เป̴ิด̴ต̴ัว̴ ส̴าม̴ีห̴ล̴่อ̴ร̴ะด̴ับ̴น̴าย̴แบ̴บ̴ก̴อ̴ง̴ “อ̴.ป̴ว̴ิน̴” เต̴ร̴ีย̴ม̴จ̴ัด̴ง̴าน̴แต̴่ง̴ส̴ุด̴ห̴ร̴ูก̴ล̴าง̴ป̴าร̴ีส̴

0

อ̴.ป̴ว̴ิน̴ ช̴ัช̴ว̴าล̴พ̴ง̴ศ̴์พ̴ัน̴ธ̴์ เป̴ิด̴ภ̴าพ̴พ̴ร̴ีเว̴ด̴ด̴ิ้ง̴ส̴ุด̴โร̴แม̴น̴ต̴ิก̴ ใน̴ก̴ร̴ุง̴ป̴าร̴ีส̴ ฉ̴าก̴ห̴ล̴ัง̴เป̴็น̴ห̴อ̴ไอ̴เฟ̴ล̴ ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ฝ̴ร̴ั่ง̴เศ̴ส̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴เป̴ิด̴ต̴ัว̴ส̴าม̴ีอ̴ย̴่าง̴เป̴็น̴ท̴าง̴ก̴าร̴ บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ง̴าน̴ด̴ีส̴ุด̴ ๆ

เป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴ค̴น̴ท̴ี่เป̴็น̴ก̴ว̴ัญ̴ใจ̴ช̴าว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴ส̴าย̴ก̴าร̴เม̴ือ̴ง̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ “อ̴.ป̴ว̴ิน̴” ช̴ัช̴ว̴าล̴พ̴ง̴ศ̴์พ̴ัน̴ธ̴์ น̴ัก̴ว̴ิช̴าก̴าร̴ อ̴ด̴ีต̴ก̴้าร̴าช̴ก̴าร̴ป̴ร̴ะจ̴ำก̴ร̴ะท̴ร̴ว̴ง̴ก̴าร̴ต̴่าง̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴เป̴็น̴อ̴าจ̴าร̴ย̴์ป̴ร̴ะจ̴ำศ̴ูน̴ย̴์เอ̴เช̴ีย̴ต̴ะว̴ัน̴อ̴อ̴ก̴เฉ̴ีย̴ง̴ใต̴้ศ̴ึก̴ษ̴าก̴อ̴ง̴ม̴ห̴าว̴ิท̴ย̴าล̴ัย̴เก̴ีย̴ว̴โต̴ ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ญ̴ี่ป̴ุ่น̴ ท̴ี่ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้เจ̴้าต̴ัว̴อ̴อ̴ก̴ม̴าป̴ร̴ะก̴าศ̴ก̴่าว̴ด̴ีว̴่าก̴ำล̴ัง̴จ̴ะเก̴้าพ̴ิธ̴ีแต̴่ง̴ง̴าน̴ใน̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 31 ม̴ีน̴าค̴ม̴ 2565 ท̴ี่ก̴ร̴ุง̴ป̴าร̴ีส̴ ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ฝ̴ร̴ั่ง̴เศ̴ส̴

ล̴่าส̴ุด̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ 18 ม̴ี.ค̴. “อ̴.ป̴ว̴ิน̴” โพ̴ส̴ต̴์ผ̴่าน̴ เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴ส̴่ว̴น̴ต̴ัว̴ Pavin Chachavalpongpun เผ̴ย̴ภ̴าพ̴พ̴ร̴ีเว̴ด̴ด̴ิ้ง̴ส̴ุด̴ห̴ว̴าน̴ฉ̴าก̴ห̴ล̴ัง̴เป̴็น̴ห̴อ̴ไอ̴เฟ̴ล̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ว̴่า “พ̴ร̴ีเว̴้ด̴ด̴ิ้ง̴ว̴ัน̴น̴ี้ค̴่ะ Love you Alex” เป̴็น̴ภ̴าพ̴ท̴ี่ม̴ีก̴าร̴ค̴ุก̴เก̴่าพ̴ร̴้อ̴ม̴ย̴ื่น̴แห̴ว̴น̴ ด̴้าน̴ห̴ล̴ัง̴เป̴็น̴โล̴เค̴ช̴ั่น̴ส̴ุด̴ไอ̴ค̴อ̴น̴น̴ิค̴อ̴ย̴่าง̴ห̴อ̴ไอ̴เฟ̴ล̴

ท̴ั้ง̴น̴ี้เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 14 ม̴ี.ค̴.​ ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า “อ̴.ป̴ว̴ิน̴” ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ป̴ร̴ะก̴าศ̴ก̴่าว̴ด̴ี เน̴ื่อ̴ง̴ใน̴โอ̴ก̴าส̴ท̴ี่ต̴น̴เอ̴ง̴น̴ั้น̴ก̴ำล̴ัง̴จ̴ะแต̴่ง̴ง̴าน̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴ก̴าร̴์ด̴ง̴าน̴แต̴่ง̴ โด̴ย̴เป̴ิด̴เผ̴ย̴ช̴ื่อ̴เจ̴้าบ̴่าว̴ค̴ือ̴ Alexander Fiennes-Smith โด̴ย̴จ̴ะม̴ีง̴าน̴พ̴ร̴ีเว̴ด̴ด̴ิ้ง̴ ใน̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 18 ม̴ีน̴าค̴ม̴ แล̴ะจ̴ัด̴ง̴าน̴เล̴ี้ย̴ง̴ใน̴ห̴ม̴ู่เพ̴ื่อ̴น̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ 19 ม̴ีน̴าค̴ม̴ ก̴่อ̴น̴จ̴ะเก̴้าพ̴ิธ̴ีแต̴่ง̴ง̴าน̴ใน̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 31 ม̴ีน̴าค̴ม̴ ท̴ี่ก̴ร̴ุง̴ป̴าร̴ีส̴ ป̴ร̴ะเท̴ศ̴ฝ̴ร̴ั่ง̴เศ̴ส̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.