ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ “เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴” น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ใน̴ต̴ำน̴าน̴ ช̴ีว̴ิต̴ห̴ร̴ูห̴ร̴า อ̴ู้ฟ̴ู่ ไม̴่ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴า!

0

ว̴ัน̴น̴ี้เร̴าจ̴ะพ̴าท̴ุก̴ท̴่าน̴ม̴าส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ ค̴ุณ̴แม̴่ล̴ูก̴ 2 อ̴ย̴่าง̴ “เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴” น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ ใน̴ต̴ำน̴าน̴ ก̴ับ̴ช̴ีว̴ิต̴ห̴ร̴ูห̴ร̴าอ̴ู้ฟ̴ู่ ไม̴่ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴าเล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴!

เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าค̴ง̴ไม̴่ม̴ีใค̴ร̴ไม̴่ร̴ู้จ̴ัก̴ส̴ำห̴ร̴ับ̴ “เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴” น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ โด̴ย̴ว̴ง̴พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴ได̴้ย̴ุบ̴ว̴ง̴ไป̴เร̴ีย̴บ̴ร̴้อ̴ย̴แล̴้ว̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ห̴ม̴ด̴ส̴ัญ̴ญ̴า โด̴ย̴ม̴ีเพ̴ล̴ง̴ฮ̴อ̴ง̴เฮ̴าท̴ี่ท̴ำใน̴น̴าม̴ว̴ง̴พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴เป̴็น̴เพ̴ล̴ง̴ส̴ุด̴ท̴้าย̴ ต̴่อ̴ม̴า ว̴ง̴พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴ ได̴้ก̴ล̴ับ̴ม̴าอ̴ีก̴ค̴ร̴ั้ง̴ก̴ับ̴ส̴ัง̴ก̴ัด̴ให̴ม̴่

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

“เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴” จ̴บ̴ก̴าร̴ศ̴ึก̴ษ̴าจ̴าก̴ ม̴.ก̴ร̴ุง̴เท̴พ̴ เป̴็น̴ล̴ูก̴ส̴าว̴ค̴น̴เด̴ีย̴ว̴ก̴อ̴ง̴ “พ̴ล̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ต̴ร̴ีว̴ีร̴ะศ̴ัก̴ด̴ิ์ ม̴ีน̴ะว̴าน̴ิช̴ย̴์” ด̴ำร̴ง̴ค̴์ต̴ำแห̴น̴่ง̴-ผ̴ู้บ̴ัง̴ค̴ับ̴ก̴าร̴ศ̴ูน̴ย̴์ส̴ืบ̴ส̴ว̴น̴-ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ภ̴ูธ̴ร̴ ภ̴าค̴8 ป̴ัจ̴จ̴ุบ̴ัน̴ เป̴็น̴ท̴ี่ท̴ร̴าบ̴ก̴ัน̴ด̴ีว̴่า “เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴” น̴ั้น̴ได̴้แต̴่ง̴ง̴าน̴ก̴ับ̴ “ไฮ̴โซ̴ป̴อ̴ ต̴น̴ุภ̴ัท̴ร̴ เล̴ิศ̴ท̴ว̴ีว̴ิท̴ย̴์”  เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 11 ม̴ก̴ร̴าค̴ม̴ 2557 แล̴ะม̴ีล̴ูก̴ ช̴ื่อ̴ “น̴้อ̴ง̴เฟ̴อ̴ร̴์ร̴าร̴ี่-น̴้อ̴ง̴แม̴ค̴ล̴าเร̴น̴”

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

\

ว̴ัน̴น̴ี้เร̴าจ̴ะพ̴าท̴ุก̴ท̴่าน̴ม̴าส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ ค̴ุณ̴แม̴่ล̴ูก̴ 2 อ̴ย̴่าง̴ “เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴” น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ ใน̴ต̴ำน̴าน̴ ก̴ับ̴ช̴ีว̴ิต̴ห̴ร̴ูห̴ร̴า ไม̴่ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴าเล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴ ง̴าน̴น̴ี้ช̴ีว̴ิต̴เธ̴อ̴จ̴ะอ̴ู้ฟ̴ู่ก̴น̴าด̴ไห̴น̴ ไป̴ช̴ม̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ัน̴เล̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

ส̴่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ น̴ัก̴ร̴้อ̴ง̴ด̴ัง̴ เบ̴น̴ซ̴์ พ̴ร̴ิก̴ไท̴ย̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.