ห̴น̴ุ่ม̴น̴้อ̴ย̴ ต̴ะโก̴น̴ก̴าย̴น̴้ำอ̴้อ̴ย̴ ท̴่าม̴ก̴ล̴าง̴ส̴าย̴ฝ̴น̴

0

เด̴็ก̴ช̴าย̴ว̴ัย̴ 15 ก̴ว̴บ̴ พ̴่อ̴ค̴้าก̴าย̴น̴้ำอ̴้อ̴ย̴ ใน̴จ̴.ช̴ัย̴ภ̴ูม̴ิ ร̴้อ̴ง̴ต̴ะโก̴น̴ก̴าย̴น̴้ำอ̴้อ̴ย̴ท̴่าม̴ก̴ล̴าง̴ส̴าย̴ฝ̴น̴ท̴ี่ต̴ก̴ล̴ง̴ม̴าอ̴ย̴่าง̴ห̴น̴ัก̴ เพ̴ื่อ̴ท̴ี่จ̴ะห̴าร̴าย̴ได̴้ใช̴้จ̴่าย̴ใน̴ก̴าร̴ศ̴ึก̴ษ̴าแล̴ะด̴ูแล̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴

เด̴็ก̴ช̴าย̴ส̴พ̴ล̴ ว̴ง̴ษ̴์ณ̴ร̴ง̴ค̴์ร̴ัก̴ ห̴ร̴ือ̴น̴้อ̴ง̴เฮ̴ง̴ เล̴่าว̴่า ใน̴ช̴่ว̴ง̴น̴ี้ โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴ให̴้เร̴ีย̴น̴อ̴อ̴น̴ไล̴น̴์ ต̴น̴ก̴ับ̴พ̴ี่ช̴าย̴ได̴้ก̴อ̴ย̴ืม̴เง̴ิน̴ก̴อ̴ง̴พ̴่อ̴แม̴่ เพ̴ื่อ̴น̴ำม̴าล̴ง̴ท̴ุน̴ใน̴ก̴าร̴ก̴าย̴น̴้ำอ̴้อ̴ย̴ส̴ด̴ ก̴ว̴ด̴ล̴ะ 10 บ̴าท̴ 6 ก̴ว̴ด̴ 50 บ̴าท̴ ร̴าย̴ได̴้เฉ̴ล̴ี่ย̴ว̴ัน̴ล̴ะ 200-300 บ̴าท̴ แต̴่ว̴ัน̴น̴ี้โช̴ค̴ไม̴่ค̴่อ̴ย̴จ̴ะด̴ีฝ̴น̴ต̴ก̴ห̴น̴ัก̴

ส̴่ว̴น̴ร̴าย̴ได̴้ท̴ี่ก̴าย̴ได̴้ใน̴แต̴่ล̴ะว̴ัน̴จ̴ะน̴ำไป̴ฝ̴าก̴ธ̴น̴าค̴าร̴ เพ̴ื่อ̴เป̴็น̴ท̴ุน̴ก̴าร̴ศ̴ึก̴ษ̴าแล̴ะบ̴าง̴ส̴่ว̴น̴น̴ำม̴าใช̴้จ̴่าย̴ใน̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ ล̴ูก̴ค̴้าท̴ี่แว̴ะเว̴ีย̴น̴ม̴าใช̴้บ̴ร̴ิก̴าร̴ซ̴ื้อ̴น̴้ำอ̴้อ̴ย̴ส̴ด̴ ย̴ืน̴ย̴ัน̴ว̴่าเห̴็น̴น̴้อ̴ง̴เฮ̴ง̴ อ̴อ̴ก̴ม̴าย̴ืน̴ก̴าย̴น̴้ำอ̴้อ̴ย̴ส̴ด̴เป̴็น̴ป̴ร̴ะจ̴ำ เห̴็น̴แล̴้ว̴ร̴ู้ส̴ึก̴ว̴่าเป̴็น̴แบ̴บ̴อ̴ย̴่าง̴ท̴ี่ด̴ีต̴่อ̴ว̴ัย̴ร̴ุ่น̴ ถ̴ึง̴แม̴้ว̴่าจ̴ะเจ̴อ̴อ̴ุป̴ส̴ร̴ร̴ค̴ ก̴็ย̴ัง̴ไม̴่ย̴่อ̴ท̴้อ̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.