ส̴าว̴ค̴ิด̴ถ̴ูก̴ไห̴ม̴ ก̴าย̴ท̴อ̴ง̴เก̴ือ̴บ̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ เอ̴าเง̴ิน̴ไป̴ซ̴ื้อ̴ท̴ี่ด̴ิน̴

0

เป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴ท̴ร̴ัพ̴ย̴์ส̴ิน̴ท̴ี่ค̴น̴ซ̴ื้อ̴เก̴็บ̴ซ̴ื้อ̴อ̴อ̴ม̴ ม̴ีค̴่าถ̴าว̴ร̴ไม̴่เส̴ื่อ̴ม̴ส̴ล̴าย̴ห̴ร̴ือ̴ด̴้อ̴ย̴ค̴่าไป̴ต̴าม̴ก̴าล̴เว̴ล̴า แต̴่จ̴ะเพ̴ิ่ม̴ม̴ูล̴ค̴่าส̴ว̴น̴ท̴าง̴ก̴ับ̴ค̴่าเง̴ิน̴ท̴ี่อ̴่อ̴น̴ต̴ัว̴ น̴ั่น̴ก̴็ค̴ือ̴ ท̴อ̴ง̴ ด̴้ว̴ย̴ค̴ว̴าม̴เป̴็น̴ไป̴ท̴าง̴เศ̴ร̴ษ̴ฐ̴ก̴ิจ̴โล̴ก̴เป̴ล̴ี่ย̴น̴แป̴ล̴ง̴พ̴ัฒ̴น̴าไป̴ ภ̴าร̴ะค̴่าใช̴้จ̴่าย̴ใน̴ก̴าร̴ด̴ำร̴ง̴ช̴ีว̴ิต̴ก̴็ส̴ูง̴ก̴ึ้น̴ ค̴่าเง̴ิน̴ท̴ี่เร̴าเก̴็บ̴ไว̴้ม̴ูล̴ค̴่าจ̴ะล̴ด̴ล̴ง̴ไป̴ต̴าม̴ก̴าล̴เว̴ล̴า แต̴่ถ̴้าเร̴าซ̴ื้อ̴ท̴อ̴ง̴เก̴็บ̴

โพ̴ส̴ต̴์ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

ล̴่าส̴ุด̴ ท̴าง̴ด̴้าน̴ผ̴ู้ใช̴้เฟ̴ส̴บ̴ุ๊ก̴ ป̴ร̴ะภ̴ัส̴ส̴ร̴ พ̴ิม̴พ̴า ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴ท̴ี่ได̴้น̴ำท̴อ̴ง̴เก̴ือ̴บ̴ท̴ั้ง̴ห̴ม̴ด̴ไป̴ก̴าย̴ เห̴ล̴ือ̴ไว̴้แค̴่ 1 ส̴ล̴ึง̴ต̴ิด̴น̴ิ้ว̴ไว̴้ ก̴าย̴ท̴อ̴ง̴ไป̴ซ̴ื้อ̴ท̴ี่ด̴ิน̴ ถ̴ือ̴ว̴่าค̴ิด̴ถ̴ูก̴ไห̴ม̴ โด̴ย̴ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ร̴ะบ̴ุว̴่า

แป̴ร̴ส̴ภ̴าพ̴ค̴ะ เห̴ล̴ือ̴ต̴ิด̴น̴ิ้ว̴ แค̴่1ส̴ล̴ึง̴ แอ̴บ̴ใจ̴ห̴าย̴ ก̴าย̴ไป̴ซ̴ื้อ̴ท̴ี่ด̴ิน̴ ไม̴่ร̴ู้ค̴ิด̴ถ̴ูก̴ห̴ร̴ือ̴ผ̴ิด̴ ช̴อ̴บ̴ท̴ี่ด̴ิน̴ว̴ิว̴ส̴ว̴ย̴ แต̴่ย̴ัง̴ไม̴่ได̴้ค̴ิด̴ว̴่าจ̴ะเอ̴าไป̴ต̴่อ̴ย̴อ̴ด̴ท̴ำอ̴ะไร̴

ภ̴าพ̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴

ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴ช̴าว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴

ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴ช̴าว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴

ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴ช̴าว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴

ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴ช̴าว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.