴ับ̴พ̴ี่พ̴ร̴ถ̴ูก̴เป̴ิด̴เผ̴ย̴ก̴็ม̴ีค̴น̴เก̴้าม̴าแซ̴ะอ̴ย̴ู่ต̴ล̴อ̴ด̴ แต̴่ท̴ั้ง̴ค̴ู่ก̴็ไม̴่ได̴้ต̴อ̴บ̴โต̴้แต̴่อ̴ย̴่าง̴ใด̴

แล̴ะล̴่าส̴ุด̴ท̴ำพ̴บ̴ว̴่า TikTok น̴้อ̴ง̴เว̴ฟ̴ ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ค̴ล̴ิป̴ใส̴่ช̴ุด̴น̴ัก̴เร̴ีย̴น̴ร̴ะบ̴ุว̴่า ก̴ล̴ับ̴ม̴าบ̴้าน̴เเล̴้ว̴ว̴ว̴ว̴ว̴ ง̴าน̴น̴ี้ก̴็ย̴ัง̴ค̴ง̴ม̴ีค̴น̴เก̴้าม̴าแซ̴ะไม̴่เล̴ิก̴ แต̴่ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าน̴้อ̴ง̴เว̴ฟ̴ก̴็ย̴ัง̴ค̴ง̴อ̴ด̴ท̴น̴แล̴ะต̴อ̴บ̴ค̴ำถ̴าม̴เห̴ล̴่าน̴ั้น̴อ̴ย̴่าง̴ส̴ุภ̴าพ̴ ห̴ล̴ัง̴ค̴น̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ว̴่าค̴ล̴ิป̴น̴ี้พ̴ี่พ̴ร̴ห̴าย̴ไป̴ไห̴น̴

ชมคลิปคลิก

ขอบคุณ maephon

Leave A Reply

Your email address will not be published.