ผ̴ู้ร̴้าย̴ส̴าย̴ห̴ว̴าน̴ ห̴น̴ุ่ม̴ต̴ก̴ง̴าน̴เอ̴าม̴ีด̴จ̴ี้ส̴าว̴เซ̴เว̴่น̴เพ̴ร̴าะอ̴ย̴าก̴ก̴ิน̴ช̴็อ̴ก̴โก̴แล̴ต̴

0

ห̴น̴ุ่ม̴ต̴ก̴ง̴าน̴อ̴ย̴าก̴ก̴ิน̴ช̴็อ̴ก̴โก̴แล̴ต̴เอ̴าม̴ีด̴จ̴ี้ส̴าว̴เซ̴เว̴่น̴ ก̴ว̴าด̴ช̴็อ̴ก̴่อ̴น̴ห̴ล̴บ̴ห̴น̴ี ส̴ุด̴ท̴้าย̴ถ̴ูก̴ต̴าม̴จ̴ับ̴ได̴้เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 18 ม̴ีน̴าค̴ม̴ 2565 ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า

ส̴ืบ̴ป̴ร̴ะเว̴ศ̴ร̴ว̴บ̴ห̴น̴ุ่ม̴ต̴ก̴ง̴าน̴อ̴ย̴าก̴ก̴ิน̴ช̴็อ̴ก̴โก̴แล̴ต̴เอ̴าม̴ีด̴จ̴ี้ช̴ิง̴ท̴ร̴ัพ̴ย̴์ส̴าว̴เซ̴เว̴่น̴ ส̴ุด̴ท̴้าย̴ย̴อ̴ม̴ให̴้ก̴าร̴ร̴ับ̴ส̴าร̴ภ̴าพ̴ก̴่อ̴เห̴ต̴ุเพ̴ีย̴ง̴เพ̴ร̴าะอ̴ย̴าก̴ก̴ิน̴ช̴็อ̴ก̴โก̴แล̴ต̴

เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 19 ม̴ี.ค̴. พ̴.ต̴.อ̴.ส̴ุร̴พ̴ง̴ษ̴์ พ̴ุฒ̴ก̴าว̴ ผ̴ก̴ก̴.ส̴น̴.ป̴ร̴ะเว̴ศ̴ พ̴.ต̴.ท̴.ก̴ิต̴ต̴ิร̴ัต̴น̴์ ว̴ง̴ศ̴์แก̴่น̴ส̴าร̴ ร̴อ̴ง̴ผ̴ก̴ก̴.ส̴ส̴.ส̴น̴.ป̴ร̴ะเว̴ศ̴ พ̴.ต̴.ท̴.เฉ̴ล̴ิม̴พ̴ล̴ ว̴ง̴ษ̴์ช̴ัย̴ส̴ุว̴ร̴ร̴ณ̴ ส̴ว̴.ส̴ส̴.ส̴น̴.ป̴ร̴ะเว̴ศ̴ ส̴ั่ง̴ก̴าร̴ให̴้ช̴ุด̴ส̴ืบ̴ส̴ว̴น̴ส̴น̴.ป̴ร̴ะเว̴ศ̴ จ̴ับ̴ก̴ุม̴น̴าย̴ส̴ุร̴ช̴ัย̴ ห̴ร̴ือ̴โอ̴ แซ̴่อ̴ึ้ง̴ อ̴าย̴ุ 42 ป̴ี จ̴ับ̴ก̴ุม̴ได̴้ท̴ี่บ̴้าน̴แห̴่ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ ช̴ุม̴ช̴น̴โม̴ร̴าว̴ร̴ร̴ณ̴1 อ̴่อ̴น̴น̴ุช̴ 49 แก̴ว̴ง̴อ̴่อ̴น̴น̴ุช̴ เก̴ต̴ส̴ว̴น̴ห̴ล̴ว̴ง̴ ก̴ร̴ุง̴เท̴พ̴ม̴ห̴าน̴ค̴ร̴ ห̴ล̴ัง̴ม̴ีผ̴ู้เส̴ีย̴ห̴าย̴เก̴้าแจ̴้ง̴ค̴ว̴าม̴ก̴ับ̴พ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴ส̴น̴.ป̴ร̴ะเว̴ศ̴ ว̴่าว̴ัน̴ท̴ี่ 17 ม̴ี.ค̴. 2565 เว̴ล̴าป̴ร̴ะม̴าณ̴ 23.37 น̴.ม̴ีช̴าย̴ว̴ัย̴ก̴ล̴าง̴ค̴น̴ ส̴ูง̴ป̴ร̴ะม̴าณ̴ 170 ซ̴ม̴. ต̴̴ั̴ด̴̴ผ̴ม̴ส̴ั้น̴เก̴ร̴ีย̴น̴ ส̴ว̴ม̴ใส̴่เส̴ื้อ̴ผ̴้าช̴ุด̴ก̴ีฬ̴า เก̴้าม̴าก̴่อ̴เห̴ต̴ุช̴ิง̴ท̴ร̴ัพ̴ย̴์โด̴ย̴ใช̴้อ̴าว̴ุธ̴ม̴ีด̴ก̴่ม̴ก̴ู่พ̴น̴ัก̴ง̴าน̴เซ̴เว̴่น̴ ภ̴าย̴ใน̴ร̴้าน̴ส̴ะด̴ว̴ก̴ซ̴ื้อ̴เซ̴เว̴่น̴อ̴ิเล̴ฟ̴เว̴่น̴ ป̴าก̴ซ̴อ̴ย̴อ̴่อ̴น̴น̴ุช̴ 66 แก̴ว̴ง̴ส̴ว̴น̴ห̴ล̴ว̴ง̴ เก̴ต̴ส̴ว̴น̴ห̴ล̴ว̴ง̴ ก̴ร̴ุง̴เท̴พ̴ม̴ห̴าน̴ค̴ร̴ โด̴ย̴ค̴น̴ร̴้าย̴ได̴้ห̴ย̴ิบ̴เอ̴าส̴ิน̴ค̴้าซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ก̴น̴ม̴ช̴็อ̴ค̴โก̴เเล̴ต̴ จ̴ำน̴ว̴น̴ห̴ล̴าย̴ร̴าย̴ก̴าร̴

ห̴น̴ุ่ม̴ต̴ก̴ง̴าน̴อ̴ย̴าก̴ก̴ิน̴ช̴็อ̴ก̴โก̴แล̴ต̴เอ̴าม̴ีด̴จ̴ี้ส̴าว̴เซ̴เว̴่น̴ก̴่อ̴น̴ห̴ล̴บ̴ห̴น̴ี

ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ก̴่อ̴เห̴ต̴ุ ค̴น̴ร̴้าย̴ได̴้ว̴ิ่ง̴ห̴ล̴บ̴ห̴น̴ีก̴้าม̴ฝ̴ั่ง̴ เก̴้าไป̴ใน̴ซ̴อ̴ย̴อ̴่อ̴น̴น̴ุช̴49 ช̴ุม̴ช̴น̴โม̴ร̴าว̴ร̴ร̴ณ̴1  แก̴ว̴ง̴ส̴ว̴น̴ห̴ล̴ว̴ง̴ เก̴ต̴ส̴ว̴น̴ห̴ล̴ว̴ง̴ ก̴ท̴ม̴. ท̴ร̴ัพ̴ย̴์ส̴ิน̴ท̴ี่ถ̴ูก̴ป̴ร̴ะท̴ุษ̴ร̴้าย̴ ก̴น̴ม̴ช̴็อ̴ค̴โก̴เเล̴ต̴ จ̴ำน̴ว̴น̴ 14 ร̴าย̴ก̴าร̴  ร̴าค̴าร̴ว̴ม̴ 7,039 บ̴าท̴

ฝ̴่าย̴ส̴ืบ̴ส̴ว̴น̴ ส̴น̴.ป̴ร̴ะเว̴ศ̴ ส̴ืบ̴ส̴ว̴น̴ต̴ิด̴ต̴าม̴ จ̴น̴ก̴ร̴ะท̴ั่ง̴เม̴ื่อ̴เว̴ล̴า 18.30 น̴. ว̴ัน̴ท̴ี่ 18 ม̴ี.ค̴.ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า ล̴ง̴พ̴ื้น̴ท̴ี่ต̴ร̴ว̴จ̴ส̴อ̴บ̴ส̴ถ̴าน̴ท̴ี่เก̴ิด̴เห̴ต̴ุ แล̴ะต̴ร̴ว̴จ̴ส̴อ̴บ̴ภ̴าพ̴จ̴าก̴ก̴ล̴้อ̴ง̴ว̴ง̴จ̴ร̴ป̴ิด̴ ส̴ืบ̴ส̴ว̴น̴ห̴าก̴่าว̴ ใน̴ช̴ุม̴ช̴น̴โม̴ร̴าว̴ร̴ร̴ณ̴1 อ̴่อ̴น̴น̴ุช̴ 49 แก̴ว̴ง̴อ̴่อ̴น̴น̴ุช̴ เก̴ต̴ส̴ว̴น̴ห̴ล̴ว̴ง̴ ก̴ท̴ม̴. จ̴น̴ท̴ร̴าบ̴ว̴่าผ̴ู้ก̴่อ̴เห̴ต̴ุ ช̴ื่อ̴เล̴่น̴ โอ̴  พ̴ัก̴อ̴าศ̴ัย̴อ̴ย̴ู่ภ̴าย̴ใน̴ห̴้อ̴ง̴เช̴่าไม̴้ เล̴ก̴ท̴ี่ 5 จ̴ึง̴พ̴าก̴ำล̴ัง̴เก̴้าต̴ร̴ว̴จ̴ส̴อ̴บ̴พ̴บ̴ต̴ัว̴ น̴าย̴ส̴ุร̴ช̴ัย̴ ห̴ร̴ือ̴โอ̴ แซ̴่อ̴ึ้ง̴ อ̴าย̴ุ 42 ป̴ี ท̴ี่อ̴ย̴ู่ 483 ซ̴อ̴ย̴อ̴่อ̴น̴น̴ุช̴49 แก̴ว̴ง̴อ̴่อ̴น̴น̴ุช̴ เก̴ต̴ส̴ว̴น̴ห̴ล̴ว̴ง̴ ก̴ร̴ุง̴เท̴พ̴ม̴ห̴าน̴ค̴ร̴ ย̴ืน̴อ̴ย̴ู่บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ห̴น̴้าห̴้อ̴ง̴พ̴ัก̴เล̴ก̴ท̴ี่5 เม̴ื่อ̴น̴าย̴ส̴ุร̴ช̴ัย̴ ห̴ร̴ือ̴โอ̴ เห̴็น̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ต̴ำร̴ว̴จ̴ได̴้ว̴ิ่ง̴ห̴ล̴บ̴ห̴น̴ีเก̴้าไป̴ห̴ล̴บ̴ซ̴่อ̴น̴ต̴ัว̴อ̴ย̴ู่ภ̴าย̴ใน̴ห̴้อ̴ง̴น̴้ำ จ̴ึง̴ว̴ิ่ง̴ต̴าม̴เก̴้าไป̴จ̴ับ̴ก̴ุม̴ต̴ัว̴

ห̴น̴ุ่ม̴ต̴ก̴ง̴าน̴อ̴ย̴าก̴ก̴ิน̴ช̴็อ̴ก̴โก̴แล̴ต̴เอ̴าม̴ีด̴จ̴ี้ส̴าว̴เซ̴เว̴่น̴ก̴่อ̴น̴ห̴ล̴บ̴ห̴น̴ี

จ̴าก̴ก̴าร̴ส̴อ̴บ̴ถ̴าม̴น̴าย̴ส̴ุร̴ช̴ัย̴ ห̴ร̴ือ̴โอ̴ ให̴้ก̴าร̴ร̴ับ̴ส̴าร̴ภ̴าพ̴ก̴่อ̴เห̴ต̴ุเพ̴ีย̴ง̴เพ̴ร̴าะอ̴ย̴าก̴ก̴ิน̴ช̴็อ̴ก̴โก̴แล̴ต̴ จ̴ึง̴ใช̴้ม̴ีด̴ก̴่อ̴เห̴ต̴ุด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴ โด̴ย̴ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ท̴ำง̴าน̴เป̴็น̴พ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ล̴้าง̴จ̴าน̴ร̴้าน̴ก̴๋ว̴ย̴เต̴ี๋ย̴ว̴ จ̴าก̴ก̴าร̴ต̴ร̴ว̴จ̴เค̴ย̴ม̴ีป̴ร̴ะว̴ัต̴ิค̴ด̴ีเส̴พ̴ย̴̴า̴เ̴ส̴̴พ̴̴ต̴̴ิ̴ด̴̴ม̴าก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้พ̴ร̴้อ̴ม̴น̴ำต̴ร̴ว̴จ̴ภ̴าย̴ใน̴ห̴้อ̴ง̴พ̴ัก̴ พ̴บ̴ก̴อ̴ง̴ก̴ล̴าง̴ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ส̴ิน̴ค̴้าด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴อ̴ย̴ู่ภ̴าย̴ใน̴ห̴้อ̴ง̴พ̴ัก̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ต̴ร̴ว̴จ̴ย̴ึด̴อ̴าว̴ุธ̴ม̴ีด̴ท̴ี่ใช̴้ก̴่อ̴เห̴ต̴ุแล̴ะเส̴ื้อ̴ผ̴้าใน̴ว̴ัน̴เก̴ิด̴เห̴ต̴ุ  แจ̴้ง̴ก̴้อ̴ห̴าช̴ิง̴ท̴ร̴ัพ̴ย̴์ น̴ำต̴ัว̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴อ̴ง̴ก̴ล̴าง̴จ̴ัด̴ท̴ำบ̴ัน̴ท̴ึก̴ส̴่ง̴พ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴ ส̴น̴.ป̴ร̴ะเว̴ศ̴ เพ̴ื่อ̴ด̴ำเน̴ิน̴ค̴ด̴ีต̴าม̴ก̴ฎ̴ห̴ม̴าย̴

ห̴น̴ุ่ม̴ต̴ก̴ง̴าน̴อ̴ย̴าก̴ก̴ิน̴ช̴็อ̴ก̴โก̴แล̴ต̴เอ̴าม̴ีด̴จ̴ี้ส̴าว̴เซ̴เว̴่น̴ก̴่อ̴น̴ห̴ล̴บ̴ห̴น̴ี

Leave A Reply

Your email address will not be published.