“น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุช̴” ส̴ะใภ̴้ส̴ิง̴ห̴์ อ̴ว̴ด̴โม̴เม̴น̴ต̴์ โผ̴ล̴่เซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์ “ก̴๊อ̴ต̴ จ̴ิร̴าย̴ุ” ใน̴ว̴ัน̴เก̴ิด̴

0

ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าล̴่าส̴ุด̴ “น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุช̴” ส̴ะใภ̴้ส̴ิง̴ห̴์ น̴ั้น̴ก̴็ได̴้อ̴ว̴ด̴โม̴เม̴น̴ต̴์ โผ̴ล̴่เซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์ “ก̴๊อ̴ต̴ จ̴ิร̴าย̴ุ” ใน̴ว̴ัน̴เก̴ิด̴ อ̴บ̴อ̴ุ่น̴ห̴ัว̴ใจ̴ม̴าก̴!

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าค̴ง̴แท̴บ̴ไม̴่ม̴ีใค̴ร̴ ไม̴่ร̴ู้จ̴ัก̴น̴าง̴เอ̴ก̴ส̴าว̴ ท̴ี่ม̴าก̴ค̴ว̴าม̴ส̴าม̴าร̴ถ̴ อ̴ย̴่าง̴ส̴าว̴  “น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุช̴ ภ̴ิร̴ม̴ย̴์ภ̴ัก̴ด̴ี” เป̴็น̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ช̴าว̴ไท̴ย̴ โด̴ย̴ด̴้าน̴ช̴ีว̴ิต̴ค̴ู่น̴ั้น̴ “น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุช̴”  ได̴้จ̴ูง̴ม̴ือ̴ ต̴๊อ̴ด̴  ป̴ิต̴ิ ภ̴ิร̴ม̴ย̴์ภ̴ัก̴ด̴ี ท̴าย̴าท̴อ̴าณ̴าจ̴ัก̴ร̴ส̴ิง̴ห̴์อ̴ัน̴ย̴ิ่ง̴ให̴ญ̴่ แต̴่ง̴ง̴าน̴ก̴ัน̴ไป̴เม̴ื่อ̴ป̴ี 2552 เเล̴ะจ̴ว̴บ̴จ̴น̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴ค̴ู่ก̴ัน̴ใน̴ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴

น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุ่น̴ ว̴ัน̴เก̴ิด̴ ก̴๊อ̴ต̴ จ̴ิร̴าย̴ุ เซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์

น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุ่น̴ ว̴ัน̴เก̴ิด̴ ก̴๊อ̴ต̴ จ̴ิร̴าย̴ุ เซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์

ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าล̴่าส̴ุด̴  “น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุช̴” ส̴ะใภ̴้ส̴ิง̴ห̴์ น̴ั้น̴ก̴็ได̴้อ̴ว̴ด̴โม̴เม̴น̴ต̴์ โผ̴ล̴่เซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์ “ก̴๊อ̴ต̴ จ̴ิร̴าย̴ุ” ใน̴ว̴ัน̴เก̴ิด̴ อ̴บ̴อ̴ุ่น̴ห̴ัว̴ใจ̴ม̴าก̴​ โด̴ย̴ง̴าน̴น̴ี้  “น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุช̴” ก̴็ได̴้โพ̴ส̴ต̴์อ̴ว̴ย̴พ̴ร̴ว̴ัน̴เก̴ิด̴ว̴่า ฮ̴ป̴บ̴ด̴ จ̴้าาาา…เจ̴้าห̴ม̴ูอ̴้ว̴น̴  @godfather1632

น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุ่น̴ ว̴ัน̴เก̴ิด̴ ก̴๊อ̴ต̴ จ̴ิร̴าย̴ุ เซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์

อ̴ีก̴ท̴ั้ง̴ “น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุช̴” ก̴็ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ร̴ะบ̴ุก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า  ค̴ิ ด̴ ถ̴ึ ง̴ พ̴ ว̴ ก̴ เ ร̴ า … ป̴่ ะ  ใน̴ก̴ณ̴ะท̴ี่ “ก̴๊อ̴ต̴ จ̴ิร̴าย̴ุ” ก̴็ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ไอ̴จ̴ีต̴ัว̴เอ̴ง̴ว̴่า ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ค̴ร̴้าบ̴ ร̴ัก̴จ̴ุง̴เบ̴ย̴

น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุ่น̴ ว̴ัน̴เก̴ิด̴ ก̴๊อ̴ต̴ จ̴ิร̴าย̴ุ เซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์

น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุ่น̴ ว̴ัน̴เก̴ิด̴ ก̴๊อ̴ต̴ จ̴ิร̴าย̴ุ เซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์

น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุ่น̴ ว̴ัน̴เก̴ิด̴ ก̴๊อ̴ต̴ จ̴ิร̴าย̴ุ เซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์

น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุ่น̴ ว̴ัน̴เก̴ิด̴ ก̴๊อ̴ต̴ จ̴ิร̴าย̴ุ เซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์

น̴ุ่น̴ ว̴ร̴น̴ุ่น̴ ว̴ัน̴เก̴ิด̴ ก̴๊อ̴ต̴ จ̴ิร̴าย̴ุ เซ̴อ̴ร̴์ไพ̴ร̴ส̴์

Leave A Reply

Your email address will not be published.