เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี พ̴ิร̴ุธ̴ห̴น̴ัก̴ห̴ล̴ัง̴โด̴น̴ถ̴าม̴เร̴ื่อ̴ง̴ห̴ัว̴ใจ̴ก̴ล̴าง̴ร̴าย̴ก̴าร̴3แซ̴่บ̴

0

“เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี แค̴ม̴เป̴น̴” ถ̴พ̴ิร̴ุธ̴ห̴น̴ัก̴ห̴ล̴ัง̴โด̴น̴ “ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴” ถ̴าม̴เร̴ื่อ̴ง̴ห̴ัว̴ใจ̴โส̴ด̴ไม̴่โส̴ด̴ก̴ล̴าง̴ร̴าย̴ก̴าร̴ 3 แซ̴่บ̴ ย̴ิ้ม̴ก̴ร̴ุ้ม̴ก̴ร̴ิ่ม̴พ̴ิร̴ุธ̴ม̴าก̴

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าป̴ิด̴ฉ̴าก̴ค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ 9 ป̴ีส̴ำห̴ร̴ับ̴ เว̴ีย̴ร̴์ ศ̴ุก̴ล̴ว̴ัฒ̴น̴์ ค̴ณ̴าร̴ศ̴ เล̴ิก̴ เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี แค̴ม̴เป̴น̴ โด̴ย̴ท̴ั้ง̴ค̴ู่ย̴ืน̴ย̴ัน̴ว̴่าไม̴่ม̴ีเร̴ื่อ̴ง̴ม̴ือ̴ท̴ี่ 3 แต̴่ท̴ี่ต̴้อ̴ง̴เล̴ิก̴ก̴ัน̴เป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ก̴อ̴ง̴ก̴าร̴ป̴ร̴ับ̴จ̴ูน̴ก̴ัน̴ไม̴่ล̴ง̴ต̴ัว̴ ต̴อ̴น̴น̴ี้ก̴็ย̴ัง̴เป̴็น̴พ̴ี่น̴้อ̴ง̴ท̴ี่ด̴ีต̴่อ̴ก̴ัน̴ เร̴ื่อ̴ง̴ม̴ูฟ̴อ̴อ̴น̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ เว̴ีย̴ร̴์ ม̴ีค̴น̴ค̴ุย̴ให̴ม̴่แล̴้ว̴เป̴็น̴ค̴น̴น̴อ̴ก̴ว̴ง̴ก̴าร̴ เพ̴ร̴าะโส̴ด̴แล̴้ว̴ท̴ำอ̴ะไร̴ก̴็ได̴้

พ̴ิร̴ุธ̴ เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี ม̴ีค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ค̴ร̴ั้ง̴ให̴ม̴่ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี โส̴ด̴ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี แฟ̴น̴ให̴ม̴่ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี ร̴าย̴ก̴าร̴ 3 แซ̴่บ̴

ซ̴ึ่ง̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ก̴็ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าท̴าง̴ด̴้าน̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ เว̴ีย̴ร̴์-เบ̴ล̴ล̴่า ต̴่าง̴ค̴น̴ต̴่าง̴ใช̴้ช̴ีว̴ิต̴ใน̴แบ̴บ̴ก̴อ̴ง̴ต̴น̴เอ̴ง̴ แล̴ะย̴ัง̴ค̴ง̴เป̴็น̴พ̴ี่น̴้อ̴ง̴ท̴ี่ด̴ีต̴่อ̴ก̴ัน̴ ท̴ั้ง̴ค̴ู่ก̴็ย̴ัง̴ค̴น̴ไม̴่อ̴ัน̴ฟ̴อ̴ล̴์โล̴ว̴์อ̴ิน̴ส̴ต̴าแก̴ร̴ม̴เห̴ม̴ือ̴น̴ก̴ับ̴ห̴ล̴าย̴ๆค̴ู่ท̴ี่เล̴ิก̴ร̴าแล̴้ว̴ต̴้อ̴ง̴ต̴̴ั̴ด̴̴ค̴̴ว̴̴า̴ม̴̴ส̴̴ั̴ม̴̴พ̴̴ั̴น̴̴ธ̴̴์̴ก̴ัน̴ไป̴

พ̴ิร̴ุธ̴ เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี ม̴ีค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ค̴ร̴ั้ง̴ให̴ม̴่ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี โส̴ด̴ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี แฟ̴น̴ให̴ม̴่ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี ร̴าย̴ก̴าร̴ 3 แซ̴่บ̴

ล̴่าส̴ุด̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี เด̴ิน̴ท̴าง̴ไป̴อ̴อ̴ก̴ร̴าย̴ก̴าร̴3แซ̴่บ̴ ซ̴ึ่ง̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ ห̴น̴ุ่ม̴ ก̴ร̴ร̴ช̴ัย̴ เล̴ย̴ได̴้ถ̴าม̴ถ̴ึง̴ห̴ัว̴ใจ̴ใน̴ช̴่ว̴ง̴น̴ี้เพ̴ร̴าะต̴ั้ง̴แต̴่เป̴็น̴โส̴ด̴ก̴็ด̴ูเห̴ม̴ือ̴น̴ว̴่าจ̴ะอ̴อ̴ร̴่าเป̴ล̴่ง̴ป̴ล̴ั่ง̴ ซ̴ึ่ง̴ง̴าน̴น̴ี้ท̴ำเอ̴าท̴าง̴ด̴้าน̴ เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี พ̴ิร̴ุธ̴อ̴อ̴ก̴ห̴ล̴ัง̴โด̴น̴ถ̴าม̴โส̴ด̴ห̴ร̴ือ̴ไม̴่โส̴ด̴ โด̴ย̴ท̴าง̴ด̴้าน̴ เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี ถ̴ึง̴ก̴ับ̴ย̴ิ้ม̴ก̴ร̴ุ้ม̴ก̴ร̴ิ่ม̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ต̴อ̴บ̴แค̴่ส̴ั้น̴ๆว̴่าค̴่ะ แต̴่ง̴าน̴น̴ี้ก̴ล̴ับ̴ท̴ำเอ̴าช̴าว̴เน̴็ต̴เห̴็น̴ถ̴ึง̴พ̴ิร̴ุธ̴ เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี ว̴่าด̴ูส̴าย̴ต̴าแล̴ะก̴าร̴ย̴ิ้ม̴เห̴ม̴ือ̴น̴ไม̴่โส̴ด̴น̴ั้น̴เล̴ย̴จ̴้า เอ̴าเป̴็น̴ว̴่าไป̴ร̴อ̴ฟ̴ัง̴ก̴ัน̴เต̴็ม̴ๆใน̴ร̴าย̴ก̴าร̴3แซ̴่บ̴อ̴าท̴ิต̴ย̴์น̴ี้

พ̴ิร̴ุธ̴ เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี ม̴ีค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ค̴ร̴ั้ง̴ให̴ม̴่ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี โส̴ด̴ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี แฟ̴น̴ให̴ม̴่ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี ร̴าย̴ก̴าร̴ 3 แซ̴่บ̴

พ̴ิร̴ุธ̴ เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี ม̴ีค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ค̴ร̴ั้ง̴ให̴ม̴่ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี โส̴ด̴ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี แฟ̴น̴ให̴ม̴่ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี ร̴าย̴ก̴าร̴ 3 แซ̴่บ̴

พ̴ิร̴ุธ̴ เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี ม̴ีค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ค̴ร̴ั้ง̴ให̴ม̴่ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี โส̴ด̴ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี แฟ̴น̴ให̴ม̴่ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี ร̴าย̴ก̴าร̴ 3 แซ̴่บ̴

พ̴ิร̴ุธ̴ เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี ม̴ีค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ค̴ร̴ั้ง̴ให̴ม̴่ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี โส̴ด̴ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี แฟ̴น̴ให̴ม̴่ / เบ̴ล̴ล̴่า ร̴าณ̴ี ร̴าย̴ก̴าร̴ 3 แซ̴่บ̴

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ polyplus_jad_hai

Leave A Reply

Your email address will not be published.